Menu

Terug naar Activiteiten >'Wij, Varkensland'


Datum:
di 20 mrt 2018
Uur:
20:00
Locatie:
Zaal Den Tap
Klerkenstraat 37
Langemark

”Wij, Varkenland” is een aangrijpende en bijzonder relevante theatermonoloog. Met ogenschijnlijke kleine opmerkingen legt acteur en maker Lucas De Man de vinger op de kwetsbare positie van een varkensboer en de veerkracht van de boerenziel. Lucas ging op stage bij verschillende varkensboeren. Hij interviewde graanhandelaren, bankiers, boeren en veeartsen. Met deze bagage schreef hij deze actuele solo met het varken als metafoor voor onze huidige veranderende wereld en de zoektocht naar zijn rol daarin.

Na de voorstelling is er een kort panelgesprek met

-     Delfien Denorme, afdelingshoofd Leven, Lokaal Bestuur Langemark-Poelkapelle

  • Nike Baeten, provinciaal coördinator van de suïcidepreventie West-Vlaanderen

  • Riccy Focke, directeur van Boeren op een Kruispunt vzw

  • Els Haghendooren, medewerkster CAW Centraal West-Vlaanderen

Na het panelgesprek is er praatcafé voor boer en burger. Het gemeentebestuur en de landbouwraad  Langemark-Poelkapelle trakteren.

Het project “Zot van (‘t) Boeren” heeft de ambitie om zo veel mogelijk land- en tuinbouwers te overtuigen veel vroeger te spreken over allerlei problemen. De meeste landbouwers hebben het te druk op het bedrijf. Ze lopen te lang gestresseerd rond. Ze steken hun vuist in de zakken. Sommigen komen zot van dat boeren. Het tij moet tijdig keren.

Wie kan hierbij helpen?

  • De land- en tuinbouworganisaties verwennen hun leden met informatie en belangenverdediging. Zij organiseren warme momenten waar het geen schande is om over haalbare oplossingen te spreken.

  • De vertrouweling van boer en tuinder, de erfbetreder wordt door het project aangespoord om de signalen te zien en er iets mee te doen.

  • De hulpverleningsorganisaties laten hun medewerkers deel nemen aan ontmoetingsmomenten met land- of tuinbouwers om die aparte (?) leefwereld beter te leren inschatten.
  • Elke gemeentelijke dienstverlening kan drempelverlagend werken.
  • Het OCMW van Langemark-Poelkapelle heeft specialisten in huis die goed kunnen luisteren. Delfien Denorme is het aanspreekpunt (057 49 08 27 - delfien.denorme@ocmwlangemark-poelkapelle.be )

Het project “Zot van (‘t) Boeren” is financieel mogelijk dankzij Europese, Vlaamse en provinciale middelen. Ook Cera investeert in welvaart en in welzijn en ook in dit project.
De promotor is vzw Boeren op een kruispunt die boeren helpt. www.boerenopeenkruispunt.be

Geert Storme is coördinator van het project  0499 91 43 53 -  geert@zotvantboeren.bewww.zotvantboeren.be