Menu

Terug naar Actualiteit >1 meter teeltvrije strook

Alle regio's

De 1m teeltvrije strook is én blijft nog steeds een hot item. De Mestbank voert controles uit. Indien de controleurs vaststellen dat het perceel toch te ver tot tegen de beek is bewerkt, wordt de land/tuinbouwer hierop aangesproken. Nadien krijgt deze ook een aanmaningsbrief met de melding de teeltvrije strook te respecteren. 

  

Distelbestrijding 

Op 1 meter van de waterlopen mag geen enkel fytoproduct worden gebruikt, ook niet pleksgewijs!  Je mag de distels altijd maaien of uittrekken, maar dus niet, óók niet pleksgewijs, sproeien.  

Ruimen van de beken 

De Mestbank heeft alle beheerders van waterlopen aangeschreven om hen te wijzen op de regelgeving van 1 m teeltvrije stroken en om in de mate van het mogelijk hiermee rekening te houden bij het ruimen van beken zodat boeren niet stelselmatig de 1m teeltvrije strook opnieuw moet heraanleggen. Uiteraard moeten de beheerders de situatie te velde zelf zo goed mogelijk inschatten en de beek ruimen op de best mogelijke manier, namelijk veldinwaarts als het perceel nog braak/onbewerkt ligt, toch op de teeltvrije strook opladen en afvoeren of indien mogelijk de andere kant van de beek deponeren.  Op zich verandert er niks ten opzichte van vroeger. De Mestbank heeft enkel de beheerders op de hoogte gebracht om enigszins, en in de mate van het mogelijke, rekening te houden met de nieuwe regelgeving.  

Aanwezigheid van greppeltjes 

In sommige aanmaningsbrieven door de Mestbank wordt er gewezen op de aanwezigheid van greppeltjes. Voor alle duidelijkheid: het is niet verboden om greppeltjes te graven om water van het perceel te laten wegvloeien op moment dat er effectief wateroverlast zou zijn. Maar als er continu en structureel greppeltjes aanwezig zijn waarbij bvb. effluent of drijfmest op moment van spreiden in waterlopen terecht zou komen, is er sprake van een lozing en hierop staan zware boetes.   

Dus: greppeltjes op het moment van wateroverlast kan in geval van nood; structurele greppeltjes waardoor nutriënten en fyto in waterlopen terecht komen, kan echt niet.