Menu

Terug naar Actualiteit >Actieplan Water voor land-en tuinbouw concreet

Alle regio's

De leden van het droogte-overleg hebben midden november bij het diepvriesbedrijf ARDO een Actieplan Water voor land- en tuinbouw overhandigd aan minister Joke Schauvliege. Het actieplan bevat beleidsaanbevelingen rond vijf actiedomeinen en moet de land- en tuinbouw op een duurzame, robuuste manier voorbereiden op toekomstige periodes van waterschaarste, droogte en wateroverlast die door de klimaatverandering vaker zullen optreden.

Het droogte-overleg is een overlegorgaan dat werd opgericht in de schoot van het Departement Landbouw en Visserij, samen met de sector. Het focust zich op structureel overleg en acties om de Vlaamse land- en tuinbouwsector voor te bereiden op toekomstige droge en natte periodes.

De eerste aanbeveling is het in kaart brengen van de alternatieve waterbronnen. De tweede en derde actiedomeinen focussen op de optimalisatie van het regelgevend kader/beleidsplannen/instrumenten en het stimuleren van land- en tuinbouwers. Als laatste actiedomeinen zijn er de kennisontwikkeling en stimulering van het (praktijkgericht) onderzoek en de verdere bewustmaking, sensibilisering en voorlichting van land- en tuinbouwers.

Irrigatienetwerk tussen ARDO en landbouwers

Dat de overhandiging van dit Actieplan Water voor land- en tuinbouw gebeurt bij het bedrijf ARDO, is geen toeval. Deze wereldspeler in de productie van vriesverse groenten, kruiden en fruit bouwt samen met een coöperatie van landbouwers (INERO) een irrigatienetwerk, waardoor het gezuiverde afvalwater van het bedrijf zal kunnen worden gebruikt voor de irrigatie van lokale landbouwbedrijven. Deze samenwerking tussen landbouw en industrie rond waterbeheer is uniek in Vlaanderen én een mooi voorbeeld van hergebruik van gezuiverd afvalwater als alternatieve waterbron bij schaarste.

Op initiatief van 51 lokale boeren die zich verenigden in de coöperatie Inero CBVA besloot Ardo tot de bouw van een groot waterbufferbekken van 150.000 kubieke meter. Dat water wordt ter beschikking gesteld aan de aangesloten landbouwers om hun akkers te bevloeien. Hiervoor werden 24 km leidingen aangelegd die 500 ha akkers kunnen irrigeren. De installatie beschikt hiervoor over 6 pompen die het water onder druk tot op het aftakpunt kunnen brengen. De watervoorziening op het bedrijf Ardo bestaat voor 75% uit stadswater, de rest is hemelwater. Vroeger loosde Ardo dit bedrijfswater in een nabijgelegen beek.

Met de investering is een totaal bedrag 3,6 mln euro gemoeid. De landbouwers die in het systeem stappen betalen een reserveringsbedrag en een vaste prijs per afname-eenheid. Landbouwers die geen water reserveren hebben tot 1 augustus geen recht op het irrigatiewater. Is er op die datum nog bonuswater ter beschikking, dan wordt dit ook aan hen ter beschikking gesteld.

Balanceren tussen tekort en teveel

Op een studiedag over de waterproblematiek en aanpak in Ardooie schetste gedeputeerde Bart Nayaert de watersituatie in West-Vlaanderen.

De West-Vlaamse land- en tuinbouw heeft een jaarlijkse behoefte aan 6 mln m3 water. De provincie beschikt over 18 waterspaarbekkens met een totale capaciteit van 250.000 m3 maar is op zoek om de opbergcapaciteit te verhogen met private putten. De gedeputeerde wijst er op dat water van ver moeten aanvoeren een zeer verlieslatende zaak is: “water op wieltjes=geld weg”. De provincie wil dan ook zoveel mogelijk water in de nabijheid van de landbouw. Maar door zijn ligging moet de provincie er ook over waken dat water onttrekken aan de ondergronds lagen een gevaar kan inhouden voor verzilting. Daarom wordt ook in belangrijke mate ingezet op het ophouden van water via verbreding van beken en het ophouden van water in de polderwaterlopen. Toch blijft het nog altijd in zekere mate ‘risky business’ omdat te veel opvang, problemen kan opleveren bij zeer natte periodes, aldus Bart Naeyaert.