Menu

Terug naar Actualiteit >Afdeling Groen op PCS krijgt Vlaamse subsidies

Alle regio's

De Vlaamse Regering heeft recent haar goedkeuring gegeven aan een voorontwerp van subsidie aan vzw Proefcentrum voor Sierteelt (PCS). Het kabinet van minister van Omgeving, Natuur en Landbouw Joke Schauvliege laat weten dat het gaat om een subsidie voor een periode van vijf werkjaren voor de uitbouw van de afdeling Groen en dit voor een bedrag van 160.000 euro per jaar.

Tuinaannemers en openbare groendiensten hebben immers nood aan pragmatische oplossingen voor specifieke problemen op het terrein, zeker nu het belang van duurzaam groen in een bebouwde omgeving steeds groter wordt. Hun vragen bereiken het PCS sinds midden jaren ’90 via het Waarschuwingssysteem voor plagen en ziekten, en werden sinds 2008 concreet aangepakt via provinciale, Vlaamse, IWT-VIS of Europese (Life+) projectwerking.

De aard en hoeveelheid van professionele vragen rond functionaliteit, groeninrichting en onderhoud vereisen meer dan een projectmatige aanpak, en vragen een meer structurele werking van een volwaardige Afdeling Groen op het PCS. Daarnaast is er een grote technische uitdaging om meer groen te integreren in de beperkte ruimte in ons sterk verstedelijkt Vlaanderen, om de levenskwaliteit van toekomstige generaties te garanderen. Ook daar bouwt het PCS pragmatische expertise op om professionele groenvoorzieners te vormen en te ondersteunen.

In 2012 werd het Technisch Comité Groen opgericht, waarin bedrijven en gemeenten via alle belangrijke beroepsfederaties vertegenwoordigd zijn. Het PCS wil een omkadering creëren van een volwaardige Afdeling Groen binnen het PCS, dat jaarlijks in samenspraak met dit intern Technisch Comité een proefprogramma zal opstellen dat inspeelt op de concrete noden en vragen van de sector, en van waaruit de (nu vaak projectmatige) samenwerking met relevante partners op de verschillende onderzoekniveaus zal worden bestendigd.

Daarnaast wil het PCS ook een ruimer lerend netwerk oprichten waarin alle stakeholders inzake groenvoorziening binnen het ruimtelijk beleid worden samengebracht en waaruit ondersteuning voor de overheid komt om een duidelijke visie rond groenvoorziening binnen Vlaanderen te formuleren. Tot slot wil de Afdeling Groen door laagdrempelige vorming, voorlichting, demonstratie en praktijkonderzoek de aanwezige kennis in de onderzoeks-keten vertalen naar pragmatische, op het terrein toepasbare, oplossingen voor de professionele groenvoorziener binnen een verstedelijkt Vlaanderen.