Menu

Akkoord in de sectorale sociale onderhandelingen 2019-2020

Terug naar Actualiteit >
Alle regio's
Alle sectoren

Op 4 juli bereikten de sociale partners van de Paritaire Comités voor de Landbouw en voor het Tuinbouwbedrijf een akkoord in het kader van de sectorale onderhandelingen voor de periode 2019 - 2020. We halen de belangrijkste afspraken uit het akkoord die van betekenis zijn voor siertelers en groenvoorzieners.

Opgelet: niet al deze afspraken gaan direct van start. Voor de meeste akkoorden moeten nog procedures uitgewerkt worden. Ze zullen dus pas ingang vinden wanneer alles is afgerond. Enkel de lonen gaan in vanaf 1 juli 2019. In de loop van de zomer bespreken we alle afspraken verder in detail.

 

1. Lonen

Met ingang  van 1 juli 2019 worden de gepubliceerde minimumlonen en alle effectief toegepaste lonen verhoogd met 1,1%. Deze verhoging geldt zowel voor de vaste werknemers als voor het seizoen - en gelegenheidspersoneel.

Concreet betekent dit:

SectorSeizoenarbeidVast categorie 1
Bloemisterij10,03 €/u10,99 €/u
Boomkwekerij11,23 €/u12,39 €/u
Bosboomkwekerij11,15 €/u12,29 €/u
Parken en tuinen A 12,96 €/u
Parken en tuinen B 12,67 €/u

 

Ook de forfaitaire premie die je als werkgever betaalt, wordt geïndexeerd. Voor vaste werknemers wordt deze opgetrokken naar 58,96€, te betalen in juli. Voor seizoenarbeiders wordt deze opgetrokken tot 10,72€, te betalen in de maand waarin de 50ste dag gewerkt wordt.

 

2. Woon-werkverkeer

De tussenkomst van de werkgever in het woon-werkverkeer dat gebeurt met eigen vervoermiddelen (bijvoorbeeld een auto) wordt verhoogd van 65 naar 70%. De fietsvergoeding wordt vastgelegd op 0,24€/km vanaf 1 december 2020.

 

3. Vergoeding werkkledij

Er bestaat in onze sector de mogelijkheid om de werknemers zelf te laten instaan voor het onderhoud van hun werkkledij. Wanneer er in dit verband afspraken gemaakt worden tussen de werkgever en de werknemers, betaalt de werkgever een vergoeding als compensatie voor de kosten die de werknemer in dit verband maakt . Op dit moment zit er veel verschil tussen de verschillende sectoren. Deze verschillen worden over de komende jaren gelijkgetrokken.

SectorVergoedingVergoedingVergoeding
 ActueelVanaf 01/02/20Vanaf 01/12/20
Bloemisterij3,05 €/week3,67 €/week3,91 €/week
(Bos)boomkwekerij3,91 €/week3,91 €/week3,91 €/week
Parken en tuinen3,05 €/week3,67 €/week3,91 €/week

 

 

 4.  Cashbetaling seizoenarbeiders

De mogelijkheid om het voorschot én het loon in cash uit te betalen wordt verlengd tot en met 31 december 2021. Dit houdt in dat er vanaf 1 januari 2022 geen mogelijkheid meer bestaat om nog in cash het loon uit te betalen. In de tussentijd is er verder overleg met de banksector om problemen in de toekomst te vermijden.

 

5.  180-dagenregeling seizoenarbeiders

Bedrijven hebben op dit moment geen enkele mogelijkheid om na te gaan of een seizoenwerknemer al dan niet reeds gewerkt heeft als vaste werknemer in de 180 dagen die voorafgaan aan de aanwerving als seizoenwerknemer.

De sociale partners van de Paritaire comités spraken daarom af om de toepassing van de 180-dagenregel te beperken tot de eigen onderneming in de socio- economische betekenis van het woord. Wanneer een bedrijf bestaat uit meerdere juridische entiteiten die in de praktijk als één onderneming gerund worden, wordt dit geheel van afzonderlijke vennootschappen toch als één enkele onderneming beschouwd.

Er werd eveneens afgesproken dat wanneer een seizoenwerknemer een contract van bepaalde duur of een bepaald werk wordt aangeboden van maximum zes weken (nadat de tewerkstelling als seizoenwerknemer afgelopen is en direct aansluitend aan deze tewerkstelling), deze zes weken niet worden meegerekend bij de toepassing van de 180-dagenregeling.

Hierdoor kan de betrokken seizoenwerknemer in het  daaropvolgend voorjaar, en zelfs binnen de 180 dagen nà afloop van het contract van bepaalde duur of een bepaald werk, naar  dezelfde onderneming terugkeren als seizoenwerknemer.

Er werd tenslotte afgesproken dat de 180-dagenregel niet geldt wanneer een vaste werknemer met wettelijk pensioen gaat en nadien in dezelfde onderneming zou willen werken als seizoenwerknemer.

 

6. Prevent Agri

Er werd tevens afgesproken om PreventAgri - Vlaanderen te versterken in de komende periode. Er zal in de beginfase één bijkomende persoon worden aangetrokken om zo bijkomende initiatieven te kunnen nemen.

https://www.preventagri.vlaanderen/nl/home.

 

7. Vrijwillige overuren tuinaanleg

Er bestaat een wettelijke regeling waarbij werknemers vrijwillig 120 overuren kunnen presteren. Vandaag dienen er 95 uren (van deze 120) aangerekend te worden op de interne meerurengrens van 143 uren.  Rekening houdende met de noodzaak om op werven en bij klanten een voldoende grote marge aan mogelijke werkuren te kunnen behouden, wordt er afgesproken om het aantal uren dat niet wordt aangerekend op de interne meerurengrens van 143 uren op te trekken van 25 uur naar 36 uur op jaarbasis. De ondernemingen die op deze regeling een beroep willen doen, dienen hun aanvraag te richten aan de voorzitter van het Paritair Comité .