Menu

Terug naar Actualiteit >ASTRID-radiodekking voor nieuwbouwserres

Alle regio's

AVBS kwam recentelijk toevallig te weten dat de vergunningverlenende overheid voor nieuwe grote bouwwerken advies moet vragen aan een veiligheidscommissie. Die beslist of het bouwwerk van ASTRID-radiodekking moet worden voorzien. De vergunningverlenende overheid volgt het advies van de commissie. Er is in de regelgeving geen uitzondering voorzien voor serres. AVBS onderzoekt momenteel of er voldoende redenen zijn om hier toch voor te pleiten aangezien de radiodekking in serres in geval van calamiteiten altijd gegarandeerd is.

Nieuwe, grote bouw- en infrastructuurwerken, waarvan de radiodekking niet tot stand was gebracht in de bovenvermelde overheidsopdracht, moeten voor een veiligheidsevaluatie voorgelegd worden aan een veiligheidscommissie. Deze veiligheidscommissie oordeelt of de voorgelegde bouw- en infrastructuurwerken uit veiligheidsoverwegingen moeten voorzien worden van ASTRID-radiodekking voor de hulp- en veiligheidsdiensten. Indien de veiligheidscommissie dit noodzakelijk oordeelt, wordt de eigenaar van de voormelde bouw- en infrastructuurwerken verplicht, te zijnen laste uitrustingen, met name radiostations te installeren en te onderhouden om in deze bouw- en infrastructuurwerken een minimale radiodekking tot stand te brengen ten behoeve van het ASTRID-netwerk voor de elektronische communicatie van de hulp- en veiligheidsdiensten.

De overheid die een aanvraag voor een stedenbouwkundige vergunning (nu de omgevingsvergunning) heeft ontvangen voor een nieuw bouw- of infrastructuurwerk dat valt onder de criteria maakt hiervan een dossier op en maakt over aan de commissie. Het dossier bevat de volgende informatie: de beschrijving van het gebouw, met inbegrip van de plannen; de beschrijving van de bouwwerkzaamheden die het voorwerp zijn van de vergunning; de onthaalcapaciteit van het bouw- of infrastructuurwerk (in aantal personen); de activiteiten die georganiseerd worden in het bouw- of infrastructuurwerk; de evaluatie van de risico's die aanwezig zijn in het bouw- of infrastructuurwerk. De bevoegde overheid vermeldt in het dossier de termijn waarbinnen de overheid de stedenbouwkundige vergunning dient af te leveren. Bij stilzitten van de bevoegde overheid kan de commissie op eigen initiatief het dossier samenstellen. De commissie kan alle nuttige informatie opvragen bij de bouwheer en bij de vergunningverlenende overheid.

Onder nieuwe bouw- en infrastructuurwerken moet worden verstaan deze waarvoor een stedenbouwkundige aanvraag werd ingediend na de inwerkingtreding van het Koninklijk besluit van 15 december 2013: Voor publiek toegankelijke bouw- en infrastructuurwerken waar, omwille van de dagelijkse activiteiten of bijzondere evenementen die er plaats vinden, een toeloop van meer dan 150 mensen te verwachten valt; bouw- en infrastructuurwerken die beschikken over een ondergrondse ruimte, groter dan 25 m2, die voor het publiek toegankelijk is of waarin gevaarlijke stoffen het kenmerken van gevaarlijke mengsels met het oog op het op de markt brengen of het gebruik ervan opgeslagen zijn;bouw- en infrastructuurwerken die al dan niet toegankelijk zijn voor het publiek waarvan de grondoppervlakte meer dan 2 500 m bedraagt.

Onder deze laatste categorie vallen heel vaak serres. Mocht je hier problemen met ondervinden, aarzel dan niet contact op te nemen met het AVBS secretariaat.