Menu

Belangrijk akkoord in paritair comité voor het Tuinbouwbedrijf

Terug naar Actualiteit >
Alle regio's
Alle sectoren

In het paritair comité (PC) voor het Tuinbouwbedrijf is een belangrijk akkoord bereikt. De sociale partners van dit PC zijn zich terdege bewust van de mogelijke risico's die ontstaan wanneer heel wat seizoenwerknemers op eenzelfde plaats verblijf houden.

De komende periode zullen ook in de sierteeltsector seizoenwerknemers uit niet-EU-landen worden ingezet. Vanaf de tweede helft van augustus tot half oktober zullen heel wat tijdelijke arbeidskrachten uit de nieuwe EU-lidstaten in ons land verblijven. In heel wat gevallen worden er logies voorzien op en door de bedrijven zelf. Deze plaatsen van huisvesting moeten voldoen aan de gewestelijke normen op het vlak van het verschaffen van logies aan seizoenpersoneel.

Door de coronacrisis moet je extra voorzichtig zijn. Het is belangrijk en noodzakelijk om de komende periode een aantal bijkomende maatregelen en initiatieven te nemen. Vrijblijvende aanbevelingen en sensibilisering gaan volgens de sociale gesprekspartners niet ver genoeg.

Het is cruciaal om alles in het werk te stellen opdat de werknemers in veilige omstandigheden in ons land kunnen werken en verblijven.

Wij hebben in het PC voor het Tuinbouwbedrijf de volgende punten afgesproken:

  1. Op 19 juni zijn in het PC voor het Tuinbouwbedrijf 5 fiches goedgekeurd over veilig werken in de land- en tuinbouwsector in deze Covid-19-periode. Deze fiches zijn besproken met de FOD Waso (Toezicht Welzijn op het Werk), de externe diensten voor preventie en bescherming op het werk ...
    Er is een fiche voor landbouw, tuinbouw en tuinaanleg. Daarnaast is er een specifieke fiche voor seizoenarbeid en een fiche over de huisvesting van seizoenpersoneel. Het is de bedoeling dat deze fiches gepubliceerd worden op de website van de FOD Waso als een 'bovenbouw' bij de Generieke Gids. Wij hebben gisteren beslist om deze fiches op te nemen in een collectieve arbeidsovereenkomst (cao) die bij K.B. algemeen verbindend kan verklaard worden. De cao is gisteren goedgekeurd.
  2. In de sierteeltsector verblijven heel wat seizoenwerknemers in logies van de werkgevers. Er is dus in die periode een grote concentratie van personen. Ook al wordt aan de bedrijven gevraagd om de fiches over huisvesting en tewerkstelling van seizoenwerknemers goed op te volgen, toch is het belangrijk preventief nog bijkomende maatregelen te nemen. Wij hebben gisteren gevraagd dat, om redenen van volksgezondheid én om ervoor te zorgen dat de werkzaamheden in de sierteeltsector de komende periode vlot zouden kunnen verlopen, de overheid zou overwegen om vooraleer de seizoenwerknemers het logement kunnen betrekken, een collectieve Covid-19-test te voorzien.
  3. Op sierteeltbedrijven logeren vaak vrij grote groepen seizoenwerknemers. Er wordt met elke werknemer een overeenkomst opgesteld, in een taal die de werknemer begrijpt, over de voorwaarden van het logement (huur en andere kosten). In deze overeenkomst zal een paragraaf worden opgenomen waarin staat dat, om redenen van veiligheid en gezondheid én ook om ervoor te zorgen dat de seizoenwerknemers die naar België gekomen zijn om te kunnen werken ook effectief aan de slag kunnen gaan, de seizoenwerknemer akkoord gaat dat bij aankomst aan het logement en ook periodiek de lichaamstemperatuur wordt gemeten. De gegevens zullen niet worden opgeslagen of bijgehouden. Wanneer er een verhoogde temperatuur wordt vastgesteld, wordt een huisarts verwittigd. Wij hebben gisteren een collectieve arbeidsovereenkomst afgesloten waarin de preventieve en periodieke temperatuurmetingen worden opgenomen mits het akkoord van de overlegorganen binnen de onderneming en, bij gebreke hieraan, mits het individuele akkoord van de betrokken seizoenswerknemers. Wij zullen aan de minister van Werk de algemeen verbindende verklaring van deze cao vragen.
  4. Wij hebben aan de verschillende overheden van dit land (waaronder ook de gemeenten en de provincies) gevraagd om mee na te denken en initiatieven voor te stellen over de concrete uitvoering van een eventuele quarantainemaatregel in geval van besmetting en indien het niet mogelijk of niet wenselijk is die afzondering op het bedrijf zelf te voorzien, gelet op het grote aantal seizoenwerknemers dat op één plaats logeert.
  5. Wanneer seizoenwerknemers uit de nieuwe lidstaten in quarantaine moeten geplaatst worden, kunnen zij mogelijk niet terugvallen op (gewaarborgd) loon, op een uitkering tijdelijke werkloosheid of op een ziekte-uitkering. Wij vragen aan de overheid om samen te onderzoeken hoe men het inkomensverlies van deze werknemers tijdelijk kan opvangen. Er moet ook nagegaan worden hoe de kosten inzake huisvesting kunnen geregeld worden tijdens deze periode. Bijkomend moet er ook over gewaakt worden dat de betrokken werknemers vlot toegang hebben tot de nodige gezondheidszorg. Wij hebben reeds voor de leden AVBS/Boerenbond het Fonds Gezondheidszorgen opgericht waardoor de betrokken seizoenwerknemers de garantie hebben dat zij verzekerd zijn voor medische kosten.

Het akkoord dat gisteren werd gesloten is zeer belangrijk. We nemen als sector onze verantwoordelijkheid zodat er geen extra risico's ontstaan bij het uitvoeren van werkzaamheden in de sierteeltsector. Vandaar dat de temperatuurmeting en het collectief kunnen testen essentieel zijn. Dit akkoord wordt nu overgemaakt aan de federale regering.

Chris Botterman, hoofd Sociale Zaken Boerenbond