Menu

Belangrijke aanpassingen inzake seizoenarbeid zijn beslist!

Terug naar Actualiteit >
Alle regio's

Het Kernkabinet heeft een Koninklijk Besluit goedgekeurd waarin twee zeer belangrijke zaken voor de sierteeltsector in verband met het seizoen- en gelegenheidswerk bepaald worden.  De beslissing in verband met de tweede plukkaart is reeds van toepassing.

 

Wij overlopen de twee belangrijke beslissingen in het kort.

1. Een tweede plukkaart wordt mogelijk

In 2020 wordt het aantal dagen dat een persoon kan werken als seizoenwerknemer in de land- of tuinbouw verdubbeld. Dit houdt in dat de 30 dagen in de landbouw verhoogd worden tot 60 dagen. De 65 dagen die gelden voor het merendeel van de sectoren in de tuinbouw worden 130 dagen en de 100 dagen voor de witloof- en champignonteelt worden 200 dagen. Deze beslissing werd genomen omdat er op dit ogenblik een acuut tekort is aan seizoenwerknemers. De maatregel moet seizoenwerknemers die al in België aan het werk zijn de mogelijkheid te geven langer in ons land te blijven en te werken als seizoenwerknemer. Dit jaar zal het voor heel wat potentiële seizoenwerknemers uit de nieuwe lidstaten immers onmogelijk zijn om in de komende weken naar België te komen. Binnenkort starten immers de werkzaamheden in heel wat sectoren. Denk aan de asperge-, aardbeien-, groente- en sierteelt en de glastuinbouwsector. Er is dus nood aan heel wat tijdelijke werknemers. Het dubbele quotum aan dagen geldt ook voor Belgische werknemers die willen werken als seizoenwerknemer. Ook seizoenwerknemers die pas aan de slag gaan, bijvoorbeeld in mei of september, komen in aanmerking voor een dubbele plukkaart in 2020. De verruiming geldt dus voor iedereen die werkt als seizoenwerknemer.

Tweede plukkaart

Als werkgever kun je dit jaar aan iedere seizoenwerknemer een tweede plukkaart geven. Het is belangrijk dat er voor elke dag van tewerkstelling een Dimona-aangifte gebeurt en dat ook de plukkaart wordt ingevuld. Voor dit tweede quotum aan dagen blijft het loon hetzelfde, namelijk dit van seizoenarbeid. Ook de socialezekerheidsbijdragen blijven identiek: het gaat over een beperkte sociale bijdrage die berekend wordt op een forfaitair dagloon. Wij zijn in gesprek met de RSZ om na te gaan of de teller inzake Dimona (tool Green@work) eventueel niet kan worden verdubbeld van 65 dagen naar 130 dagen. Wij houden je hiervan op de hoogte. De mogelijkheid om aan de werknemers een tweede plukkaart te geven, ging in op 1 maart. Op dit moment is deze maatregel dus reeds van toepassing! De dubbele plukkaart geldt alleen voor 2020.

Teller in Dimona

Deze verhoging, zowel op vraag van Boerenbond, AVBS en de sector, heeft zowel een impact op de teller in Dimona (Green@work) en op het tijdelijk verblijf van seizoenpersoneel.

De mogelijkheid na te kijken in de dimona- databank hoeveel dagen een seizoenwerknemer al gewerkt heeft in de seizoenregeling sinds 1 januari, bestond reeds enige tijd. De tool, Green@work, die hiervoor samen met de RSZ ontwikkeld is, geeft dan het aantal dagen weer dat al gepresteerd is én ook hoeveel dagen er nog overblijven. De werkgever kan vrij gemakkelijk toegang krijgen tot de tool aan de hand van het rijksregisternummer van de betrokken werknemer. 

In de tool is de 65 dagen als standaard opgenomen. Er is nu in overleg met de RSZ afgesproken om voor het jaar 2020 de standaard op 130 dagen te brengen. Dit was nodig omwille van de verdubbeling van de normale seizoenregeling van 65 dagen naar 130 dagen. De aangepaste tool Green@work is in productie sinds 31 maart 2020. 

Tijdelijk verblijf 

Seizoenwerknemers uit andere Europese landen moeten zich aanmelden bij de Belgische gemeente waar zij zullen verblijven. Zij krijgen dan een Aankomstverklaring (bijlage 3) en een melding van aanwezigheid (bijlage 3TER). Deze documenten zijn geldig voor een periode van 90 dagen. 

Door de mogelijkheid die nu voorzien is dat seizoenwerknemers voor een langere periode kunnen worden ingezet in de tuinbouw (het normale regime van 65 dagen wordt verhoogd naar 130 dagen), kan de periode van 90 dagen verblijf overschreden worden. 

Met de Diensten van Binnenlandse zaken is een regeling uitgewerkt waarbij aan de tijdelijke arbeidskrachten een nieuwe bijlage 3TER kan worden afgeleverd wanneer het verblijf in gemeente 90 dagen gaat bereiken. Hiervoor dient alleen een eenvoudige aanvraag bij de gemeente te gebeuren. De betrokken persoon moet zich niet meer fysiek aanmelden bij de gemeentelijke diensten. Een aanvraag via mail volstaat met een kopie van het paspoort. De aankomstverklaring en de bijlage 3TER mogen via mail teruggestuurd worden aan de werkgever. Binnenlandse zaken heeft de gemeenten hierover al geïnformeerd. 

Conclusie

Voor alle seizoenwerknemers die dit jaar actief zijn in de land- en tuinbouw kan een tweede plukkaart gegeven worden en geldt dus het dubbele quotum aan dagen. Deze maatregel is van toepassing sinds 1 maart 2020. Neem in elk geval reeds contact met het Waarborg - en Sociaal Fonds voor de Land- en Tuinbouw om de nodige plukkaarten te bestellen.

 

2. Aanpassing aan de 180-dagenregel

In het Volmachtenbesluit wordt ook de zogenaamde 180-dagenregel aangepast. Deze regel bepaalt dat een persoon alleen maar seizoenwerknemer  kan worden, voor zover hij of zij in de afgelopen 180 dagen niet reeds gewerkt heeft als vaste werknemer in de land- en tuinbouw. In het sectoraal akkoord 2019 -2020 hebben wij afgesproken met de sociale partners om deze regel te vereenvoudigen. In dit Besluit wordt daar nu gevolg aangegeven met ingang van 1 april .

In hoofdlijnen komt het hier op neer: de 180 dagenregel wordt beperkt tot de eigen onderneming. Dit wil zeggen dat men onmiddellijk een persoon, die gewerkt heeft als vaste werknemer in een andere sector of een andere onderneming , onmiddellijk kan in dienst nemen als seizoenwerknemer in het eigen bedrijf. Ook is bepaald dat wanneer men, na de tewerkstelling  als seizoenwerknemer, aan een persoon een contract zou geven voor een bepaalde duur of voor een bepaald werk van maximaal zes weken, deze vaste tewerkstelling buiten beschouwing wordt gelaten voor de toepassing van de 180dagenregel. Tenslotte kan iemand die met wettelijk pensioen gaat, onmiddellijk worden ingezet als seizoenwerknemer, ook in dezelfde onderneming .

Wij zullen ook hierop nog terug komen  in een afzonderlijk bericht .

Boerenbond en AVBS zijn zeer tevreden dat het Kernkabinet via een KB snel maatregelen genomen heeft om tegemoet te komen aan een aantal dringende vragen die Boerenbond reeds vorige week gesteld  heeft.

 

VDAB vereenvoudigt invulling vacatures #COVID19

VDAB riep eerder werkgevers met plotse vacatures ten gevolge van de coronacisis al op om vacatures op vdab.be te plaatsen, met #COVID19. Op die manier weten zowel de medewerkers van VDAB als de werkzoekenden dat het jobs zijn die voortkomen uit de huidige crisis. Deze vacatures krijgen prioriteit.

Er is nu ook een manier ontwikkeld om het voor werkzoekenden gemakkelijker te maken zich voor deze jobs kandidaat te stellen. Vanaf vandaag kunnen zij op de website van VDAB aangeven in 'Mijn Loopbaan' dat ze geïnteresseerd zijn in tijdelijke jobs ten gevolge van de coronacrisis. Met één klik op de knop laten ze zo VDAB en werkgevers weten dat ze openstaan voor jobaanbiedingen in het kader van de coronacrisis.