Menu

Ben jij al aangemeld bij een Onafhankelijke Controle Instelling?

Terug naar Actualiteit >
Alle regio's

Elke producent of leverancier die teeltmateriaal van siergewassen levert aan professionele eindgebruikers moet aangesloten zijn bij een Onafhankelijke Controle Instelling (OCI). In Vlaanderen zijn hiervoor twee controleorganen erkend: Certalent en CKCert.

 

 

 

Onlangs verspreidde het Departement Landbouw en Visserij een persbericht waarbij de aandacht gevestigd werd op de Vlaamse regelgeving betreffende het in de handel brengen van teeltmateriaal van siergewassen. Artikel 11 hiervan bepaalt het aangesloten zijn bij een OCI. Deze OCI’s moeten erkend zijn door de Vlaamse minister van Landbouw.

Voortvloeiend uit Europese richtlijn

Deze Vlaamse regelgeving is gebaseerd op de Europese richtlijn 98/56/ EG rond het in de handel brengen van teeltmateriaal van siergewassen. De nieuwe plantengezondheidsverordening op Europees niveau bracht hier een aantal wijzigingen aan. De wijziging die het meest in de aandacht sprong was ongetwijfeld de veel ruimere toepassing van het plantenpaspoort. Maar een van de wijzigingen was ook dat een aantal ziekten en plagen hun quarantainestatus verliezen. Deze vallen nu onder de  nieuwe groep van de RNQP’s of de ‘gereguleerde nonquarantaineorganismen.’ Tot deze nieuwe groep behoren nu ook alle  schadeverwekkers die vroeger de benaming ‘kwaliteitsorganismen’ droegen. Om de kwaliteit van de in de handel gebrachte siergewassen en teeltmateriaal te kunnen blijven garanderen is er een ruimere toepassing gekomen van de borging van de kwaliteitseisen. Vandaar dus de verplichting om aan te sluiten bij een OCI.

Wat valt eronder?

Volgens het controlereglement worden onder siergewassen en teeltmateriaal van siergewassen verstaan: zaden, delen van planten en alle plantaardig materiaal dat bestemd is voor vermeerdering en productie van siergewassen, de onderstammen, de planten die zelf bedoeld zijn om te worden uitgeplant, verplant of opgekweekt en de onderstammen of andere plantendelen van andere geslachten of soorten, als het plantmateriaal van siergewassen daarop wordt geënt.

Controle uitbesteed aan OCI’s

In België is het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) verantwoordelijk voor de handhaving van de wetgeving met betrekking tot quarantaineorganismen. Het toezicht op de gereguleerde non-quarantaineorganismen (RNQP’s) is een regionale bevoegdheid en voor Vlaanderen is het Departement Landbouw en Visserij hiervoor verantwoordelijk. Het Departement heeft de controletaken hiertoe uitbesteed aan de OCI’s. Het controleorgaan voert de wettelijk verplichte controles uit rond de kwaliteitseisen van het teeltmateriaal van siergewassen en siergewassen. In Vlaanderen gaat het om twee erkende controleorganen: Certalent en CKCert.

Combinatie mogelijk

De controles die het OCI in het kader hiervan uitvoert kunnen gecombineerd worden met een aantal andere controles:

  • de eisen uit de Sectorgids G-040 voor de primaire plantaardige productie, module D: niet-eetbare tuinbouwproducties (eisen onder de bevoegdheid van het FAVV);
  • de eisen uit de G-043 voor de handel in niet-eetbare tuinbouwproducties (eisen onder de bevoegdheid van het FAVV);
  • de eisen uit de IPM-checklijst (Integrated Pest Management) voor de tuinbouwproductie (eisen onder de bevoegdheid van de Gewesten). Al deze eisen zijn vervat in Vegaplan Standaard NET (module D).

Meer informatie hierover vind je op de website van Vegaplan (Plantaardige Productie).

Uitzonderingen

Indien je als producent/leverancier alleen verkoopt of levert aan ‘nietprofessionele eindgebruikers’ die zich NIET beroepshalve bezighouden met de verkoop en/of productie van planten, moet je niet aansluiten bij een erkend controleorgaan. Een nietprofessionele eindgebruiker is elke persoon die niet koopt vanwege handels-, bedrijfs- of beroepsdoeleinden en die planten of plantaardige producten verwerft voor persoonlijk gebruik. Wie valt er onder niet-professionele eindgebruiker? Dat zijn particulieren, maar ook bedrijven of scholen die planten aankopen voor persoonlijk gebruik. Ook openbare besturen (groendiensten) en tuinaannemers vallen daaronder, tenzij ze een productie-activiteit hebben. Er is echter één uitzondering: bij e-commerce zijn er voor de regelgever geen ‘niet-professionele’ eindgebruikers. Zij vallen altijd onder de regelgeving. Groothandel, inclusief veilingen, retail/warenhuizen, tuincentra … vallen onder de term ‘professionele eindgebruiker.’ Indien zij producten van je bedrijf afnemen, moet je aansluiten bij een OCI.

Nog vragen ? Neem gerust contact op met de buitendiensten van het Departement Landbouw en Visserij.