Menu

Coronasteun sierteelt aanvragen voor 11 september 2020 !

Terug naar Actualiteit >
Alle regio's

De sierteeltsector werd omwille van de coronamaatregelen zwaar getroffen door het wegvallen van de markt. Gezien de bederfbaarheid van vele sierteeltproducten is er tijdens de crisis enorme schade opgelopen. Eerder besliste de Vlaamse Regering om binnen het noodfonds 25 miljoen euro vrij te maken voor de sierteeltsector.

 

 

Ondertussen is er een akkoord over de inhoudelijke invulling van het noodfonds sierteelt. Zowel de afspraken rond toegangsvoorwaarden, de aanvraagprocedure en uitbetaling zijn intussen gekend en worden hieronder uitvoerig besproken.

Het aanvraagformulier is sinds 31 juli 2020 beschikbaar. De uiterste indieningsdatum van de aanvraag is 11 september 2020. Laattijdige formulieren komen niet meer in aanmerking.

De aanvraag voor de vergoeding dient te gebeuren via het daartoe voorziene formulier en één of twee bijlagen, afhankelijk van de teeltcategorie:

Dit formulier moet via e-mail of aangetekende zending worden bezorgd bij de provinciale buitendienst van het Departement Landbouw en Visserij (contactgegevens onderaan formulier). 

Bij het aanvraagformulier moeten één of meerdere bijlages worden meegestuurd afhankelijk van de teeltgroepen waarin de omzetdaling werd geleden.

Bewijsstukken hoeven niet meegestuurd te worden met het aanvraagformulier. De bewijsstukken moeten wel beschikbaar zijn bij de landbouwer en tot 10 jaar na de betaling van de vergoeding kunnen voorgelegd worden.

Toegangsvoorwaarden 

De sierteler moet aan al de volgende voorwaarden voldoen:

 • Enkel professionele siertelers komen in aanmerking voor de vergoedingsregeling. Professionele siertelers zijn ondernemingen die in de periode van 16 maart 2020 tot en met 30 mei 2020 geregistreerd in een buitenlandse databank waarin alle basisgegevens van ondernemingen en hun vestigingseenheden verzameld zijn of in de Belgische Kruispuntbank van Ondernemingen als onderneming met sierteeltactiviteiten met minstens een van de volgende NACE-codes, geregistreerd bij de btw-administratie:
  • 01.130 Teelt van groenten, meloenen en wortel- en knolgewassen;
  • 01.191 Teelt van bloemen;
  • 01.199 Teelt van andere eenjarige gewassen, n.e.g;
  • 01.280 Teelt van specerijgewassen en van aromatische en medicinale gewassen
  • 01.290 Teelt van andere meerjarige gewassen;
  • 01.301 Boomkwekerijen, met uitzondering van bosboomkwekerijen;
  • 01.309 Overige plantenvermeerdering;
  • 02.100 Bosbouw (teelt van bosboomkwekerijen).
 • De sierteler heeft een klantnummer bij het Departement Landbouw en Visserij en minstens 1 exploitatie op het grondgebied van het Vlaams Gewest. Niet alleen Vlaamse maar ook Waalse en buitenlandse percelen van de hiervoor vermelde siertelers worden in rekening gebracht. Voor buitenlandse percelen moet de teler de nodige informatie bezorgen (perceelsregistratie zoals bijvoorbeeld de gecombineerde opgave indien de percelen in Nederland gelegen zijn). 
 • Men heeft zijn sierteeltareaal op 31 mei 2020 correct geregistreerd in de eigen verzamelaanvraag van 2020 en men haalt minstens 50% van zijn omzet uit de eigen sierteeltproductie.

De teler van ‘azalea in serre’, ‘perk-, terras- en balkonplanten in serre of openlucht’, ‘snijbloemen in serre of openlucht’, ‘kamerplanten in serre’ en ‘plantgoed sier-, kruiden- en groenteplanten in serre of openlucht’ (= categorie A) moet minimaal 30% omzetdaling hebben per sierteeltgroep of teelt ten gevolge van de COVID-19 maatregelen in de periode 16 maart - 30 mei 2020 ten opzichte van dezelfde periode in 2017, 2018 en 2019.

De teler van ‘azalea in open lucht’, ‘boomkwekerij in container in serre of openlucht’, ‘knol-en bolgewassen in serre of openlucht’, ‘vaste planten in serre of openlucht’, ‘potchrysanten in serre’  en ‘boomkwekerij vollegrond in openlucht’ (= categorie B) moet minimaal 50% omzetdaling hebben per sierteeltgroep of teelt ten gevolge van de COVID-19 maatregelen in de periode 16 maart-30 mei 2020 ten opzichte van dezelfde periode in 2017, 2018 en 2019.

Indien de sierteler geen omzetdaling kan bewijzen voor een sierteeltgroep uit categorie A en/of categorie B, kan hij de omzetdaling aantonen voor één specifieke teelt uit de sierteeltgroep tot op geslachtniveau.

Bijvoorbeeld de sierteeltgroep is perk-, terras- en balkonplanten. Indien de sierteler geen 30% omzetdaling kan bewijzen voor de gehele groep kan hij ook een omzetdaling van 30% bewijzen voor bijvoorbeeld enkel de viooltjes. De teler neemt dit dan zo op in de bijlage bij de aanvraag. De omzetdaling aantonen voor meerdere teelten binnen een sierteeltgroep is niet nodig. 

Bijvoorbeeld voor de sierteeltgroep boomkwekerij uit de groep B kan de sierteler de 50% omzetdaling bewijzen voor de teelt Quercus (eik = geslacht). Hij kan geen bewijzen aanvoeren dat hij 50% omzetdaling had voor Quercus Robur (zomereik) want dat is een omzetdaling op soort. 

De sierteler toont via bewijsstukken aan dat zijn omzetdaling te wijten is aan het niet-tijdig verkopen van zijn zelf geteelde sierteeltproducten. 

De omzetdaling moet bewezen kunnen worden aan de hand van boekhoudkundige bewijsstukken.

Voor siertelers die nog niet gestart waren op 16 maart 2017 wordt de omzetdaling in de periode van 16 maart 2020 tot en met 30 mei 2020 vergeleken met de verwachte omzet, vermeld in het financiële plan.

De vergoeding

De vergoeding wordt uitgedrukt in euro per are en ligt vast per sierteeltgroep.    

Vergoeding sierteeltgroep categorie A
Sierteeltgroep categorie  AMaximale forfaitaire vergoeding per are (€)
Azalea in serre802
Perk-, terras- en balkonplanten in serre1 372
Perk-, terras- en balkonplanten in open lucht1 163
Snijbloemen in serre3 417
Snijbloemen in open lucht227
Kamerplanten in serre936
Plantgoed  sier-, kruiden- en groenteplanten in serre858
Plantgoed  sier-, kruiden- en groenteplanten in open lucht831

 

Vergoeding sierteeltgroep categorie B
Sierteeltgroep categorie BMaximale forfaitaire vergoeding per are (€)
Azalea in open lucht802
Potchrysant in serre390
Vaste planten in serre575
Vaste planten in open lucht498
Knol- en bolgewassen in serre133
Knol- en bolgewassen in open lucht96
Boomkwekerij container in serre403
Boomkwekerij container in open lucht203
Boomkwekerij volle grond in open lucht60

De vergoeding wordt toegekend voor het areaal van de sierteeltgroep waarbinnen de individuele omzetdaling is geleden.

Het maximale areaal (are) van de sierteeltgroep dat voor de vergoeding in aanmerking komt is het door de teler officieel geregistreerde teeltareaal van die sierteeltgroep in gebruik op 31/5/2020 aangegeven in de eigen verzamelaanvraag 2020. 

Van voornoemde vergoedingen worden de volgende bedragen in mindering gebracht:

 • schadeloosstelling uit een inkomstendervingsverzekering;
 • kosten die bespaard zijn door de COVID-19 maatregelen. Het kan hier bijvoorbeeld gaan om kosten voor de verpakking van bepaalde sierteeltproducten, personeelskosten,…;
 • de inkomsten van de verkoop van de betrokken producten;
 • het bedrag van alle andere vergoedingen, uitkeringen en
 • schadeloosstellingen die de sierteler ontvangt voor dezelfde kosten als deze die door de  steunmaatregel worden vergoed. Het kan hier bijvoorbeeld gaan om de door VLAIO toegekende Corona-compensatiepremie . 

De sierteler brengt het Departement Landbouw en Visserij via het aanvraagformulier op de hoogte van het bedrag van deze bedragen en houdt de bewijsstukken ter beschikking voor een eventuele controle.

Controle

De bewijslast ligt bij de sierteler en hij verbindt er zich ook toe om de bewijsstukken op zijn bedrijf voorhanden te hebben bij een controle ter plaatse of indien de administratie hierom vraagt. 

De boekhoudkundige stukken, administratieve gegevens en eventueel fotomateriaal, wordt door de sierteler op vraag van de bevoegde entiteit voorgelegd.

Het departement kan de juistheid van de door de sierteler gerapporteerde omzetdaling controleren op basis van alle mogelijke stukken, administratieve gegevens, controles ter plaatse, de boekhouding en fotomateriaal van de landbouwer. 

Indien de aanvraag onterecht is of onvoldoende kan gestaafd worden met geldige bewijsstukken, kan geen betaling volgen of zal een onterecht uitgevoerde betaling worden teruggevorderd, eventueel vermeerderd met een bijkomende sancties . 

Toepasselijke regelgeving

 • Tijdelijke kaderregeling inzake staatssteun ter ondersteuning van de economie vanwege de huidige COVID-19-uitbraak (2020/C 91 I/01). 
 • Het decreet van 28 juni 2013 betreffende het landbouw- en visserijbeleid.
 • Het besluit van de Vlaamse Regering van 10 juli 2020 tot toekenning van steun aan sierteelthouders die een omzetdaling geleden hebben ten gevolge van de exploitatiebeperkingen door de maatregelen genomen door de Nationale Veiligheidsraad vanaf 12 maart 2020 inzake COVID-19.

 

Instructiefilmpje

 

Voor verdere vragen over het noodfonds sierteelt, kan u contact opnemen met het AVBS-secretariaat via info@avbs.be of 09 326 72 10 .