Menu

Terug naar Actualiteit >Bijmesten zinvol?

Alle regio's

De voorraadbemesting wordt veelal ingevuld via de organische bemesting.  De fine-tuning gebeurt via de minerale stikstofmeststoffen. Nu de gewasgroei volop op gang komt rijst de vraag of er moet bijbemest worden in bijvoorbeeld aardappelen, vollegrondsgroenten en boomkwekerij.  Om op een correcte wijze te bemesten is het belangrijk om een goed beeld te hebben van de actuele stikstofvoorraad in het bodemprofiel en de te verwachten stikstofmineralisatie.    

Op de percelen die in het voorjaar een organische bemesting kregen kunnen vanaf 4 weken na de laatste bemesting bodemstalen genomen worden voor het N-indexonderzoek.  Deze wachtperiode is nodig om de ammonium uit de toegediende meststoffen te laten omzetten naar nitraat en deze te laten oplossen in het bodemvocht zodat de N-voorraad homogener in het bodemprofiel aanwezig is. Om bij het N-indexonderzoek een goed beeld te krijgen van de nog te verwachten mineralisatie uit de bodemorganische stof dienen de perceelgegevens over oogstresten, groenbemesters en reeds uitgevoerde organische bemesting te worden meegedeeld. Vooral op percelen waar organische mest met ongekende samenstelling is toegediend is het aanbevolen om tijdens het groeiseizoen een N-indexonderzoek te laten uitvoeren.