Menu

Terug naar Actualiteit >Blijvende appreciatie Gentse azalea als bloeiende kamerplant

Alle regio's

Een kleine 800 personen namen op 2 oktober laatstleden even de tijd om een korte enquête in te vullen in het kader van de promotieactie omtrent de Gentse Azalea in het Vlaams Administratief Centrum ‘Virginie Loveling’ te Gent. In ruil ontvingen zij een mooie Gentse Azalea! Het Project AzaleaKwaliteit (PAK), het Proefcentrum voor Sierteelt (PCS) en het Departement Landbouw en Visserij, Afdeling Duurzame Landbouwontwikkeling stonden in voor de organisatie van deze promotieactie en konden hierbij rekenen op de medewerking van azaleakwekerij Geert De Waele – Reynvoet. In deze bijdrage lichten we de voornaamste enquêteresultaten toe.

Met 72 % van de geënquêteerden waren de vrouwen in de ruime meerderheid. Figuur 1 toont de procentuele verdeling over de verschillende leeftijdscategorieën. De leeftijdsgroep 30 – 50 jaar omvatte ongeveer 2/3 van de personen die een enquête invulden.

    

In een eerste opdracht werd aan de deelnemers gevraagd hun persoonlijke volgorde van voorkeur bij aankoop aan te geven voor een 6-tal bloeiende (Kalanchoë, Anthurium, Cyclaam, Azalea, bos snijbloemen en Orchidee) en 1 groene kamerplant (Calathea). Uit figuur 2 blijkt dat vooral de op dat moment reeds rijkelijk bloeiende orchidee en bos snijbloemen de eerste voorkeur genoten. De Gentse azalea (kleur wit, goed kleur tonend) werd in 11 % van de gevallen als eerste koopkeuze aangeduid. In het algemeen werd azalea in 50 % van de gevallen aangegeven als eerste, tweede of derde koopkeuze (figuur 3). Nemen we er de vierde koopkeuze bij, dan loopt dit op tot 70 %. Opvallend is ook dat wanneer er uitgesplitst wordt naar geslacht en leeftijdscategorieën, deze percentages weinig of niet variëren en steeds in grote orde rond 70 % eerste, tweede, derde of vierde aankoopvoorkeur schommelen.

    

 

In een volgende vraag werd er gepolst naar de voorkeur wat kleur betreft. Alle tentoon gestelde planten bevonden zich in het stadium ‘goed kleurtonend’. Uit de resultaten (figuur 4) blijkt dat de twee ‘uiterste’ kleuren wit en rood sterk geliefd zijn en beiden in dezelfde mate.

Wat het favoriete bloeistadium bij aankoop van een azalea betreft, blijkt overduidelijk dat de geënquêteerden de voorkeur geven aan het ‘kaarsstadium’ (49 %) en ‘net kleurtonend’ (39 %).

Uit de opsomming van een aantal belangrijke troeven werden enerzijds het lange bloeiplezier in de huiskamer en anderzijds de grote kleurvariatie als sterkste punten naar voor geschoven voor het product ‘Gentse Azalea’.

Op zich betrof het een vrij beperkte en lokale promotieactie maar uit de vele positieve reacties van de deelnemers blijkt een sterke appreciatie ! De enquêteresultaten van deze toch wel ruime en representatieve steekproef tonen aan dat de azalea in doorsnee goed scoort en het product ‘Gentse Azalea’ geapprecieerd wordt.