Menu

Boeiend ledencongres AVBS

Terug naar Actualiteit >
Alle regio's
Alle sectoren

Tijdens het ledencongres van AVBS op 15 december in De Pinte werd naast een boeiend overzicht van de sectoractualiteit door AVBS-voorzitter Filip Goossens en genodigden Joke Schauvliege en Sonja De Becker ook stilgestaan bij de inzet die ondernemerschap vergt. Veldrijdericoon Sven Nys liet zijn licht schijnen op de factoren die van hem een topsporter ‘pur sang’ hebben gemaakt.

  • Ledencongres 2018

  • Ledencongres 2018

  • Afscheid van gedeputeerde Alexander Vercamer

 

Boeiend debat

Het panelgesprek met minister Joke Schauvliege en Boerenbondvoorzitter Sonja De Becker gaf voorzitter Filip Goossens en secretaris Pieter Van Oost de kans om de vraagstukken die de sector momenteel bezighouden, gevat te laten duiden door het beleid en de brede sectororganisatie.

●Voldoende fysieke ruimte om te ondernemen

AVBS-standpunt: Naast economische redenen blijft een groot aantal bedrijfsleiders zonder opvolging en door de beperkingen bij de ruimtelijke ordening zet deze trend zich nog voort. Hierdoor veroudert de glasopstand en verzwakt de concurrentiepositie. Agrarisch gebied zou probleemloos ingezet moeten kunnen worden voor glastuinbouw. Naast een actualisering van het toetsingskader glastuinbouw moeten we ook verder nadenken over het driesporenbeleid dat op vandaag bestaat en waarbij zowel glastuinbouw kan ontwikkeld worden in glastuinbouwclusters, in afgebakende macrozones als via autonome ontwikkeling in agrarisch gebied.

Sierteelt kenmerkt zich door een beperkt ruimtebeslag maar biedt een hoge economische return. Het is echter moeilijk om ruimte te vinden, stelt Sonja de Becker. Vandaag zijn slechts twee glastuinbouwvestigingen concreet (Kruishoutem en Roeselare). Het is nu het moment om het toetsingskader, dat 15 jaar oud is, te actualiseren en te herzien.

Joke Schauvliege vindt het goed mocht de Vlaamse overheid een kader kunnen uitwerken waarin de glastuinbouw in harmonie met andere functies kan blijven bestaan en verwees daarbij ook naar een actualisering van het bestaande toetsingskader glastuinbouw. Zij is van oordeel dat een meer strategische afweging beter is dan alles tot in detail te gaan regelen want dan stuit je onvermijdelijk op problemen. Een stap vooruit is in ieder geval dat procederen tot in het oneindige niet meer mogelijk is. Enkel bezwaren die in het kader van het openbaar onderzoek geuit worden, zijn nog rechtsgeldig.

Wij moeten inzake vestiging ook creatief verder denken in het kader van energievoorziening, meent Joke Schauvliege. De MCP-richtlijn stelt regels vast om emissies van zwaveldioxide, stikstofoxiden en fijn stof in de lucht door middelgrote stookinstallaties te beperken en ook glastuinbouw komt hiermee in het vizier. Er liggen kansen in restwarmte en de Gentse Kanaalzone biedt hier bijvoorbeeld opportuniteiten. Gebruik van restwarmte maakt de sector minder afhankelijk van externe energie.

●Innovatieve logistieke oplossingen

AVBS-standpunt:  Omdat niet enkel de handel gewijzigd is maar ook onze logistieke kennis, vindt AVBS het noodzakelijk op deze evolutie in te spelen en de nodige acties te faciliteren.

Joke Schauvliege is uiteraard voorstander voor doordacht transport want ‘goed voor de portemonnee en het milieu’. Een digitaal systeem die leidt tot optimalisatie zou optimaal zijn, is ook haar mening. Zij wil zich engageren om mogelijke knelpunten op wetgevend vlak weg te werken.

Meer bedrijfseconomisch inzicht

AVBS-standpunt: Het besef groeit dat inzicht in de kostenstructuur en de kostprijs van sierteeltproducten noodzakelijk zijn. Door kostprijsberekening binnen de sierteeltsector te vereenvoudigen, zal ook de drempel om kostprijsberekening toe te passen verlagen en kunnen we bijdragen tot een duurzame en rendabele toekomst van de sierteeltsector.

Sonja De Becker ziet naast de economische realiteit van stijgende kosten en dalende marges ook een constant veranderende marktvraag die meer flexibiliteit vereist maar daardoor ook een meer doordachtere kostenoverwaking vraagt. Zij verwijst naar ‘Slimmer boeren met cijfers’, de managementtool van Boerenbond. Zij vindt het dan ook een belangrijke opdracht voor de organisatie om bedrijven in bedrijfseconomische kennis te begeleiden. AVBS zal daarom samen met het PCS individuele bedrijven begeleiden in het berekenen van hun kostprijs.

Voldoende inzetbare gewasbeschermingsmiddelen

AVBS-standpunt: alhoewel inspanningen voor een biologische teelt ondersteund wordt, blijft de realiteit dat er heel wat producten sneuvelen maar de sector ook in de toekomst over voldoende inzetbare gewasbeschermingsmiddelen moet kunnen blijven beschikken.

Joke Schauvliege is bereid om mee te helpen begeleiden in het onderzoek naar valabele alternatieve middelen. Zij verwijst hier o.a. naar demoprojecten van het PCS die zij wil steunen en financieren. Het is voor haar belangrijk dat er alternatieven moeten klaarstaan als er producten dreigen weg te vallen.

Werkbaar MAP VI

AVBS-standpunt: AVBS pleit voor een werkbaar MAP VI voor de sierteeltsector en wil een duidelijk afzonderlijke groep zijn binnen de mestwetgeving. Het is daarom voor de teelten in volle grond cruciaal dat er aan meer koolstofopslag in de bodem wordt gewerkt. Zo zijn een soepelere toepassing van boerderijcompostering voor meerdere bedrijven en met inmenging van stalmest belangrijk. Verder moet bij containerteelten een werkbare norm opgesteld worden in het kader van de opvangcapaciteit van water.

Het huidige MAP loopt af en Vlaanderen voert momenteel onderhandelingen met de EU over de contouren van nieuwe mestactieplan maar de laatste resultaten van de waterkwaliteitsmonitoring zijn niet zo leuk, stelt Sonja De Becker. Het is bij het nieuwe MAP belangrijk dat kan ingezet worden op effectiviteit van de bestaande maatregelen en dat goede resultaten kunnen beloond worden. Het is belangrijk dat in de komende jaren, via samenwerking met het PCS, kan begeleid worden in correct inzetten en correcte sturing. Joke Schauvliege stelt dat het steeds moeilijker wordt om nog verbeterpunten aan te brengen en er daarom aan Europa voorgesteld wordt om gebiedsgericht te werken. Zij wil samen met de sector alle aspecten grondig evalueren. 

●Nieuwe plantengezondheidswetgeving

AVBS-standpunt: Het principe van traceerbaarheid heeft zijn voordelen al verschillende keren bewezen, onder andere tijdens de recente vondst van Xylella in België; verhoging van de traceerbaarheid is te ondersteunen. Toch zal het nog een hele klus worden om de nieuwe regelgeving van plantenpaspoorten praktisch te implementeren en het systeem moet werkbaar blijven.

Sonja De Becker beaamt dat de EU zich moet beschermen tegen insleep van ziekten en plagen en traceerbaarheid is hier een middel toe. De sector moet het vertrouwen terugwinnen bij Europa en moet dit ernstig aanpakken. Joke Schauvliege beaamt dat als de sector sterke signalen geeft, de geloofwaardigheid groeit en onderstreept dat via traceerbaarheid een uitbraak snel kan ingedijkt worden.

●BTW op plantgoed in de tuinaanlegsector

AVBS-standpunt: Wij blijven samen met Boerenbond aandringen om het btw-tarief bij de verkoop van plantgoed door tuinaannemers te verlagen van 21 naar 6%. Dit is superbelangrijk voor de concurrentiekracht van de tuinaanlegsector.

Sonja De Becker verduidelijkt dat Boerenbond het voorstel dat 10 jaar geleden werd ingediend door Nathalie Muylle altijd ondersteund heeft, maar het dossier zit al geruime tijd in het politiek slop. Boerenbond geeft niet op en het voorstel werd opnieuw opgenomen in de ‘inspiratiefiches voor een ondernemend platteland’ die Boerenbond aan de politieke partijen in aanloop van de verkiezingen overhandigt.

●Bijkluswet en instroom werknemers in de tuinaanleg

AVBS-standpunt: De spelregels moeten gelijk zijn voor iedereen. De sector vreest dat de omschrijving ‘kleine onderhoudswerken op of rondom de woning’  snel concurrentie zal betekenen voor de professionele tuinaannemers.

Boerenbond en Unizo nemen het duidelijke standpunt in dat de wet geen aanleiding mag geven tot oneerlijke concurrentie, stelt Sonja De Becker. De omschrijving “onderhoudswerk in en rondom de woning” opent deuren voor oneerlijke concurrentie. Alle regels voor de reguliere tuinaanleg moet ook van kracht zijn voor bijklussers en de vakorganisaties vroegen dan ook om garanties. Deze zijn er niet zijn gekomen en daarom werd de kwestie ingeleid bij het Grondwettelijk Hof.

In het kader van de tewerkstelling werd door Joke Schauvliege gewezen op het belang van duaal leren om de passie en de instroom van jongeren te verhogen. Zij roep bedrijven op om mee in het systeem te stappen.

●Brexit

AVBS-standpunt: De maatregelen bij een harde Brexit mogen niet leiden tot opportunisme. De sector moet zich tijdig kunnen wapenen tegen gevolgen.

Sonja De Becker vreest dat we afstevenen op een harde Brexit met alle gevolgen vandien. België is het 3de of 4de land dat het hardst getroffen zal worden. De agrovoedingssector zal de zwaarste klappen krijgen maar sierteeltbedrijven en boomkwekerijen staan zelf in voor de export van hun producten, terwijl dit voor landbouw- en groentebedrijven niet het geval is, onderstreept zij. De sector en de bedrijven moeten zich dan ook wapenen en er over waken om niet achterop te geraken met de nabuurlanden.

Ondernemen is topsport

Sven Nys onderhield de 200 aanwezigen met een boeiend inzicht in streven, werken en begeleiding als rode draad doorheen zijn carrière. Het heeft hem gemaakt tot de topveldrijder van zijn generatie. Een aantal waarden zoals open relaties, respect, structuur en samenwerking met specialisten hebben hem veel bijgebracht in de uitbouw van zijn carrière en die waarden wil hij ook breder uitdragen. Zijn levensmotto was dan ook “beter de beste zijn in iets kleins dan de middelmaat in iets groots” en hij heeft het veldrijden daardoor naar een hoger niveau getild. Hij gaf zich steeds 100% en niets was hem te veel: “Winners have a plan, losers always have an excuse!”