Menu

Terug naar Actualiteit >Boomkwekerij op internationaal overleg

Alle regio's

Inzichten delen met Noorderburen

Een kleine delegatie van AVBS was recent op bezoek bij onze Noorderburen. Bij Naktuinbouw werd de delegatie geïnformeerd over de werking van de Nederlandse instelling voor kwaliteitskeuring. Aansluitend werd met LTO over verschillende actuele onderwerpen van gedachten te wisselen. 

Hoe bewust omgaan met gewasbeschermingsmiddelen?

De gewasbescherming en de toelating van gewasbeschermingsmiddelen was het belangrijkste punt op de agenda. Wij voelen van beide kanten dat het heel moeilijk is om grip te krijgen op de gewasbeschermingsmiddelenindustrie en de erkenning van gewasbeschermingsmiddelen. Doordat werkzame stoffen razendsnel van de markt gehaald worden en er amper alternatieven in aanbod zijn, wordt de sector met de rug tegen de muur gezet. Specifiek voor kleine teelten moeten er heel wat extra inspanningen geleverd worden om de erkenningen te blijven garanderen. Het is zeer moeilijk om gehoor te krijgen en de publieke opinie is onze sector niet gunstig.

AVBS en LTO vinden het opportuun om hier krachten te bundelen en onder andere via de Europese organisaties COPA en ENA de druk op de ketel zo hoog mogelijk te houden. Naar de publieke opinie toe moeten we er meer durven op hameren dat onze sector er zeer hard aan werkt om de milieulast te minimaliseren en toch kwaliteitsvolle planten af te leveren. Nederlands onderzoek toont aan dat het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen al sterk gedaald is en ook de milieulast door bewust telen en gebruik van verschillende technieken sterk gereduceerd is de laatste decennia. Van deze insteek moeten we als sector zelf ook bewust zijn en uitdragen dat we deze positieve trend nog willen versterken.

Klimaat- en risicomanagement

Naar klimaat- en fytosanitaire risico’s zitten Nederland en België in hetzelfde schuitje. Ook Nederland had dit jaar te kampen met een extreem droge zomer. Ook in Nederland wordt gezocht naar mogelijkheden tot verder uitbouwen van een brede weersverzekering. LTO kijkt ook verder naar risico-indekking van quarantaineziekten en geopolitieke ontwikkelingen. AVBS bekijkt nog steeds de optie om een fytosanitair plantenfonds in het leven te roepen. Zeker na de recente vondst van Xylella zal het thema terug zeer actueel worden. Waar dit uiteindelijk zal uitkomen is nog voor beide organisaties niet te voorspellen. Het wederzijds delen van inzichten is in dit dossier de belangrijkste stap vooruit voor beide landen.

Groen in de stad

Mede dankzij het project ‘Green Cities for a sustainable Europe’ van ENA is er heel wat beweging over groen in de stad. Anders dan bij het dossier gewasbeschermingsmiddelen is de publieke opinie ons hier zeer gunstig. Steeds meer mensen wonen in een stedelijke omgeving. Zowel in België als in Nederland worden studiedagen hierover georganiseerd en veelal met succes. Vaak ligt de nadruk op openbare plaatsen zoals parken, straat, pleinen,… maar ook in de privé-omgeving zoals scholen, ziekenhuizen, bejaardenhuizen en bedrijven is er nog heel veel vooruitgang te boeken. De sector ziet opportuniteiten om hier verder op in te zetten. Binnen dit thema kunnen AVBS en LTO elkaar versterken door het delen van kennis en onderzoek. 

ENA op gesprekronde met Europa

ENA, de Europese boomtelersorganisatie, organiseerde voor het eerst overleg met vertegenwoordigers van Europa die betrokken zijn in relevante dossiers voor onze sector. Een kleine delegatie wisselde van gedachten met drie dossierspecialisten. Telkens werd het signaal gegeven dat dit rechtstreeks contact met de betrokken organisaties heel nuttig is wanneer deze organisatie spreekt namens de Europese sector. Ook AVBS (Lucien Verschoren, Miet Poppe) maakte deel uit van de ENA-delegatie. 

Afdelingshoofd Harry Arijs: nieuwe plantengezondheidswetgeving en traceerbaarheid

Een eerste overleg gebeurde met Harry Arijs, afdelingshoofd van de Plantengezondheidseenheid van de Europese Commissie. Hij was de uitgelezen persoon om over de nieuwe plantengezondheidswetgeving, die in december 2019 in voege treedt, te praten. Harry Arijs benadrukt dat traceerbaarheid als centrale voorwaarde gegarandeerd moet zijn in het kader van de regelgeving. Kwekerijen moeten ingesteld zijn op het zo vroeg mogelijk detecteren van ziekten en plagen en, in geval van een infectie, op een snelle opruiming. Traceerbaarheid, kennis van schadelijke organismen en registratie worden de bottlenecks voor professionele kwekers en handelaars.

ENA benadrukte dat ook aan het einde van de keten - de retailers - de nodige kennis over de risico’s gebonden aan de verkoop van planten moet aanwezig zijn en dat dit op vandaag nog niet voor alle verdeelcentra, groot of klein, het geval is. Harry Arijs is zich hiervan bewust en gaf daarbij aan dat ook retailers verplicht zullen worden zich te registreren. Hij gaf daarbij ook mee dat de ontwikkeling en de implementatie van een sectorgids voor autocontrole van bedrijven een tool is die sterk gestimuleerd zal worden vanuit Europa. Het aantal verplichte controles door federale agentschappen moet worden afgestemd op het planttype en het al dan niet gecertificeerd zijn voor autocontrole.

Begin 2020 plant de Europese Commissie een plantengezondheidsconferentie om de regelgeving en de geest van de nieuwe plantengezondheidswetgeving te verspreiden.

Europarlementariër Herbert Dorfmann: Containervelden en GLB

Met Europarlementslid Herbert Dorfmann sprak ENA over CAP 2020, beter gekend als GLB (Gemeenschappelijke Landbouw Beleid). In een aantal Europese landen komen containervelden niet in aanmerking voor steun die via het GLB wordt verdeeld. Meneer Dorfmann geeft aan dat dit niet gestuurd wordt vanuit Europa maar dat het aan de nationale wetgever is om boomkwekerij en containervelden te integreren in de steun die ontwikkeld wordt voor land- en tuinbouw via het GLB. Hij gaf ook aan dat er in de toekomst zal afgestapt worden van het systeem waarbij steun gegeven wordt op basis van hectaren. Algemeen zijn we het er nu al over eens dat dit beter aangepast wordt maar dit zal nog niet geïntegreerd worden in het GLB 2020.

Europarlementariër Pavel Doc: plantveiligheid

Er werd ook kennis gemaakt met Pavel Poc, Europarlementslid en vicevoorzitter van ENVI, het comité bevoegd voor leefmilieu, publieke gezondheid en voedselveiligheid. Er werd met hem een uitgebreide ontmoeting op het bedrijf van ENA-voorzitter Jan-Dieter Bruns vastgelegd. Dit bezoek zal dit najaar nog doorgaan en aansluitend zal er de gelegenheid zijn om met meneer Pavel Poc dieper in te gaan op een aantal topics rond milieu en publieke gezondheid.