Menu

Corona: nieuwe en verlengde crisis- en vergoedingsmaatregelen

Terug naar Actualiteit >
Alle regio's

Op vrijdag 5 november werd een bijkomend steunpakket voor getroffen bedrijven en burgers bekendgemaakt. Belangrijk hierbij is dat, dankzij inspanningen van Boerenbond en AVBS, de vereenvoudigde procedure om tijdelijke werkloosheid wegens corona aan te vragen, terug geactiveerd wordt. Ook komt er begin volgend jaar een aangepast overbruggingsrecht voor sectoren in crisis én is het principe van de tweede plukkaart voor seizoenarbeiders aanvaard voor 2021.

 

De tweede coronagolf woekert momenteel over het hele land. Het overlegcomité besliste om naar een verstrengde lockdown te schakelen. Gelukkig blijven momenteel een groot deel van de afzetkanalen voor land- en tuinbouwproducten open, maar toch worden ook in de land- en tuinbouwsector een aantal deelsectoren specifiek getroffen.

Wij zijn permanent in contact met de Vlaamse en federale overheid en volgen de situatie op de voet. Zo hebben we bekomen dat het nieuw Vlaams beschermingsmechanisme, dat werd uitgewerkt ter ondersteuning van de gesloten horeca, ook zou gelden voor de toeleveranciers van de horeca die onrechtstreeks getroffen worden. Ook op het federale niveau werden diverse contacten gelegd om enerzijds bestaande crisismaatregelen te verlengen en anderzijds nieuwe maatregelen, die uitgewerkt worden voor bedrijven, ook open te stellen voor de land- en tuinbouwsector. Vandaag werd een bijkomend steunpakket voor getroffen bedrijven en burgers bekendgemaakt. Belangrijk hierbij is dat, dankzij onze inspanningen, de vereenvoudigde procedure om tijdelijke werkloosheid wegens corona aan te vragen, terug geactiveerd wordt. Ook komt er begin volgend jaar een aangepast overbruggingsrecht voor sectoren in crisis én is het principe van de tweede plukkaart voor seizoenarbeiders aanvaard voor 2021. We moeten de voorwaarden nog bekijken. Voor een aantal aspecten wachten wij ook nog op meer concrete teksten.

In dit actuabericht geven we jullie een overzicht van de belangrijkste coronamaatregelen op het Vlaamse en Federale beleidsniveau relevant voor land- en tuinbouwbedrijven. Indien je vragen hebt, aarzel niet om ons te contacteren. Dit kan via je consulent of via nummer 09/326.72.10 of via corona@avbs.be.

Vlaams beschermingsmechanisme
Zowel zelfstandigen in hoofd- als bijberoep en vennootschappen komen in aanmerking voor het beschermingsmechanisme. Wat als een onderneming geen aanvraag indiende om een corona hinderpremie, een corona compensatiepremie, een corona-ondersteuningspremie of een Vlaams beschermingsmechanisme te verkrijgen? Dan moet die het oorzakelijk verband tussen de substantiële exploitatiebeperking, ondervonden door de coronamaatregelen, en de omzetdaling omstandig motiveren. Je hebt enkel recht op de premie als je nog actief aan het werk bent of als de overheid je verplicht te sluiten. Kies je er zelf voor om je activiteit tijdelijk te sluiten, kom je niet in aanmerking.

  • Periode augustus-september 2020: aanvraag nu mogelijk tot 15 november 2020

Omwille van de verstrengde coronamaatregelen hebben sommige bedrijven door exploitatiebeperkingen een serieuze omzetdaling in de maanden augustus en september 2020. Om deze bedrijven financieel te ondersteunen werd het Vlaamse beschermingsmechanisme in leven geroepen voor bedrijven met een omzetdaling van minimum 60% in de periode augustus-september 2020. Voor bedrijven in hoofdberoep bedraagt de premie 7,5% van de omzet (excl. BTW) tijdens de referentieperiode van vorig jaar, maar is begrensd tot een maximum bedrag van 15.000 euro. Voor bedrijven in bijberoep wordt de steun gehalveerd.

  • Periode vanaf 1 oktober: aanvraag mogelijk vanaf 16 november tot 31 december 2020

Een ondernemer die in de periode van 1 oktober tot 15 november 2020 of van 19 oktober tot 18 november een omzetverlies van minstens 60% lijdt, zal beroep kunnen doen op het vernieuwde Vlaams beschermingsmechanisme. De premie kan pas worden aangevraagd vanaf 16 november en zal voor bedrijven in hoofdberoep 10% bedragen van de omzet (excl BTW) tijdens dezelfde periode in 2019, begrensd op 11.250 euro of 7.500 euro in functie van de gekozen periode van 6 of 4 weken. Voor bedrijven in bijberoep wordt de steun gehalveerd. Het is aannemelijk dat de duur van de regeling wordt aangepast in de lijn met de verstrengde lockdown. Meer informatie volgt nog.

Overbruggingsrecht coronavirus
Ben je als zelfstandige getroffen door de coronamaatregelen? Dan kan je in een aantal gevallen een beroep doen op het overbruggingsrecht. Zowel zelfstandigen in hoofdberoep als in bijberoep hebben er recht op. Recent keurde de federale regering een nieuw pakket steunmaatregelen goed.

Zo wordt het dubbel crisis-overbruggingsrecht gedwongen onderbreking verlengd tot eind december 2020 voor de zelfstandigen, helpers en meewerkende echtgenoten die actief zijn in sectoren die hun zelfstandige activiteit volledig of gedeeltelijk moeten stopzetten wegens de coronamaatregelen.

Zelfstandigen die hoofdzakelijk afhankelijk zijn van de zelfstandigen die hun activiteiten geheel of gedeeltelijk moeten stopzetten, bv. toeleveranciers van de horeca, kunnen een dubbele uitkering ontvangen op voorwaarde dat ze hun activiteiten volledig onderbreken voor de betrokken maanden. Zetten zij hun activiteiten niet volledig stop, dan komen ze onder bepaalde voorwaarden in aanmerking voor een enkelvoudig overbruggingsrecht. Vandaag werd ook beslist om het klassiek overbruggingsrecht te verbeteren door het o.a. toegankelijk te maken voor starters en behoud van pensioenopbouw.

Het overbruggingsrecht ter ondersteuning van de heropstart wordt verlengd tot 31 december 2020.

Vanaf volgend jaar zou er een aangepast overbruggingsrecht komen voor sectoren die met een crisis te kampen hebben. De concrete voorwaarden moeten nog verder bepaald worden.

Tijdelijke werkloosheid wegens overmacht coronavirus
Gelet op het feit dat een aantal sectoren opnieuw hun activiteiten moeten stopzetten, heeft de federale regering vandaag beslist om de tijdelijke werkloosheid wegens overmacht opnieuw open te stellen voor alle ondernemingen. Er kan terug gebruikgemaakt worden van een vereenvoudigde aanvraagprocedure. Tijdens deze periode ontvangt de werknemer in tijdelijke werkloosheid een uitkering gelijk aan 70% van zijn of haar bruto maandloon (geplafonneerd op 2.754,76 euro). Hier bovenop ontvangt de werknemer ook nog een RVA-toeslag van 5,63 euro per dag tijdelijke werkloosheid. Deze maatregel zal gelden tot 31 maart 2021 en er zal de mogelijkheid worden voorzien om deze te verlengen.

Maatregelen om voldoende arbeidskrachten te vrijwaren
In de groenteteelt in open lucht, in de witloofteelt, de champignonsector en de sierteelt is er nog heel wat werk dat tegen het einde van het jaar moet uitgevoerd worden. Het is daarom belangrijk dat er voldoende arbeidskrachten beschikbaar blijven in de sector.

  • Tweede plukkaart loopt nog einde 2020

Alle seizoenwerknemers die dit jaar aan de slag zijn in de land- en tuinbouw hebben recht op een tweede plukkaart. Dankzij onze inspanningen is het verruimde quotum aan dagen in de regering ook principieel aanvaard voor het jaar 2021. We moeten nog verder zien welke procedure in dit verband gevolgd moet worden. De regering heeft alleszins reeds de mogelijkheid voorzien. Wij komen de komende dagen hierop terug. Ook de regeling van tijdelijke werkloosheid voor seizoenarbeiders, die aankomen in België en in quarantaine moeten, wordt verlengd voor de komende periode. Hier is er wel nog een probleem dat het aantal coronatesten is verminderd. De nochthans voorziene voorwaarde van een positieve coronatest stelt problemen en moet nog bekeken worden. Het is belangrijk dat er voor elke dag van tewerkstelling een Dimona-aangifte gebeurt. De tool green@work is aangepast aan deze verplichting. Meer informatie en de nodige plukkaarten kan je verkrijgen bij het Waarborg- en Sociaal Fonds voor de Land- en Tuinbouw.

  • Tijdelijke werklozen kunnen werken in land- en tuinbouw

Recent zette de federale regering het licht op groen, zodat werknemers die tijdelijk werkloos worden in een andere sector, met behoud van 75% van hun daguitkering werkloosheid kunnen werken in de land - en tuinbouw en dit tot einde maart 2021. Zij kunnen dus ingezet worden in de seizoenregeling. Er is ook beslist dat personen die een leefloonuitkering genieten, met behoud van hun volledige uitkering, in de land - en tuinbouw kunnen werken. Zij kunnen hun uitkering volledig behouden en deze combineren met een loon als seizoenwerknemer. Het is belangrijk dat bedrijven die in de komende weken nog extra werknemers zoeken, zelf hun vacatures bekendmaken. Je kan dat doen door deze vacatures mee te delen aan de VDAB. Je kan ook zelf personen die tijdelijk hun job niet kunnen uitoefenen in b.v. de horeca of in een andere sector aanspreken.

Uitstel of vrijstelling van betaling sociale bijdragen voor zelfstandigen
Zelfstandigen die moeilijkheden ondervinden door het coronavirus kunnen uitstel of vrijstelling van sociale bijdragen vragen. Aanvragen voor uitstel moesten ingediend worden voor 15 september 2020. Aanvragen voor vrijstelling voor meerdere kwartalen in 2020 worden best samen ingediend, maar de aanvraag moet ingediend zijn binnen de 12 maanden volgend op het einde van het betrokken kwartaal. Er moet wel opgemerkt worden dat in de huidige stand van de regelgeving je geen pensioenrechten opbouwt voor de kwartalen waarvoor je vrijstelling aanvraagt. Je hebt 5 jaar de tijd om ze alsnog te regulariseren. Er is nu voorzien dat een uitstel van bijdragen langer gespreid kan worden in de tijd. Neem daarvoor contact met jouw sociaal verzekeringsfonds. Acerta zorgt voor een gerichte communicatie.

Vrijstelling RSZ-werkgeversbijdrage
De federale regering besliste vandaag ook om de toepassing van vrijstelling van de RSZ-werkgeversbijdrage voor het derde kwartaal van 2020 uit te breiden naar andere sectoren (dan de horeca en de evenementensector) die verplicht moesten sluiten. Ook de toeleveranciers van de sectoren die verplicht moeten sluiten, kunnen gebruikmaken van deze maatregel indien zij een omzetverlies van minstens 65% kunnen aantonen. Er zal een plafond worden gehanteerd per onderneming voor wat betreft het totale bedrag van deze vrijstelling