Menu

Digitaal kunstmestregister definitief goedgekeurd

Terug naar Actualiteit >
Alle regio's

De Vlaamse Regering heeft het besluit dat het gebruik van digitale kunstmestregisters regelt, definitief goedgekeurd. Het besluit treedt in werking op 15 april 2021. Vanaf die datum moeten zowel de land- en tuinbouwers die kunstmest gebruiken als de kunstmesthandelaars het kunstmestregister op het Mestbankloket invullen. Er zijn een aantal overgangsmaatregelen. 

 

Bij de goedkeuring van MAP 6, halfweg 2019, was voorzien dat een registratie van kunstmestverhandeling en -verbruik verplicht werd en dat dit vanaf half 2020 digitaal moest gebeuren. Doordat men bij de Mestbank niet tijdig klaar geraakte door onder meer corona, werd dit verdaagd naar 1 januari 2021. Maar omdat op dat moment de uitvoeringsbesluiten nog niet klaar waren - mede door een voorafgaande verplichte aanmelding bij Europa - moest elke meststoffenhandelaar en land- of tuinbouwer in afwachting van de verplichte digitale registratie op het Mestbankloket, alles voorlopig op papier of in een eigen digitale registratie bijhouden. 

Op 19 mart werden de uitvoeringsbesluiten definitief goedgekeurd. Het systeem zal formeel in voege treden op 15 april.  

Overgangsmaatregelen 

Omdat dit volop in de voorjaarswerkzaamheden valt en om de nodige ervaring op te doen, geldt een overgangsfase tot 15 mei om je sinds 1 januari opgetekende registraties digitaal in te geven in het Mestbankloket. 

Buiten deze overgangsregel geldt evenwel dat een kunstmesthandelaar twee dagen de tijd heeft om verkoopregistraties in te geven. Een land- of tuinbouwer krijgt zeven dagen de tijd om zijn aankoop en verbruik van kunstmest te registreren en digitaal door te geven. Voor 2021 geldt, naast de hogervermelde overgang, dat men 30 dagen de tijd krijgt om de handelingsregistraties digitaal door te geven, tenzij je percelen hebt met boomkwekerij, sierteelt, groenten van de groep I of II of aardbeien. 

Voor 2022 krijgen bedrijven met minder dan 5 ha een bijkomende verlenging tot 1 maand. Alle bedrijven met een vrijstelling op basis van een positieve bedrijfsevaluatie krijgen ook een maand ruimte, net als zij die enkel gronden hebben in gebiedstype 0 of 1. Zij kunnen ook alle aankopen of gebruiken van die maand gegroepeerd ingeven. Voor teelten op groeimedium moet het kunstmestverbruik niet genoteerd worden. Bemestingen met dezelfde kunstmestsoort in dezelfde teelt op verschillende percelen die op dezelfde dag worden uitgevoerd, kunnen in één registratie worden doorgegeven.  

Belangrijk is om er goed rekening mee te houden dat de gebruiker van het perceel op 1 januari de verantwoordelijke is voor de bemesting en de registratie van de kunstmest. Bij gebruiksruil of seizoenpacht is het dus uitermate belangrijk om hierover onder elkaar goede afspraken te maken. Indien gewenst kan dit op papier geformaliseerd worden. De Mestbank zal hiervoor een modelformulier op haar website plaatsen. 

Er wordt gewerkt aan gemak 

In het besluit van de Vlaamse regering is voorzien dat naast het ingeven van de registraties op het Mestbankloket dit ook kan via een app op de smartphone. Daarnaast wordt voorzien dat er zo snel mogelijk een koppeling moet komen tussen de verkoopregistratie van de handelaar en de aankoopregistratie van de land- of tuinbouwer, waardoor deze laatste dit zelf niet meer hoeft door te geven. Daarnaast wordt er gewerkt aan een koppeling met teeltopvolgingssystemen. 

Toch extra werk 

Voor vele land- en tuinbouwers zal deze nieuwe regelgeving de nodige stress geven. Bij een aantal omdat zij geen digitale toegang hebben of er weinig mee vertrouwd zijn. Bij een aantal anderen om bijvoorbeeld in de drukke voorjaarswerkzaamheden de krappe deadlines te halen en bovenal geen fouten te maken. In alle geval zal het bijkomend administratief werk betekenen voor iedereen. Het is daarbij wel positief dat er overgangsregelingen zijn voorzien en dat de Mestbank de opdracht heeft gekregen om dubbele registraties onnodig te maken. Het was natuurlijk veel logischer geweest dat deze er al waren vooraleer het systeem volledig van start ging. Frustrerend is ook dat men vanuit de overheid vertrekt vanuit een globaal fundamenteel wantrouwen en alle land- en tuinbouwers over dezelfde kam scheert.