Menu

Extra registratie voor export planten

Terug naar Actualiteit >
Alle regio's

De plantengezondheidswetgeving wordt sinds april 2021 niet alleen meer door FAVV opgevolgd. Een deel van de bevoegdheid zit ondertussen ook bij de gewesten, bij het Departement Landbouw en Visserij. Een extra registratie bij het Departement is nodig om niet in problemen te komen met de export van jouw producten. AVBS stuurt nog eens aan op een zo eenvoudige mogelijke en eenduidige aanpak.

 

Verdeling bevoegdheden

De plantengezondheidswetgeving die in voege trad in december 2019 omvat fytosanitaire maatregelen en eisen ten aanzien van quarantaineorganismen (Q en ZP-Q) en gereguleerde niet-quarantaineorganismen (RNQP). In België is de federale overheid bevoegd voor eisen en maatregelen met betrekking tot Q-organismen op planten, plantaardige producten en ander materiaal. De gewestelijke overheden zijn bevoegd voor eisen en maatregelen met betrekking tot RNQP-organismen op plantaardig teeltmateriaal. Omdat op eenzelfde plant zowel Q- en ZP-Q- als RNQP-eisen van toepassing kunnen zijn, sloten de federale en de gewestelijke overheden een samenwerkingsakkoord over dit thema. Daarbij werd het principe van het unieke loket nagestreefd.
Echter voor de export van plantaardige producten naar derde landen moet een fytosanitair certificaat afgeleverd worden. De eisen voor een lading, kunnen betrekking hebben op zowel Q-organismen, RNQP’s als niet-EU
gereglementeerde organismen. De controle en opvolging van die eisen betreft dus een gedeelde bevoegdheid. De controles voor wat betreft RNQP’s op teeltmateriaal van siergewassen en andere voor opplant bestemde planten voor sierdoeleinden en ook de afgifte van fytosanitaire certificaten (zowel uitvoer, wederuitvoer als pre-uitvoercertificaat) en de onderhandelingen met derde landen worden in het samenwerkingsakkoord toevertrouwd aan FAVV. Los van het feit dat de eerste opvolging door FAVV gebeurt voor siertelers, ondervinden siertelers die verdeling toch ook op het terrein. Een extra registratie bij het Departement is bijvoorbeeld nodig.

Extra registratie voor operatoren die exporteren

Voor het telen van planten die gevoelig zijn aan RNQP-organismen en voor het afleveren van exportcertificaten voor die planten is een extra registratie bij het Departement Landbouw en Visserij nodig. Artikel 100 van de plantengezondheidswetgeving (verordening 2019/2024) stelt dat de operator (professionele marktdeelnemer) waarvoor een fytosanitair certificaat wordt afgeleverd, dient geregistreerd te zijn door de bevoegde overheid. Concreet betekent dit dat operatoren die fytosanitaire certificaten aanvragen bij FAVV voor waardplanten waarop EU RNQP’s zijn gereglementeerd, niet enkel bij FAVV dienen geregistreerd te zijn maar ook bij het betrokken Gewest. Indien de operator niet beschikt over deze registratie, zal de Lokale Controle-eenheid (LCE) van FAVV de operator doorverwijzen naar het betrokken gewest om zich in orde te stellen. Klik hier door voor die registratie.

Overzicht van de verschillende statussen die een
organisme kan hebben. Afhankelijk van de status is de opvolging aan FAVV of het Departement L&V.

 

Is dit één uniek loket per bedrijf…?

In de samenwerkingsovereenkomst tussen federale en gewestelijke overheden werd gekozen om een uniek loket te hanteren voor alle vragen over fytosanitaire eisen en opvolging. In de praktijk is dat niet altijd het geval voor de telers. De extra registratie bij het Departement is daar al een voorbeeld van. Eens er een organisme gevonden wordt op het bedrijf, gebeurt de opvolging en communicatie daarvan toch door de instantie die bevoegd is voor het betreffende organisme. AVBS wil nogmaals wijzen op het belang van een uniek aanspreekpunt betreffende fytosanitaire regelgeving. De gevolgen van een fytosanitaire calamiteit op een bedrijf kunnen zeer groot zijn voor zowel de handel (export) als de kwaliteit van de planten. Daarom moet de opvolging ervan zeer vlot en ernstig gebeuren. Enerzijds moeten de administratieve last en registraties tot het minimum beperkt worden. Anderzijds mogen de sierteelt  bedrijven en de handel in geen geval vertraging of hinder ondervinden, als gevolg van het samenwerkingsakkoord tussen de verschillende overheden.

 Overzicht erkenning/registratie van operatoren bij de Gewesten in het kader van plantengezondheid

AssortimentActiviteitErkenning of registratie?
Waardplanten onderhevig aan EU RNQP’s in het assortimentHandelaar verkoopt enkel materiaal door (zelf geen teelt of geen bewerking) dat al tot op de kleinste verkoopbare eenheid voorzien is van plantenpaspoortenGeen erkenning & registratie gewesten vereist, tenzij operator certificaten aanvraagt in het kader van export buiten de EU, in voorkomend geval is een registratie gewesten vereist.
 Indien bij de handelaar zelf plantenpaspoorten worden aangebracht op waardplanten onderhevig aan EU-RNQP’sErkenning & registratie gewesten vereist
Geen waardplanten onderhevig aan EU RNQP’s  in het assortimentGeen erkenning - registratie gewesten vereist