Menu

Terug naar Actualiteit >Forfaitaire winstbarema's boomkwekerij en snijbloementeelt

Alle regio's

Inkomsten 2017 – aanslagjaar 2018

BOOMKWEKERIJ

Voor het inkomstenjaar 2017 werden volgende semi-brutowinstcijfers met de fiscale administratie overeengekomen. Uit ervaring weten wij dat er meer planten verloren gaan dan er aan de administratie worden aangegeven (herinner U de vorst en de droogte van 2017!) Hierbij willen wij andermaal een oproep doen om de betrokken controle op tijd te verwittigen om de nodige vaststellingen te doen.

Nota: de aan te geven oppervlakte voor siergoed container is de bruto-oppervlakte, d.w.z. wegels inbegrepen.

Barema'sVerzendersProducenten
Rozen25.538 €/ha18.176 €/ha
Fruitbomen17.148 €/ha12.213 €/ha
Bos- en haagplanten16.741 €/ha12.120 €/ha
Siergoed14.299 €/ha9.504 €/ha
Siergoed container55.634 €/ha30.539 €/ha

 

Seizoenlonen

Deze omvatten enerzijds de gewone gerechtvaardigde lonen en anderzijds de globaal te verantwoorden lonen, de lonen die worden betaald aan de gelegenheidsarbeiders.

Zij bedragen:

SeizoenlonenVerzendersProducenten
Rozen10.434 €/ha8.347 €/ha
Fruitbomen6.489  €/ha5.192 €/ha
Bos- en haagplanten1.852  €/ha1.481 €/ha
Siergoed4.104  €/ha3.283 €/ha
Siergoed container12.772 €/ha10.218 €/ha


Deze lonen worden voor de PRODUCENTEN niet toegepast op de eerste:

- 50 are voor rozen
- 170 are voor fruitbomen
- 110 are voor siergoed
- 110 are voor de bos- en haagplanten
-  40 are voor siergoed container

Deze lonen worden voor de VERZENDERS niet toegepast op de eerste :

- 40 are voor de rozen
- 160 are voor de fruitbomen
- 100 are voor de bos- en haagplanten
- 100 are voor siergoed
- 30 are voor siergoed containerteelt.

Bij een bedrijf dat meerdere van de 5 bovenvermelde teelten heeft, wordt de franchise eerst aangerekend op het hoogste seizoenloon.
Voor het geval de franchise voor het seizoenloon onvoldoende is, wordt zij proportioneel aangerekend op de teelt met het tweede hoogste seizoenloon, enz.

Belangrijke voorwaarde voor toepassing van het forfait van inkomstenjaar 2018
De boomkwekers moeten vóór 31 juli van het teeltjaar een teeltplan indienen bij het diensthoofd van hun taxatiekantoor om te kunnen gebruik maken van de forfaitaire aangifte(hoeveel oppervlakte rozenteelt,fruitgoed, bos- en haagplanten,sierplanten, volle grond en sierplanten containerteelt). Tevens moet er aangegeven worden of men verzender of producent is. (vroeger verschenen). Geen teeltplan wil zeggen dat je volgens de ad-ministratie niet voldoet aan de voorwaarden om gebruik te maken van de forfait.

 

SNIJBLOEMEN    

Rozen en gemengde culturen onder glas
met belichting – vollegrondteelt
22.00 €/m²
Rozen en gemengde culturen onder glas14.00 €/m²
Anjers onder glas14.00 €/m²
Openluchtculturen250 €/are
Openluchtculturen die eenmaal onder glas komen400 €/are


Naast de algemene kosten die in de semi-brutowinst zijn verrekend, zijn de uitgaven, weergegeven in onderstaande tabel, nog individueel aftrekbaar.

 

Boomtelers

Snijbloementelers

1. De pacht of huur, alsmede de door de huurder gedragen huurlasten i.v.m. de onroerende goederen die tot de beoogde teelten werden aangewend

X

X

2. De belastingen met betrekking tot het bedrijf, in zover deze aftrek door het wetboek inkomstenbelastingen is toegelaten (o.m. onroerende voorheffing, milieuheffingen, eurovignet)

X

X

3a. De kosten van afschrijvingen, huur, van herstellingen en onderhoud van gebouwen, machines en materieel in de boomkwekerij aangewend

X

 

3b. Afschrijvingen op serres en installaties, alsmede de kosten van onderhoud en herstellingen

 

X

4. De verantwoorde lonen en loonwerken (inbegrepen loon voor sproeiwerk)

 

X

5. De seizoenlonen (zie hiervoor)

X

 

6. De R.S.Z.-bijdragen i.v.m. lonen, vermeld in punt 4 of 5         

X

X

7. De bijdragen in het kader van het sociaal statuut der zelfstandigen, idem de premies verzekering “kleine risico’s” en “gewaarborgd inkomen”

X

X

8. De intresten van bedrijfsleningen, alsmede deze van leningen om belastingen tijdig of vooraf te betalen

X

X

9. De vervoerkosten

X

X

10. Lidgelden aan de beroepsverenigingen

X

X

11. Erelonen betaald aan de belastingsconsulent

X

X

12. Erelonen van teeltvoorlichting

 

X

13. De wettelijk verplichte bijdragen aan de afzetfondsen bij de VLAM

X

X

14. De verzekeringskosten aangaande het bedrijf

X

X

15. Bureelkosten

X

 

16. Reclame, reis- en verblijfkosten

X

 

17. Kwekersrechten

X

X

18. Kosten keuring en vakbladen

X

 

19. Uitgaven voor leidingwater (deel dat 66 € per 10 are overtreft)

 

X

20. Containers, kar- en partijheffing

 

X

21. Kosten voor bodemoriënterend onderzoek

 

X

22. Kosten voor verplichte tankcontrole     

 

X

23. Afzetfonds Vlam 

X

X

24. Kosten voor storten bedrijfsafval  

X

X

25. De huisvestingskosten voor buitenlands

      Seizoenpersoneel. De ontvangen vergoedingen zijn niet begrepen in de forfaitair bepaalde ontvangsten en moeten bijgevolg als bijkomende ontvangsten toegevoegd worden.

X

 

26. Aftrek FAVV 

X

X

27. De kosten voor grondstalen

X

 

 

 

Belangrijke voorwaarde voor toepassing van het forfait van inkomstenjaar 2018.

De snijbloementelers zijn verplicht uiterlijk op 15 juni van het inkomstenjaar voor de belichte en niet belichte teelten, de openluchtcultuur en de openluchtcultuurteelten die éénmaal onder glas komen, een teeltplan in te dienen bij het diensthoofd van hun taxatiekantoor indien zij willen gebruik maken van het forfait. (vroeger verschenen).De FOD

Financiën bevestigt  dat geen teeltplan de uitsluiting van de toepassing  van de forfait betekent.