In bepaalde drinkwaterwinningen tonen analyses dat er te hoge concentraties aan gewasbeschermingsmiddelen aanwezig zijn in de watervoorraden. Zoals hierboven gesteld maakten de drinkwatersector, de landbouwsector, de milieu- en de landbouwadministratie daarom een afsprakenkader (meersporenaanpak vrijwaring drinkwaterbronnen tegen contaminatie door gewasbeschermingsmiddelen) waarmee zij zich onder andere engageren om te communiceren over de problematiek van gewasbeschermingsmiddelen in de beek.

Maandelijks overzicht per drinkwaterzone

Door te surfen op onderstaande pagina kan je per maand de samenvattende analyse opvolgen van de overschrijdingen in het waterwingebied in jouw buurt. 

  • Meer specifieke info over jouw regio vind je hier.
  • Klik hier voor een overzicht van de actieve stoffen, gewasbeschermingsmiddelen waarin deze voorkomen en de teelten waarvoor deze gewasbeschermingsmiddelen een toelating hebben.

Aanbevelingen beter gebruik gewasbeschermingsmiddelen

Heb voldoende aandacht voor weersomstandigheden

De weersomstandigheden voor, tijdens en na een bespuiting, hebben een grote invloed op het uiteindelijke effect van die bespuiting. Naast de windsnelheid zijn ook de omgevingstemperatuur en de luchtvochtigheid belangrijke factoren. Bij hoge temperaturen en lage relatieve vochtigheden zijn de driftpercentages veel hoger in vergelijking met lage temperaturen en hoge relatieve vochtigheden. Toepassingen 's morgensvroeg of in de valavond zijn positief voor de reductie. De windsnelheden zijn dan meestal ook lager.

Correcte toepassing met een goede doppenkeuze

Een correcte toepassingstechniek start met een goede doppenkeuze. De keuze voor de juiste dop is heel belangrijk voor een goed spuitresultaat én om drift te beperken. Sinds 2017 is het gebruik van minstens 50%-driftreducerende doppen (of driftreducerende technieken) verplicht in het kader van het IPM-lastenboek. Daarnaast laat het gebruik van driftreducerende technieken eveneens toe om de verplichte (productspecifieke) bufferzones langs waterlopen en perceelsranden te verkleinen.