Menu

Grondstalen ter controle van het nitraatresidu

Terug naar Actualiteit >
Alle regio's

Ook bedrijven die sierteelt- of boomkwekerijgewassen telen en met een of meer percelen buiten gebiedstype 0 liggen, moeten een aantal stikstofanalyses met bijhorend bemestingsadvies laten uitvoeren. Vorig jaar waren voor alle sectoren samen 2277 landbouwers in die situatie. Daarvan hebben er 1563 genoeg stikstofstalen met bemestingsadvies laten nemen.

 

 

Je kan het eindrapport voor deze verplichte stikstofstalen met bemestingsadvies raadplegen op het Mestbankloket. Het rapport bevat een berekening van het aantal stalen dat je vorig jaar moest laten nemen, een overzicht van de bemonsterde percelen en het aantal stalen dat je effectief hebt laten nemen.

Wat bij onvoldoende stikstofstalen?

In dat geval verlaagt de stikstofbemestingsnorm in 2021 voor de percelen buiten gebiedstype 0, waarop je in 2021 groenten van groep I of groep II, aardbeien, sierteelt- of boomkweekgewassen wil telen.

  • Voor percelen waarop een van die teelten wordt verbouwd als voor-, hoofd- en/of nateelt, daalt de stikstofbemestingsnorm met 20%.
  • Voor percelen waarop een combinatie van teelten wordt verbouwd als voor-, hoofd- en/of nateelt waarvoor normaal gezien een hogere bemestingsnorm van toepassing is, wordt de stikstofnorm beperkt tot de norm van de hoofdteelt alleen. Dat kan bijvoorbeeld bij twee groenten van groep I, of bij een hoofdteelt die geen groente is, maar die gecombineerd wordt met een groente van groep I als voor- of nateelt.

Ben je niet akkoord met je rapport?

Je kan tot uiterlijk 15 maart 2021 bezwaar indienen tegen de beslissing van de Mestbank. Het is belangrijk dat je zowel ‘bezwaar stikstofstalen’ als je landbouwernummer vermeldt. Je moet je bezwaar aangetekend opsturen naar het afdelingshoofd van de Mestbank, Bart De Schutter, Koning Albert II-laan 15, 1210 Brussel. Wegens de coronacrisis kunnen de bezwaren ook uitzonderlijk via e-mail bezorgd worden aan mestbank.dienstFDB@vlm.be.

Ernstige teeltschade kan een element zijn in de bezwaarbehandeling, voor zover er een verband is met een verminderde stikstofopname waarop niet geanticipeerd kon worden of die niet kon geremedieerd worden. Zorg dat je teeltschade kan bewijzen. Bij voorkeur is dat het volledige verslag opgemaakt in het kader van de brede weersverzekering. Als je daar niet over beschikt, voeg dan een schadedossier toe met minstens een uitgebreide beschrijving van de aard en omvang van de schade, een berekening en raming van het percentage geleden schade en een fotoverslag waaruit de aard en de omvang van de schade duidelijk blijken (met minstens 1 foto met geografisch herkenningspunt).

Meer informatie vind je op www.vlm.be. Je kan met je vragen ook terecht bij de VLM in jouw regio.

 

Vrijstelling van gebiedsgerichte maatregelen

Je kan op het Mestbankloket nagaan of je een vrijstelling van de gebiedsgerichte maatregelen krijgt, naar aanleiding van de nitraatresidubepalingen van 2020. Als je al een vrijstelling had, heeft de Mestbank geëvalueerd of je nog altijd aan de voorwaarden voldoet om die vrijstelling in 2021 te behouden. De vrijstelling van de gebiedsgerichte maatregelen is voorwaardelijk. Als je jouw Mestbankaangifte en/of verzamelaanvraag dit jaar niet tijdig indient, wordt de vrijstelling voor 2021 alsnog ingetrokken in de loop van dit jaar.

Als je geen vrijstelling hebt, kan je tot uiterlijk 1 juni 2021 een aanvraag doen voor een bedrijfsevaluatie van het nitraatresidu in 2021. Is die bedrijfsevaluatie positief en voldoe je aan alle overige voorwaarden, dan krijg je vanaf 2022 een vrijstelling van de gebiedsgerichte maatregelen. Ga voor die aanvraag naar het Mestbanloket, in de rubriek Aanvragen/Overzicht/ Vrijstelling gebiedsgerichte maatregelen aanvragen of intrekken/Aanvraag bedrijfsevaluatie voor vrijstelling maatregelen in gebiedstype 2 en 3 (vanaf 2022).

In de rubriek ‘uitgebreid zoeken’ kan jij en ook je eventuele volmachthouder informatie vinden over de vrijstelling. In de kolom ‘Vrijstelling’ wordt dit aangeduid met:

  • ‘J’ landbouwer heeft een vrijstelling in 2021;
  • ‘N’ landbouwer heeft de vrijstelling voor 2021 ingetrokken;
  • ‘-‘ landbouwer heeft geen vrijstelling in 2021.

In de kolom ‘Aanvraag vrijstelling’ kan je ook de datum vinden van nieuw ingediende aanvragen voor een bedrijfsevaluatie, met het oog op een vrijstelling die ingaat vanaf 2022.