Menu

Het inrichten van een spuitlokaal

Terug naar Actualiteit >
Alle regio's
Alle sectoren

De wet voorziet dat gewasbeschermingsmiddelen moeten bewaard worden in een afgesloten lokaal of kast. Op zoek naar een goed voorbeeld gingen we kijken bij het PCS. We spraken er met coördinator kwaliteit &  communicatie Kathy Van Belleghem.

 

 

 

Kathy deelt de verantwoordelijkheid voor het spuitlokaal met Wim Verniers. Ze vertelt dat het grote aantal teelten, afdelingen en ook medewerkers die wel eens moeten spuiten, het beheer wat ingewikkelder
maken dan op een gewoon bedrijf. “Het lokaal moet altijd op slot zijn. Ons sleutelsysteem laat toe dat iedere
medewerker met een fytolicentie toegang heeft tot het spuitlokaal met zijn persoonlijke sleutel. We zijn ook
genoodzaakt om aan stockbeheer te doen. Iedere medewerker registreert de gebruikte middelen en de hoeveelheid. Elk product heeft daartoe een code. We stellen een drempelwaarde in, waarbij we verwittigd worden wanneer we dat middel moeten bijbestellen. We stellen ook een vervaldatum in op 5 jaar. We kunnen ook de opgebruiktermijn ingeven van middelen waarvan de erkenning vervallen is. Daartoe volgen we de berichten op fytoweb.be.” Daarnaast organiseert Kathy samen met Wim jaarlijks een effectieve inventarisatie om de theoretische stock te ijken aan de realiteit. Vervallen middelen komen op het schap NBGM (Niet Bruikbare Gewasbeschermingsmiddelen, die om de 2 jaar worden ingezameld door AgriRecover). Ze hebben een apart lokaal waarin de middelen bewaard worden die nog niet erkend zijn en die gebruikt worden in proeven die tot erkenning kunnen leiden. “We hebben bij het ontwerp en het uitwerken van de inrichting rekening gehouden met wat de wet voorschrijft” (zie kader).

 

Praktische inrichting

Wat direct opvalt is de ordelijke opstelling van rekken langs de wanden en de verlichting. Producten zijn geklasseerd volgens hun gebruiksdoel (herbiciden, fungiciden, insecticiden, groeiregulatoren en andere
middelen). Men raadt aan om poeders bij poeders en vloeibare middelen bij vloeibare middelen op te slaan, maar op het PCS werd gekozen voor zuiver alfabetische opslag om te maken dat iedere medewerker gemakkelijk de producten kan vinden die hij of zij nodig heeft. Alle middelen staan in een plastic bakje, wat schade en gevaar beperkt bij mogelijke lekken. Voor die situaties is ook een kist met absorptiemateriaal (kattenbakvulling) voorhanden. Op bedrijven is de bereidingsplaats nogal eens in of vlakbij het fytolokaal.
Op het PCS hebben ze een aparte bereidingsruimte waar ook een computer staat voor het stockbeheer. Een
weegschaal en maatbekers zijn essentieel. Opvallend is een alarmknop, die een sirene activeert. Er is ook een
brandblusapparaat en een branddeken, en op de wand hangt een lijstje met noodnummers. Op de kraan van
de gootsteen is een oogdouche gemonteerd. Doosjes met wegwerphandschoenen maken het gebruik van
handschoenen bij het bereiden heel laagdrempelig. Deze vervangen uiteraard niet de spuithandschoenen, die
gedragen moeten worden bij het spuiten zelf. Iedere medewerker heeft eigen spuithandschoenen, een spuitmasker en een veiligheidsbril. En er zijn ook spuitpakken voorhanden.
Kathy vertelt dat ze ook alle veiligheidsfiches van de middelen bijhouden. Die kan je ook snel opzoeken op
phytotrans.be. Ze geeft nog als tip mee om de posters van erkende middelen in de sierteelt, die het PCS
jaarlijks actualiseert, bij de hand te hebben. De Vlaamse overheid heeft een Praktijkgids
Gewasbescherming, waarin je naast heel veel informatie over veilig omgaan met gewasbeschermingsmiddelen
ook de wettelijke bepalingen kan vinden en een reeks aandachtspunten voor spuitlokaal of -kast. (vlaanderen.be/publicaties/praktijkgids-gewasbescherming).

Wat bepaalt de wet?


Gewasbeschermingsmiddelen moeten worden bewaard in een spuitlokaal of -kast. In het KB van
19 maart 2013 ter verwezenlijking van een duurzaam gebruik van gewasbeschermingsmiddelen en
toevoegingsstoffen (Artikel 27 §1) wordt bepaald waaraan het lokaal of de kast wettelijk moet voldoen. Het
stelt dat professionele gebruikers, distributeurs en voorlichters producten voor professioneel gebruik opslaan in een lokaal (of een kast) dat voldoet aan volgende voorwaarden:

 • het lokaal of de kast is droog, doelmatig verlucht en in goede staat van onderhoud en netheid.
 • De inrichting is doelmatig zodanig dat de goede bewaring van de opgeslagen producten is gegarandeerd;
 • het lokaal of de kast is op slot;
 • de toegang tot het lokaal of de kast wordt voorzien van:
  • a. de tekst, verboden toegang voor onbevoegden’ en gelijkwaardig symbool;
  • b. een geschikt gevaarsymbool;
  • c. de identiteit en contactgegevens van de in artikel 29 bedoelde beheerder van het lokaal of de kast.

Artikel 27 §2 stelt dat geneesmiddelen, voedingsstoffen, eetwaren, diervoeders of andere middelen die
bestemd zijn om te worden opgenomen  door mens of dier niet worden opgeslagen in het lokaal of de kast
zoals bedoeld in §1.

Artikel 27 §3 zegt dat het lokaal of de kast uitsluitend toegankelijk is voor houders van een fytolicentie
‘Assistent professioneel gebruik’, ‘Professioneel gebruik’ of ‘Distributie/Voorlichting’. Andere personen
kunnen slechts toegang krijgen mits de aanwezigheid van minstens één persoon met een van de genoemde
fytolicenties. Daarbij geldt dat in verkooppunten de producten voor professioneel gebruik niet
toegankelijk zijn voor niet-professionele gebruikers. 

 

 • De deur (of de kast) moeten altijd op slot zijn en voorzien zijn van de nodige gevaarsymbolen

 • De deur (of de kast) moeten altijd op slot zijn en voorzien zijn van de nodige gevaarsymbolen

 • AgriRecover voorziet meerdere fracties die apart verwerkt worden. Je houdt die ook best apart van bij het gebruik.

 • NBGM zijn gewasbeschermingsmiddelen die niet meer mogen gebruikt worden.

 • Hou je posters van erkende middelen in de sierteelt, die het PCS jaarlijks actualiseert, bij de hand.

Sierteelt&Groenvoorziening nr. 7 / 2022