Menu

Hoe omgaan met een arbeidsongeval?

Terug naar Actualiteit >
Alle regio's
Alle sectoren

Bij een arbeidsongeval gaat alle aandacht terecht naar het slachtoffer. Maar ook de administratieve afhandeling van een ongeval mag je niet uit het oog verliezen.

Wie inlichten en binnen welke termijn? 

Binnen 8 kalenderdagen na het ongeval moet de werkgever het arbeidsongeval aangeven bij de arbeidsongevallenverzekeraar. Elk ongeval moet hij tevens melden aan zijn (interne of externe) medische dienst. In geval van een arbeidsongeval met de dood of een blijvende arbeidsongeschiktheid tot gevolg, moet de werkgever onmiddellijk aangifte doen bij de overheidsdiensten Toezicht Welzijn op het Werk.  

Medisch attest 

Bezorg zo snel mogelijk het medisch attest van eerste vaststelling aan uw externe dienst. Een blanco exemplaar vindt u op de webpagina van uw externe dienst. 

Welke ongevallen aangeven? 

De werkgever moet elk ongeval aangeven dat mogelijk onder de toepassing valt van de Arbeidsongevallenwet. Uitzondering op de aangifteplicht zijn de lichte ongevallen die noch tot een loonverlies, noch tot een arbeidsongeschiktheid hebben geleid, maar enkel medische zorgen hebben vereist waarvoor de tussenkomst van een arts niet nodig was en die na het ongeval werden toegediend op de plaats van uitvoering van de arbeidsovereenkomst. 

 Voor deze ongevallen is het voldoende de EHBO-tussenkomst te noteren in een register. De volgende elementen moeten in het EHBO-register worden vermeld: naam hulpverstrekker; naam slachtoffer; plaats, datum, uur, beschrijving en omstandigheden van het ongeval; aard, datum en uur van interventie en de identiteit van eventuele getuigen.  

Indien de kwetsuren achteraf verergeren, moet u binnen 8 dagen na kennisname van de verergering alsnog aangifte doen bij de arbeidsongevallenverzekeraar.