Menu

Terug naar Actualiteit >Koolstoftax in de maak?

Alle regio's

Eind juni bracht de FOD Klimaat in opdracht van federaal minister Marghem een studie uit over de invoering van een koolstofprijs op aardgas en mazout (dus niet op elektriciteit). Het zal uiteindelijk de nieuwe regering zijn die ervoor kiest óf en hoe een koolstofprijs zal worden ingevoerd. Boerenbond is geen voorstander.

De invoering van een koolstofprijs houdt in dat elke ton CO2 die vrijkomt bij de verbranding van fossiele brandstoffen wordt belast. Dit geldt zowel voor het transport de huishoudens, de industrie als de landbouw. Deze koolstofprijs moet ervoor zorgen dat het gebruik van fossiele brandstoffen sterk zal dalen doordat iedereen overstapt op klimaatvriendelijkere alternatieven. Voor de sierteeltsector die een hoge warmtevraag per ha heeft, kan dit een sterke stijging van de energiekosten betekenen. Daarnaast zou de mazout in tractoren belast kunnen worden met een koolstofprijs. De concrete bedragen die in de studie werden genoemd spreken o.a. over een koolstofprijs van €10/ton CO2 wat bij een brandstofgebruik van 10.000 liter stookolie per ha een meerkost van €263/ha/jaar betekent. Een koolstofprijs van €10 ton CO2 betekent bij een brandstofgebruik van 100.000 Nm3 aardgas (arm gas) een meerkost van €1.973/ha/jaar.

Als alternatief voor de invoering van een koolstofprijs wordt aangegeven dat de tuinbouwsector ook een vrijwillige overeenkomst zou kunnen afsluiten om de sector energiezuiniger te maken. Maar dit alternatief wordt in de studie niet verder concreet uitgewerkt.

Standpunt Boerenbond

Boerenbond is geen voorstander van een koolstofprijs:

• De landbouw- en tuinbouwsector kan een gestegen kostprijs niet kan doorrekenen in zijn producten en is zeer kwetsbaar voor elke vorm van prijsverhogingen. Een koolstofprijs die leidt tot een bijkomende kostenpost, is dus onaanvaardbaar.

• De landbouwsector produceert sterk in een Europese context, waar in de meeste landen nog geen koolstofprijs  van toepassing is. De invoering van een koolstofprijs zou dus minstens op Europees niveau moeten worden ingevoerd om oneerlijke concurrentie te voorkomen. Daarnaast ondervindt de sierteeltsector de nodige  concurrentie van buiten Europa (Afrika). Hierbij brengt het luchttransport van snijbloemen de nodige CO2-emissies met zich mee. Ook spelen in Afrika andere milieuproblemen zoals waterschaarste. Zo kan de invoering van een koolstofprijs in Vlaanderen dus negatieve effecten hebben op milieuproblemen elders.

• Daarnaast is sterk de vraag welke praktijkrijpe alternatieven de sector momenteel beschikbaar heeft voor het gebruik van fossiele brandstoffen? Een sierteeltsector volledig op restwarmte of tractoren op elektriciteit of methaangas zijn nog niet voor vandaag. Daarom is het dus zeer twijfelachtig of een invoering van een koolstofprijs in de land- en tuinbouw wel zal bijdragen tot een verminderd gebruik van fossiele brandstoffen.

• Sowieso moet voldoende overgangstermijn worden voorzien; 2020 is immers veel te snel om te verwachten dat de sector zich zouden kunnen hebben aangepast.

Boerenbond heeft dus de nodige bedenkingen bij de invoering van een koolstofprijs en blijft deze overmaken aan de bevoegde personen en diensten.