Menu

Kunstmestregister nog niet klaar, maar zelf registreren wel nodig

Terug naar Actualiteit >
Alle regio's
Alle sectoren

Het digitaal registreren en doorgeven van het kunstmestgebruik is juridisch nog niet helemaal uitgeklaard. Definitieve goedkeuring wordt in het voorjaar verwacht. Tot dan kan er niet bestraft worden indien de aankoop of het verbruik niet digitaal geregistreerd is, maar je moet het wél bijhouden. Boerenbond en AVBS blijven er ondertussen op hameren dat een goedbedoelde maatregel kapotgemaakt wordt door administratieve regelneverij. 

 

Eén januari 2021 was voorzien als startdatum voor het digitaal registreren en doorgeven van het aankopen en gebruiken van kunstmest. De Vlaamse regering keurde al principieel de digitale registratie van het kunstmestregister goed, maar kreeg een negatief advies van Raad van State. Het besluit is nu ter evaluatie voorgelegd aan Europa. De VLM-Mestbank verwacht dat dit geen probleem zal opleveren. We zullen dit moeten afwachten. 

Zelf bijhouden 

Tot hier duidelijkheid over is, moet je wel een eigen verhandelings- en gebruiksregister bijhouden. Als sierteler zal je het register uiterlijk de zevende dag na de feiten moeten invullen. De Mestbank zal in principe op het moment dat de wetsaanpassing definitief is, vragen om de gegevens uit jouw eigen registers in het loket in te geven. Als je dit wil, kan je dit nu ook al digitaal doen via het mestbankloket. 

Een of twee registers 

Siertelers die enkel telen op groeimedium moeten alleen een verhandelingsregister bijhouden. In dit register moet je alle kunstmest die je op jouw bedrijf ontvangt, overdraagt aan een derde of gebruikt op eigen grond buiten Vlaanderen registeren samen met gegevens over de leverancier, de datum van ontvangst, de soort kunstmest en de samenstelling ervan.  

Als je ook teelt in vollegrond moet je beide registers bijhouden en dus ook een gebruiksregister voor de teelten in vollegrond. In dit register noteer je dan op welk moment je welke kunstmest gebruikte op welk perceel. Ook de kunstmest op permanent overkapte landbouwgrond moet opgenomen worden in het verhandelings- en gebruiksregister. 

De Mestbank zal in principe op het moment dat de wetsaanpassing definitief is, vragen om de gegevens uit jouw eigen registers in het loket in te geven. Als je dit wil, kan je dit nu ook al digitaal doen via het mestbankloket. 

Geen extra administratie 

Boerenbond en AVBS gaan er mee akkoord dat het kunstmestgebruik correct moet worden aangegeven bij de mestbankaangifte. De administratieve verplichtingen moeten evenwel tot het strikte minimum worden beperkt; dubbele registratie is uit den boze. Registratie van het gebruik van kunstmest per perceel zorgt voor een enorme administratieve rompslomp en biedt geen meerwaarde. Vele land- en tuinbouwers hebben bovendien al een of andere vorm van teeltfiches of dergelijke waarin de uitgevoerde teelttechnische activiteiten worden genoteerd. Het kan geenszins de bedoeling zijn nog een extra administratieve verplichting uit de grond te stampen. Boerenbond en AVBS pleiten dan ook voor een jaarlijkse of trimestriële aangifte, op teeltniveau en dit liefst gekoppeld aan bestaande teeltregistratiesystemen. Intussen kan het kunstmestregister op papier bijgehouden worden en moet men zich niet opgejaagd voelen door de berichtgeving van Mestbank.