Menu

Terug naar Actualiteit >Leve de boomplantacties!

Alle regio's

Begin vorige maand werd in een ruim verspreid opiniestuk op de website van VRT Nieuws
gepleit om te stoppen met bomen aan te planten. Kwekers en betrokken organisaties
reageerden vol ongeloof, en terecht.

 

Voordelen van een aangeplant bos

Het uit zaad opkweken van plantgoed op een bosboomkwekerij levert wel degelijk een meerwaarde. Ten eerste
vertrekt de kweker op de bosboomkwekerij van erkende zaadbestanden. Dit zijn geselecteerde en sterke,
gezonde moederbomen. Dit kwalitatieve plantgoed is reeds decennialang perfect materiaal voor de aanplanting
van nieuwe bossen of uitbreiding van bestaande. In het opiniestuk werd gepleit voor een spontane bebossing
of het uitstrooien van zaden op te bebossen oppervlakten. 
Ten eerste lukt spontane bebossing slechts in uitzonderlijke gevallen, bijvoorbeeld bij bepaalde natuurreservaten. Het aanplanten van jonge gekweekte bomen heeft veel voordelen. Zo kan men meteen een gevarieerde bebossing aanplanten en voor elke grond de juiste soorten in de gepaste verhouding voorzien. Door
een beredeneerde aanplant zijn ze makkelijker te onderhouden, wat de volgende jaren duidelijk werk spaart.
Wil je snel resultaat zien, dan kan je ook enkele populieren of grotere landschapsplanten ertussen aanplanten.
Spontane bebossingen duren dus veel langer. Daar gaat de klimaatverandering waartegen we willen ingaan, niet op wachten. Het uitstrooien van zaden in plaats van het aanplanten van kwaliteitsvol plantgoed laat heel veel zaden verloren gaan doordat er geen kieming is of doordat de jonge kiemplantjes niet overleven in ongunstige omstandigheden. Aangezien zaden – gezien de schaarste ervan – zeer kostbaar zijn, is het dus beter om deze onder begeleiding op de kwekerijen tot kwaliteitsvol plantgoed te laten uitgroeien.

Reeds vele inspanningen geleverd

De vakgroep boomkwekerij van AVBS is erg blij dat zo veel verenigingen, vrijwilligers, particulieren en overheden zich inzetten om bomen aan te planten. Ze dragen hiermee hun steentje bij aan de zo belangrijke CO₂-captatie. Bovendien filteren bomen fijn stof en dragen ze bij aan het sneller bereiken van een grote biodiversiteit.
De boomkwekerijsector levert op haar beurt enorm veel inspanningen om op alle gebieden de impact op bodem en milieu tijdens de teelt te minimaliseren. Fytosanitair zijn de controles zeer streng. Het plantmateriaal wordt met blote wortel verkocht, waardoor de overdracht van ziekten tot een minimum beperkt wordt.

Samen krachten bundelen

Laten we bovendien het sociale aspect niet onderschatten. Wat is er mis met mensen die hun groene hart willen verwarmen en zelf de handen uit de mouwen willen steken? In een maatschappij waarin ontzettend veel meningen elkaar tegenspreken, weten mensen vaak niet meer met wat ze goed of fout doen. Laat ons het planten van een boom toch nog steeds bij de categorie ‘goed’ voegen zodat we allen samen – boomtelers en het grote publiek - de krachten bundelen om te werken aan een groenere omgeving.

Wat doet AVBS?

AVBS stimuleert via verschillende kanalen meer groen op openbare plaatsen. Zo is AVBS onder andere partner in het lopende Europese project 'Green Cities for a sustainable Europe'. Binnen dit kader worden er - onder andere in samenwerking met VLAM - seminaries georganiseerd voor openbare besturen. Op de landenpagina
be.thegreencity.eu worden goede praktijkvoorbeelden in verstedelijkte gebieden gedeeld. Daarnaast brengt de website van Openbaar Groen voortdurend het meest actuele aanbod van onze Vlaamse kwekerijen in kaart. 
AVBS koos er in overleg met Boerenbond voor om niet publiekelijk te reageren op het betreffende opiniestuk. Wel heeft AVBS de betrokken partijen aangeschreven om hen op het belang te wijzen van het aanplanten van bomen en het vergroenen van onze samenleving. Deze groene missie zal AVBS verder uitdragen.