Menu

Medische kosten bij seizoenwerknemers uit nieuwe lidstaten

Terug naar Actualiteit >
Alle regio's

Het Fonds Gezondheidszorgen Boerenbond spijst een fonds dat tussenkomst in de plaats van een werkgever wanneer er voor een seizoenwerknemer uit een nieuwe lidstaat een aanvullende premie nodig zou zijn om in orde te kunnen blijven met de wettelijke verzekering gezondheidszorgen. Ook deelnemen? Laat Boerenbond uw premie berekenen.

 

Om een oplossing te voorzien in de situatie waarin voor een seizoenwerknemer uit de nieuwe lidstaten medische kosten moeten worden gemaakt, en om te voorkomen dat er daarvoor geen waarborg of tussenkomst zou zijn, sloot Boerenbond al in 2008 een overeenkomst met de CM. Deze overeenkomst met de mutualiteit had specifiek betrekking op die seizoenwerknemers, die hun gewone verblijfplaats niet in België hadden.

Vanaf het derde jaar tewerkstelling diende er een verificatie te gebeuren of de betrokken seizoenwerknemer wel voldoende loon verdiende waarop sociale bijdragen betaald werden voor de tak gezondheidszorgen. Wanneer dat onvoldoende of niet het geval is, dan kan de verzekering gezondheidszorgen in België alleen verder worden gezet voor zover er een aanvullende premie wordt betaald.

Nieuwe overeenkomst

We hebben hierover met de CM een nieuwe overeenkomst afgesloten die enkel geldt voor de leden van Boerenbond en AVBS en voor hun seizoenwerknemers. Er komt voor de leden die willen deelnemen aan dit initiatief rechtszekerheid. Zo kan er voorkomen worden dat er zich problemen voordoen in het kader van de verzekering gezondheidszorgen. Alle in DIMONA aangemelde seizoenwerknemers zullen hierdoor op een terugbetaling van hun gemaakte ziektekosten kunnen rekenen. De seizoenwerknemers moeten wel zelf instaan voor de betaling van het remgeld, zoals ook de Belgen.

FondsGezondheidszorgen Boerenbond

Wij zorgen namelijk voor een solidariteitsfonds, dat tussenkomt in de plaats van een werkgever, wanneer er voor een seizoenwerknemer, uit de nieuwe lidstaten, een aanvullende premie nodig zou zijn om in orde te kunnen blijven met de wettelijke verzekering gezondheidszorgen. Dit solidariteitsfonds wordt gespijsd via het Fonds Gezondheidszorgen Boerenbond waarin de premie die elke deelnemende werkgever betaalt, gestort wordt. Deze premie die de werkgever jaarlijks dient te betalen, wordt berekend op basis van het totaal aantal seizoenwerknemers (zowel Belgen als niet-Belgen) dat hij in dienst had in de loop van het voorgaande jaar (= dit jaar 2018).

Laat uw premie berekenen

Om de concrete premie per werkgever te kunnen berekenen, dienen wij gebruik te maken van de DIMONA-databank. Wanneer u interesse heeft om toe te treden tot het Fonds Gezondheidszorgen Boerenbond, dan vragen wij u om bijgevoegd formulier in te vullen en ons terug te bezorgen waarbij u toestemming geeft om uw tewerkstellingsgegevens in de DIMONA-databank te consulteren en om zo uw premie tot toetreding te kunnen berekenen.

Uitsluitend verzekering gezondheidszorgen

De overeenkomst die Boerenbond met CM maakte, heeft uitsluitend betrekking op de verzekering gezondheidszorgen. Alle medische kosten die bijvoorbeeld het gevolg zijn van een doktersbezoek, een consultatie in het ziekenhuis, de aankoop van medicatie, een bezoek aan de tandarts … worden door deze overeenkomst bedoeld, evenals de opname in een ziekenhuis (wel met beperking tot 6.000 euro per kalenderjaar en tot zes dagen na de laatst gemelde werkdag). De betrokkenen moeten via DIMONA aangemeld zijn bij RSZ en dit vóór de aanvang van de tewerkstelling.

De waarborg gezondheidszorgen wordt enkel voorzien gedurende de periode dat de seizoenwerknemer in België aan het werk is.

Vereenvoudigde administratie

Wij beseffen dat de melding van de seizoenwerknemers aan de CM in de loop van het jaar wat administratieve formaliteiten met zich meebrengt. Wij zijn intussen met CM overeengekomen dat een werkgever in het tweede jaar dat hij eenzelfde seizoenwerknemer wil tewerkstellen enkel nog de begin- en einddatum meldt en niet meer alle administratieve formulieren dient in te vullen, omdat deze dan toch al gekend is bij CM. Met andere woorden: bij het tewerkstellen van een seizoenwerknemer voldoet de werkgever het eerste jaar alle administratieve formaliteiten, in de volgende jaren wanneer men dezelfde persoon wil tewerkstellen dient men enkel nog de begin- en einddatum van tewerkstelling te melden. Wanneer u interesse heeft om toe te treden, gelieve dan bijgevoegd formulier ingevuld terug te sturen zodat wij uw premie kunnen berekenen en u een concreet voorstel kunnen doen in verband met deze aanvullende verzekering.

Ook al hebt u pas seizoenwerknemers in het najaar, gelieve dan toch bij interesse het ingevulde formulier terug te sturen vóór 30 april 2019.

FGBB Toestemmingsformulier 2019_v0.2.pdf