Menu

Terug naar Actualiteit >Mestbank controleert extra op gebruik van kunstmest in de buurt van waterlopen

Alle regio's

De Mestbank stelt vast dat de waterkwaliteit stagneert in de gebieden met een intensieve groenteteelt en hoog kunstmestgebruik. Daarnaast stelt ze tijdens terreincontroles vast dat soms te weinig aandacht wordt geschonken aan de afstandsregels tot waterlopen bij het opbrengen van kunstmest. Daarom wil ze extra controleren op het gebruik van kunstmest in de buurt van waterlopen.

Afstand tot waterlopen
Bij het spreiden van meststoffen is het belangrijk om voldoende afstand te houden van de waterlopen. Als mest in het water terechtkomt, kan het nitraatgehalte immers te hoog worden. Als de wettelijke norm van 50 mg/l nitraat overschreden wordt, is de kans groot dat het hele afstroomgebied focusgebied wordt en dat alle landbouwers uit de buurt strengere maatregelen moeten nemen op het vlak van bemesting.

Artikel 21 van het Mestdecreet bepaalt dat bij de bemesting in de buurt van gecatalogeerde waterlopen (cat. 1, 2, 3) een afstand van 5 meter (gemeten vanaf de bovenste rand van het talud) moet worden gerespecteerd. In VEN-gebieden en op percelen met een steile helling is dat zelfs 10 meter. De ‘gecatalogeerde waterlopen’ zijn terug te vinden op de fotoplannen van de verzamelaanvraag en via de website van Geopunt. (http://www.geopunt.be/kaart). Om nutriëntenverliezen te vermijden bij het aanwenden van meststoffen is het respecteren van de wettelijke afstand uiterst belangrijk. 

De afstandsregels gelden niet alleen voor dierlijke en andere organische meststoffen, maar ook voor het toedienen van kunstmeststoffen.

Controles in de buurt van waterlopen
De toezichthouders van de Mestbank zullen extra controles uitvoeren in de buurt van waterlopen. Bij ernstige inbreuken zullen de toezichthouders een proces-verbaal opmaken dat kan leiden tot een geldboete. Ze zullen de vaststellingen ook doorgeven aan het Departement Landbouw en Visserij, waardoor een korting op de rechtstreekse inkomenssteun kan worden toegepast. Daarnaast kan de Mestbank een eerder verkregen vrijstelling van de kwalificatie als focusbedrijf intrekken of kan de landbouwer geen nieuwe vrijstelling meer verkrijgen tijdens een periode van 2 jaar.

De Mestbank roept de landbouwers dan ook op om via de fotoplannen van de verzamelaanvraag of via Geopunt na te gaan of er ‘gecatalogeerde waterlopen’ liggen langs de percelen waarop ze willen bemesten. De landbouwers moeten zelf voldoende afstand tot de waterloop houden of tijdig de loonwerker of erkende mestvoerder informeren. De landbouwer die over de bemestingsrechten beschikt is immers altijd verantwoordelijk voor de uitgevoerde bemestingen.

Waterloop opzoeken via Geopunt? Ga naar Geopunt.be en duid rechts bij ‘kaarten en plaatsen’, ‘natuur en milieu’ aan.  Duid vervolgens ‘water’ aan en vink hier de keuze ‘Vlaamse Hydrografische Atlas: VHA waterloopsegmenten volgens categorie’ aan. Er kan naar een perceel gezocht worden (straat) via de witte balk in het midden boven de kaart.

Voor meer informatie:

Johan Decrop, diensthoofd Handhaving
Gulden Vlieslaan 72, 1060 Brussel
T 02 543 69 14
johan.decrop@vlm.be

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

De Vlaamse Landmaatschappij investeert in de omgevingskwaliteit op het platteland en in het randstedelijk gebied. Als Vlaams overheidsagentschap voert de VLM kleine en grote projecten uit die het platteland bruisend houden. Ze leggen fietspaden aan, helpen boeren juist te bemesten, ze maken natuurgebieden toegankelijk, groeperen landbouwpercelen dichter bij de boerderijen, ze ondersteunen de lokale economie en dragen zorg voor de landschappen. Ze werken hiervoor samen met de mensen uit het gebied, maar ook met andere overheden en organisaties. Die samenwerking is voor hen een garantie voor efficiënte investeringen in een betere omgevingskwaliteit.