Menu

Terug naar Actualiteit >Mestbank controleert vanaf 2018 teeltvrije zone van 1 meter naast waterlopen

Alle regio's

Het vijfde mestactieprogramma (MAP 5) is halfweg maar omdat de verhoopte verbetering van de waterkwaliteit uitblijft, heeft minister Joke Schauvliege proactief een extra maatregel genomen. Zij doet dat door vanaf 2018 het naleven van de teeltvrije zone van 1 meter langs waterlopen in focusgebieden actief af te dwingen door terreincontroles. De terreincontroles zullen worden uitgevoerd door toezichthouders van de Mestbank.

Er zijn diverse reglementeringen die betrekking hebben op de afstand tot de waterloop die een landbouwer dient te respecteren bij de veldwerkzaamheden op zijn perceel. Het mestdecreet, decreet integraal waterbeleid, erosie, randvoorwaarden, beheersovereenkomsten, IPM, .. zijn de meest in het oog springende.

Aangezien er niet echt beterschap merkbaar is bij de resultaten van het MAP-meetnet, wil de Overheid inzetten op een betere naleving van het verbod op grondbewerking binnen 1 m van het talud langs alle waterlopen zodat in combinatie met de bemestingsvrije strook en het verbod op gebruik van pesticiden, de facto een teeltvrije zone ontstaat. Concreet betekent dit dat er geen enkele bodembewerking is toegestaan binnen de 1 meter bufferstrook langs de waterlopen die op de verzamelaanvraag en E-loket zijn ingetekend op basis van het GRB (Grootschalig Referentie Bestand), dus zo goed als alle waterlopen. Bijgevolg mogen er in die zone geen cultuurgewassen meer geteeld worden en mag grasland niet worden gescheurd. Deze 1 meter bufferstrook zal op de verzamelaanvraag en E-loket wel automatisch aangeduid worden als potentieel ecologisch aandachtsgebied (EAG) die de landbouwer, indien gewenst, mogelijks kan activeren als EAG. De teeltvrije strook van 1 meter moet niet afgesplitst worden van de rest van het perceel in de verzamelaanvraag. Ook de bemestingsnormen blijven gelden voor de volledige oppervlakte van het aangegeven perceel.

De controlebevoegdheid van de toezichthouders van de Mestbank wordt uitgebreid met controle op deze teeltvrije zone, in eerste plaats in focusgebieden. Indien er zich een productieve teelt bevindt in de teeltvrije zone, kan de landbouwer verplicht worden om een teeltvrije zone aan te leggen. Bovendien kan een proces-verbaal opgemaakt worden, met een mogelijke boete tot gevolg.