Menu

Terug naar Actualiteit >Minister Schauvliege overlegt met boomkwekerij

Alle regio's

Daags na de Algemene Vergadering van het Verbond van Boomtelers op 14 september waar ondermeer de moeilijke situatie in de boomkwekerij op de agenda stond, ondernam voorzitter Lucien Verschoren actie om aandacht te vragen voor de boomkwekerij. Hij nodigde minister Joke Schauvliege en het hoofdbestuur van Boerenbond op 9 oktober in Wetteren uit voor een kennismaking met de sector. Er werd toelichting gegeven bij het project rond duurzame boomteelt en de moeilijke economische situatie, maar ook de kansen voor de toekomst werden besproken.

(Lucien Verschoren)

Bezorgdheden van de sector tijdens rondetafelgesprek

AVBS-voorzitter Filip Goossens en voorzitter van het Verbond van boomtelers Lucien Verschoren nodigden de minister uit om een gesprek te hebben met verschillende vertegenwoordigers van de boomkwekerij. Zowel binnenlandse afzet, export en een goed ondernemersklimaat stonden op de agenda. 

Didier Hermans, voorzitter van de Boomtelersfederatie Noord-België, kaartte de besparingen bij de openbare besturen aan waardoor de laatste jaren minder investeringen gebeuren in groen. Nochtans heeft dit heel wat positieve effecten op de mens en de sociale omgeving in steden en gemeenten. Bomen en struiken vormen een ontmoetingsplek, ze brengen verkoeling op extreem warme dagen, en kunnen dienen als waterbuffer. Tegelijk ziet de sector ook dat particulieren steeds kleinere tuinen hebben en door de crisis sterk besparen op ondermeer de uitrusting van hun tuin. Aangezien bomen pas na drie tot vijf jaar klaar zijn voor verkoop, is het voor boomkwekers zeer moeilijk om snel in te spelen op een nieuwe marktsituatie. 

De minister voorzag verschillende manieren om aan deze vraag tegemoet te komen. Ze liet weten dat er financiële middelen komen voor scholen om de speelplaats groen in te kleden. Daarnaast wil ze ook nagaan of ze in projectoproepen de regel kan instellen dat bomen en planten bij telers in de buurt moeten gekocht worden. Diezelfde vereiste kan gesteld worden aan lokale besturen die moeten bebossen met geld uit het boscompensatiefonds. Tenslotte wil ze onderzoeken of het budget voor groen uit het bestek van grote aanlegwerken kan gehaald worden. Door een apart budget te voorzien wil de minister dat er effectief rekening gehouden wordt met een goede planning en aanleg van groen.

Bruno Gobin, directeur PCS, vulde aan dat er bij het PCS heel wat vragen binnenlopen over het gebruik en de mogelijkheden van openbaar groen. De boomtelers vinden het belangrijk dat het PCS deze expertise kan leveren en vraagt de minister om het PCS hierin te ondersteunen. 

Leon Peters, lid van het hoofdbestuur van Boerenbond, spreekt namens alle boomtelers zijn bezorgdheid uit over de export van boomkwekerijproducten. De sector die altijd zeer sterk exportgericht was, staat onder druk door het wegvallen van belangrijke markten, onder andere Rusland. Daarom vroeg hij aandacht bij de minister om de export te ondersteunen via middelen die al samengebracht zijn binnen VLAM. Er zijn veel partners in dit verhaal die moeten aangestuurd worden en dit vraagt extra coördinatie. Het is belangrijk dat VLAM goed georganiseerd wordt om op deze vraag in te spelen en het is belangrijk dat er bij FIT voldoende financieringsmogelijkheden blijven voor bedrijven en groeperingen. 

De Minister belooft dat er voor volgend jaar binnen de VLAM-promotie ‘buitenland’ meer middelen zullen beschikbaar zijn om de export van sierteelt te ondersteunen. Het gaat om een verhoging van 270.000 euro naar 325.000 euro.

Rudy Velle, voorzitter van de Webos boomtelers, stond stil bij het feit dat de boomkwekerijsector heel divers is maar tegelijk ook heel specifiek. Daarom is het des te belangrijker dat nieuwe wetgeving voldoende wordt afgestemd op de realiteit. Bovendien blijft de sector vragen naar administratieve vereenvoudiging. Dit mag niet enkel gelden voor de overheden maar ook voor de ondernemers. Aanvullend onderstreepte Lucien Verschoren nog eens het belang van de voorlichters van het Departement Landbouw en Visserij die een belangrijke schakel zijn tussen de wetgever en de praktijk. Bovendien sprak hij ook zijn waardering uit voor het constructief overleg met VLM over MAP 5. 

Minister Schauvliege antwoordde dat ze zich bewust is van de administratieve lasten en in de mate van het wettelijke hier zeker rekening mee zal houden. Tenslotte beloofde ze zelf om voldoende contact te houden met de praktijk en haar collega’s en medewerkers te stimuleren om dit (nog meer) te doen.

 

Op de fiets door de boomkwekerijen 

 
(foto S. De Roo)

Na de rondetafel werd een bezoek gebracht aan de Halven Akker waar afgelopen jaar met succes het project ‘ecologische maatregelen voor een duurzame boomteelt’ werd uitgewerkt. Een draagvlakverbredingsproject met steun van de Vlaamse overheid.

Lucien Verschoren schreef het project in het verlengde van zijn jaren onderzoek op de Hogeschool Gent en het PCS naar nuttige insecten die een basis vormen voor de geïntegreerde gewasbescherming in de boomkwekerij. Marc Van Durme, voorzitter van het Verbond van Boomtelers Oost-Vlaanderen, zette zijn schouders onder het project en realiseerde dit samen met de Wetterse boomtelers, het Regionaal Landschap Schelde-Durme, het Scheppersinstituut, de Hogeschool Gent en het PCS. 

Over een afstand van één kilometer worden dankzij het project verschillende toepassingen geïllustreerd die in heel Vlaanderen al worden toegepast, maar nog extra aandacht verdienen. Het gaat bijvoorbeeld om het inzaaien van groenbedekkers zoals gele mosterd, Japanse haver, Phacelia, enz. Zij zorgen voor een goede vruchtwisseling en organisch materiaal. Bovendien zorgt het gebruik van Tagetes voor een remmende werking op schadelijke aaltjes in de bodem. Daarnaast zijn er faunaranden, met bloemenweiden die bijen, hommels, vlinders en vogels aantrekken en wordt er, waar mogelijk, gras ingezaaid om erosie te voorkomen. Op een bijenheuvel staan wel 70 bomen, heesters en vaste planten die nuttige insecten aantrekken. Honderden nestkastjes voor mezen hangen verspreid en ook een nestkast voor de torenvalk siert de velden. Snoeihout en afval van takken en bomen worden er verhakseld en gecomposteerd. Het hoogtepunt tenslotte van de inspanningen rond biodiversiteit is het indrukwekkende bijenhotel, gemaakt door de Wetterse boomtelers.

Al deze maatregelen en het toepassen van de principes van geïntegreerde gewasbescherming helpen bij het opbouwen van een natuurlijk evenwicht waardoor plagen moeilijk op korte tijd kunnen uitdijen. De boomtelers zijn terecht fier op al deze duurzaamheidsmaatregelen. Tijdens de Dag van de Landbouw alleen al kwamen 1300 geïnteresseerden kijken maar ook de dag erna mochten de Wetterse boomtelers er 340 schoolkinderen rondleiden. Tenslotte kwamen ook al 80 boomtelers kijken tijdens een toonmoment voor de sector afgelopen zomer.

Plantseizoen officieel geopend

(foto S. De Roo)

Na het zien van alle inspanningen die de boomkwekers leveren, mocht de minister het plantseizoen officieel openen door zelf een boom te planten. “Het najaar is immers de ideale periode om bomen en hagen aan te planten. Ze bevinden zich dan immers in een rustperiode en zijn dus gemakkelijk te rooien en te planten, Bijkomend voordeel is dat de wortels de tijd krijgen om zich te wortelen in de nieuwe grond. Wanneer het groeiseizoen opnieuw start in de lente hebben ze een voorsprong.” besloot Lucien Verschoren.