Menu

Moet een seizoenwerknemer aansluiten bij de Zorgkas ?

Terug naar Actualiteit >
Alle regio's

Iedereen die in Vlaanderen woont én ouder is dan 25 jaar, moet elk jaar een zorgpremie betalen voor de Vlaamse sociale bescherming. Seizoenwerknemers afkomstig uit het buitenland vallen hier niet onder.

 

 

 

 

Boerenbond en AVBS zijn de laatste weken herhaalde keren gecontacteerd geweest door tuinders aan wie gevraagd werd een premie te betalen voor de aansluiting bij de Zorgkas voor hun seizoenwerknemers. Een aantal werkgevers hebben ook een aanmaning ontvangen. Bij anderen is een deurwaarder langs geweest.

Het is zo dat er sinds enige tijd een regeling bestaat waarbij iedereen die in Vlaanderen woont én die ouder is dan 25 jaar, elk jaar een zorgpremie moet betalen voor de Vlaamse sociale bescherming. De Vlaamse sociale bescherming gebruikt deze zorgpremies om aan de meer dan 300.000 zorgbehoevenden in Vlaanderen een maandelijks zorgbudget toe te kennen. Hierdoor wordt de levenskwaliteit  van mensen die door ziekte, ouderdom of een beperking veel zorg nodig hebben, verbeterd. Het gaat dus over een ondersteuning voor niet-medische kosten. De zorgpremie bedraagt ongeveer 50 euro per jaar en per persoon. Zoals hoger aangehaald, geldt deze regeling niet alleen voor de Vlamingen maar voor iedereen die in Vlaanderen woont.

Nu is het zo dat seizoenwerknemers alleen maar naar Vlaanderen komen om te werken tot hun plukkaart vol is. Zij verblijven tijdelijk in ons land. Hun domicilie of woonplaats blijft behouden in hun land van herkomst. De moeilijkheid is ontstaan door het feit dat men zich voor de inning van de zorgpremie baseert op wie ingeschreven is in het bevolkings - of vreemdelingenregister. Voor seizoenwerknemers die in een bepaalde gemeente aankomen, wordt een document 3ter van tijdelijk verblijf afgeleverd voor een periode van 90 dagen. Zij worden ook ingeschreven in het bevolkingsregister. Om deze reden hebben heel wat bedrijven brieven ontvangen van de Zorgkas.

Door het feit dat de werknemers meestal logeren op of dicht bij de zetel van de onderneming, komt deze brief aan bij de werkgever. Het is evenwel niet logisch dat personen die alleen maar drie à vier maanden in Vlaanderen verblijven deze premie ook zouden moeten betalen. Seizoenwerknemers wonen niet in Vlaanderen; zij blijven wonen in hun land van herkomst. Zij verblijven tijdelijk in ons land.

Oplossing voor seizoenpersoneel !

Wij hebben vorige week met de Vlaamse Zorgkas een oplossing kunnen uitwerken voor dit probleem. De Vlaamse administratie gaat er mee akkoord dat het niet de bedoeling kan zijn dat seizoenwerknemers de zorgpremie moeten betalen. Alle dossiers waarbij er een aanmaning is verstuurd of waar een deurwaarder zich heeft aangeboden om de werknemer of de werkgever te dagvaarden, worden “on hold” geplaatst. Wanneer er nog leden zouden zijn die een schrijven ontvangen hebben van de Zorgkas, kunnen die verwijzen naar het akkoord dat wij gesloten hebben. In de toekomst zal er voor seizoenwerknemers geen zorgpremie meer opgevraagd worden en alle nog openstaande vorderingen worden geannuleerd. Het is belangrijk dat wij hier een akkoord hebben kunnen bereiken. Op die manier komt er duidelijkheid en rechtszekerheid voor de tuinders en hun seizoenpersoneel.