Menu

Nieuwe ondersteuningsmaatregelen aangekondigd

Terug naar Actualiteit >
Alle regio's

Maandag 16 november kondigde de ministerraad opnieuw een aantal maatregelen af om sectoren en bedrijven die getroffen worden door de coronacrisis te ondersteunen. Let wel: deze maatregelen zijn nog niet definitief beslist! 

 

 

 

 

Dubbele plukkaart, inzet tijdelijk werklozen,
OCMW-steuntrekkers, tijdelijke werkloosheid … 

Een aantal van de maatregelen die de ministerraad nam om bedrijven te ondersteunen hebben ook betrekking op de tewerkstelling in de land- en tuinbouw. Omtrent deze maatregelen heeft de regering een princiepsakkoord. Er moeten echter nog een aantal stadia doorlopen worden vooraleer deze effectief zullen worden gepubliceerd. Sommige beslissingen moeten ook nog bepaalde adviesprocedures volgen

Vandaag geven we alleen maar de besluiten van de regering mee zoals ze gisteren genomen zijn. Na de adviesprocedures komen deze maatregelen voor een tweede lezing op de ministerraad. Het is pas vanaf dan dat we met een grotere zekerheid kunnen aankondigen dat die maatregelen er ook effectief zullen komen en onder welke vorm. 

De ministerraad heeft over de volgende punten een akkoord bereikt: 

  • De mogelijkheid om tijdelijk werklozen uit andere sectoren in te zetten in de land- en tuinbouw met behoud van 75% van de daguitkering werkloosheid. Dit betekent dat de tijdelijk werkloze een inkomen als seizoenwerknemer kan cumuleren met zijn verminderde uitkering werkloosheid. 
  • De mogelijkheid voor OCMW-steuntrekkers die een leefloon ontvangen om, met behoud van 100% van het leefloon, actief te zijn in de land- en tuinbouw in de seizoenregeling. 
  • Wanneer in een onderneming een beroep moet gedaan worden op tijdelijke werkloosheid kan men terugvallen op de vereenvoudigde procedure die dit voorjaar voorzien was en gebruik maken van coronatijdelijke werkloosheid. 
  • Wanneer seizoenwerknemers niet kunnen werken omwille van de problematiek gerelateerd aan
    COVID-19 zullen zij ook in aanmerking kunnen komen voor een uitkering tijdelijke werkloosheid. Hier moet nog het probleem worden opgelost dat er in de huidige regelgeving vooraf een positieve COVID-19-test noodzakelijk is. Er zijn immers momenteel geen preventieve testen meer. 
  • De mogelijk zal voorzien worden dat vaste werknemers in de komende periode op vrijwillige basis een aantal extra uren kunnen werken in de onderneming zonder dat de werkgever op deze uren socialezekerheidsbijdragen moet betalen. Deze uren zullen in hoofde van de werknemer niet belastbaar zijn en moeten niet gerecupereerd worden. 
  • Het principe van de dubbele plukkaart voor 2021 is aanvaard. Er zal gevraagd worden dat de sectorale sociale partners in de komende dagen nog een advies uitbrengen over de modaliteiten waaronder deze maatregel kan toegepast worden. Wij komen hierop zo snel mogelijk terug. 

 

Heb je nog vragen?  

Contacteer het AVBS-secretariaat op 09/ 326 72 10 of mail naar corona@avbs.be
We zijn bereikbaar van 9 tot 16.30 uur. Raadpleeg de FAQ in het onderwerp Coronaveilig werken