Menu

Onderhandelingen MAP VI in stroomversnelling

Terug naar Actualiteit >
Alle regio's

Het vijfde mestactieplan (MAP V) loopt stilaan op zijn einde. Gezien het nog steeds de ambitie is om op 1 januari 2019 een nieuw goedgekeurd actieplan te hebben, zijn de gesprekken over het nieuwe actieplan in een stroomversnelling gekomen en werd een eerste ontwerp van het actieplan al gecommuniceerd. AVBS had al een aantal gesprekken om de inbreng van onze sector te garanderen.

Eerste concepten voorgelegd

Het mestactieplan heeft als doel om de waterkwaliteit in Vlaanderen in de lijn te brengen met de Europese doelstellingen. Een eerste luik daarin is de intensieve bemonstering en opvolging van de aanwezigheid van nutriënten in zowel het oppervlakte water als het grondwater. Tot en met winterjaar 2013-2014 werd een dalende trend vastgesteld van nitraatconcentraties op de meetplaatsen. De laatste vier winterjaren stagneren deze indicatoren, wat grotendeels verklaard kunnen worden door uitzonderlijke weersomstandigheden. Toch stelt men vast dat er aanpassingen nodig zijn aan het huidige MAP om aan de vooropgestelde doelstelling van de waterkwaliteit te kunnen voldoen.

Met het zesde actieprogramma wil Vlaanderen doelgerichter tewerk gaan want niettegenstaande in een heel aantal gebieden de doelstellingen al bereikt zijn, is er in andere gebieden nog veel verbetering nodig. Daarom streeft de overheid naar een gebiedsgericht beleid. In gebieden waar de waterkwaliteit al voldoende is, wordt het huidige beleid versoepeld; daar waar nodig, zullen bestaande maatregelen strenger worden.

AVBS in gesprek met kabinet

Zowel voor de vollegronds- als containerteelten heeft AVBS in samenwerking met PCS en het departement Landbouw en Visserij sectorstandpunten geformuleerd naar aanleiding van MAP VI en voorgelegd bij de VLM en het kabinet Schauvliege. Onze vraag is dat sierteelt een duidelijke plaats krijgt in MAP VI in de plaats van als een subcategorie van de groentensector te worden beschouwd. Voor de vollegrond vraagt AVBS in de eerste plaats naar voldoende aandacht voor koolstofopslag in de bodem. Specifiek voor meerjarige teelten is het niet evident om voldoende organisch materiaal aan te brengen en zoeken we mee naar oplossingen om kwaliteitsvolle organisch materiaal te kunnen aanleveren. AVBS schuift hier een soepelere toepassing van boerderijcompostering en inmenging stalmest naar voor als mogelijkse oplossing. Daarnaast vraagt AVBS de mogelijkheid tot toepassing van de dubbele wettelijke dosis op perceelniveau met een maximum op bedrijfsniveau en een maximum over een periode van vijf jaar. Bijkomend vragen we een aangepast nitraatresidu in het jaar waar hogere dosis bemest wordt.

Voor de containervelden zijn er al gesprekken geweest over een minimalisering van nitraatlozing via het drainwater. Daarbij werd gekeken naar een minimale opslagmogelijkheden om voldoende met nutriënten verrijkt water te kunnen opvangen bij een regenbui. Sterk onderbouwd praktijkonderzoek is tot op vandaag onvoldoende voorhanden. AVBS heeft het signaal gegeven dat extra middelen noodzakelijk zijn om verder onderzoek te voeren en zo een beter zicht te krijgen op de uitspoelingen naar het milieu in verschillende situaties. We willen echter niet dat er onnodige investeringen gemaakt moeten worden voor onrealistische opslaghoeveelheden. Daarnaast willen we ook dat een overloop met beperkte nitraatconcentraties aanvaard wordt.

Boerenbond en AVBS volgen de verdere onderhandelingen van dichtbij op.