Menu

Plantenpaspoort en Xylella hoog op de FAVV-agenda

Terug naar Actualiteit >
Alle regio's

Implementatie nieuwe plantengezondheidswetgeving

Europa heeft de grote lijnen van de nieuwe plantengezondheidswetgeving die eind dit jaar in voege treedt, uitgezet. Toch wacht het agentschap nog steeds op heel wat uitvoeringsverordeningen die de gedetailleerde uitvoering van de wetgeving moeten verfijnen. Zo is het nog steeds afwachten welke organismen een quarantaine-, ZP-quarantaine- of een RNQP-status zullen krijgen. Afhankelijk van deze lijsten zal het duidelijk worden welke organismen, en bij uitbreiding teelten, aan welke controles onderhevig zullen zijn.

Uitzondering op de uitzondering

Op het plantenpaspoort moet de traceerbaarheidscode niet vermeld worden voor planten die op zodanige wijze klaargemaakt zijn, dat zij zonder verdere voorbereiding klaar zijn voor verkoop aan de eindgebruiker. De Europese commissie gaat nog een lijst opstellen van planten waarvoor deze uitzondering niet geldt. Het 
eerste voorstel was om dit niet toe te laten voor bacterievuurwaardplanten, planten van Prunus, Citrus, Vitis en
aardappelpootgoed. Discussies zijn nog aan de gang.  Ook wordt er binnenkort een evaluatie gemaakt van de aangifte van teelten die sinds dit jaar via de verzamelaanvraag van het Departement Landbouw & Visserij wordt gedaan. Mogelijke bijsturingen kunnen doorgegeven worden zodat de opgave volgend jaar eenvoudiger kan verlopen.
PRE-export certificaat vervangt oude IPCD documenten
Wanneer producten binnen de Europese unie verhandeld worden met het oog op export naar een derde land,
moet een document opgemaakt worden dat aantoont dat de lading aan de specifieke eisen van het derde land
voldoet. Tot vandaag wordt hier het Intra-EU Fytosanitair communicatiedocument (IPCD) voor opgemaakt.
Vanaf 16 augustus 2019 zal de vereiste fytosanitaire informatie uitgewisseld worden via het pre-uitvoercertificaat.
De informatie op het document vormt de basis voor het afgeven van het fytosanitair uitvoercertificaat
aan het derde land. Het gebruik van het pre-exportcertificaat is verplicht bij EU-wetgeving vanaf 14
december 2019. Vóór die datum kan het IPCD nog steeds worden uitgegeven door de andere lidstaten. In België
zal echter al vanaf 16 augustus 2019 alleen met het pre-uitvoercertificaat gewerkt worden.

Wijziging bij invoer van planten uit derde landen

Twee organismen relevant voor onze sector, werden toegevoegd aan de lijst quarantaineorganismen, namelijk
Aromia bungii (‘Redneck Longhorned beetle’) en Oemona hirta (‘Lemontree borer’). Voor deze organismen
zullen fytosanitaire eisen toegevoegd worden aan de wetgeving voor invoer uit derde landen en handel binnen
lidstaten. Voor de invoer van planten uit derde landen met grond en groeimedia zijn de eisen aangescherpt. Invoerders moeten een officiële verklaring afleggen dat het groeimedium veilig is. Daarvoor moet het groeimedium voldoen aan een aantal voorwaarden. Het medium moet óf vrij zijn van grond en organisch materiaal óf uitsluitend bestaan uit turf of kokosvezel (dat voorheen niet gebruikt is voor landbouwdoeleinden) óf onderworpen zijn aan een doeltreffende behandeling om vrij te zijn van schadelijke organismen. Bijkomend  moeten passende maatregelen genomen zijn om te garanderen dat het groeimedium gedurende de teelt vrij werd gehouden van schadelijke organismen.

Opvolging Xylella fastidiosa

In januari werd Xylella fastidiosa voor het eerst aangetroffen in een zoo in Portugal op Lavandula dentata. Ondertussen werden 29 andere uitbraken gevonden in de buurt. Het afgebakende gebied is ondertussen 36.000
ha groot, waarvan 91,6 ha besmet gebied. Besmet bevonden soorten zijn Lavandula dentata, Lavandula angustifolia, Rosmarinus officinalis, Coprosma repens, Artemisia, Ulex, Vinca en Quercus suber.
Zoals eerder vermeld, werd in april 2019 een nieuwe update gepubliceerd van de waardplantenlijst. Volgende
soorten werden toegevoegd:

• Amaranthus retroflexus
• Coprosma repens
• Dimorphoteca fructicosa
• Elaeagnus angustifolia
• Euphorbia chamaesyce
• Euryops pectinatus
• Prunus armeniaca
• Ulex europaeus
• Ulex minor

Wat de onderschepping van besmette olijfbomen in België vorig najaar betreft, moet de komende twee jaar
nog intensieve opvolging verricht worden. FAVV volgt hiervoor het advies van het Wetenschappelijk
comité. Intussen worden de noodmaatregelen voor Xylella besproken. De Europese commissie vraagt suggesties van alle lidstaten. Verschillende voorstellen liggen op tafel: verplichte inspectie vóór het verhandelen van elke partij olijfbomen en bijkomende eisen voor olijfbomen die uit het wild worden gehaald. Ook is er de suggestie om planten die geteeld worden in openlucht gedurende een bepaalde periode in een quarantaineserre te plaatsen alvorens ze verhandeld mogen worden.

Brexit

Politiek weten we nog niet veel meer over hoe het zal aflopen met de Brexit. Op dit moment is wel al een fytosanitaire wetgeving beschikbaar die zal gelden als er een Brexit komt zonder handelsakkoord, worst case
scenario. Deze wetgeving is deels gebaseerd op Europese wetgeving, deels op oude Britse wetgeving. Op de
website van het FAVV staat de te verwachten wetgeving uitvoerig uitgeschreven. De belangrijkste impact is
dat een plantenpaspoort niet meer zal volstaan voor export naar het Verenigd Koninkrijk (VK) maar dat elke
lading met een fytosanitair certificaat naar het VK verstuurd zal moeten worden. Het is ook raadzaam om de
invoereisen op te vragen aan je klant in het VK. Zij moeten immers ook een procedure doorlopen om te kunnen
invoeren uit de EU.