Menu

Terug naar Actualiteit >Resultaten van de 6de keuringscyclus veldspuiten

Alle regio's
Alle sectoren

Veel afkeuringen kunnen vermeden   

We geven een overzicht van de keuringsresultaten van de zesde cyclus (2011-12-13) die volledig
afgewerkt werd. Alle resultaten hebben betrekking tot alle veldspuiten in Vlaanderen en het Brussels hoofdstedelijk gewest.

Artikel: Johan Declercq en David Nuyttens, ILVO – Technologie en Voeding – Agrotechniek


Op de keuring wordt gewerkt met drie gradaties van gebreken. Een klasse I-gebrek is een defect dat binnen de 4 maanden dient hersteld te worden. Dit is m.a.w. een afkeuring met een herkeuring tot gevolg. Klasse II-gebreken
dienen hersteld te zijn bij de volgende driejaarlijkse keuring. Is dit niet het geval dan zal het toestel hiervoor afgekeurd worden. Verder zijn er ook nog de klasse III-opmerkingen die raadgevend en niet bindend zijn
en gewoon tot doel hebben de algemene toestand van het spuittoestel te verbeteren.


13,7% afkeuringen

In de 6e cyclus werden in totaal 11.379 veldspuiten gekeurd. Van deze toestellen werden er 1.567 afgekeurd (=13,7%) na een eerste keuring, met in totaal 2.236 afkeurgronden (een toestel kan afgekeurd worden omwille van meerdere redenen). Het grootste aantal afkeuringen waren omwille van een slecht werkende manometer (=19,8%). Deze afkeuring kan nochtans perfect vermeden worden, aangezien de keuringsdienst toelaat om een nieuwe reservemanometer los mee te brengen naar de keuring. Wanneer de gemonteerde manometer op het spuittoestel teveel afwijkt, kan het toestel ogenblikkelijk goedgekeurd worden met de nieuwe manometer op voorwaarde dat de oude manometer vrijwillig afgestaan wordt tijdens de keuring. Ook voor de doppen (=13,7%)
wordt hetzelfde principe gehanteerd. Een nieuwe doppenset kan los meegenomen worden naar de keuring wanneer men twijfelt over de toestand van de gemonteerde doppenset. Voldoet de gemonteerde doppenset niet meer, dan wordt het toestel goedgekeurd met de nieuwe doppenset op voorwaarde dat de gemonteerde doppenset vrijwillig wordt achtergelaten op de keuringslocatie. Op de tweede plaats vinden we de afkeuringen terug voor grote lekken (=16,1%). Ook deze afkeuring kan eenvoudig vermeden worden door het toestel visueel na te zien op lekken tijdens het spuiten en dit vooraleer het aangeboden wordt op de keuring.
Verder vinden we op de vierde plaats beschadigde sluitkleppen van het regelsysteem terug (=13,5%). Hier gaat het over slecht sluitende sectiekranen en/of hoofdkraan. Ook dit is opnieuw eenvoudig na te zien vooraleer
het toestel aangeboden wordt op de keuring. Op de vijfde plaats vinden we afkeuringen terug voor een gescheurd luchtklokmembraan. Dit kan gecontroleerd worden door de pomp te laten draaien en op het ventiel van de luchtklok te drukken. Wanneer hier water uitkomt dan is het membraan in de luchtklok gescheurd.
Verder zijn er in de figuur nog een aantal minder courante afkeurgronden terug te vinden.


Afkeuringen veldspuiten procentueel aandeel


Globaal gezien kan je stellen dat driekwart van de afkeuringen perfect vermeden kan worden door een eenvoudige controle voorafgaand aan de keuring of door reservemateriaal zoals doppen en/of manometer mee te brengen. In de oproepingsbrief voor de keuring staat trouwens ook duidelijk vermeld voor welke zaken men
kan afgekeurd worden, evenals alle relevante informatie om de keuring vlekkeloos te doorlopen. Het is dus
zeker aangewezen dit boekje grondig door te nemen, tijdens het klaarzetten van de machine.


Gebreken van klasse II

Alhoewel klasse II-gebreken pas bij de volgende keuring (+ 3 jaar) dienen hersteld te zijn, verdient het toch aanbeveling deze gebreken zo snel mogelijk op te lossen, gezien zij rechtstreeks of onrechtstreeks de goede werking van het toestel beïnvloeden. Ook worden deze gebreken best nogmaals nagekeken voor men het toestel opnieuw aanbiedt, aangezien sommige problemen bij intensief gebruik van het toestel opnieuw kunnen opduiken.


Defecten te herstellen tegen de volgende keuring

De meeste klasse II-problemen worden vastgesteld en genoteerd ter hoogte van de spuitboom met een totaal aandeel van ongeveer 73% van de gegeven opmerkingen. De spuitboom bepaalt samen met de doppen en hun positionering het effectieve spuitbeeld, zodat het belang van deze opmerkingen toch wel aanzienlijk is.
Op de eerste plaats vinden we slecht werkende scharnieren (=23.5%), meestal te wijten aan slijtage. Scharnieren met teveel speling zorgen voor een “zwiepende” spuitboom bij stuurcorrecties wat zeer nefast is voor de verdeling van de spuitvloeistof. Op de derde plaats worden vaak hindernissen in het spuitbeeld (=12,7%) teruggevonden. Meestal gaat het hier om leidingen die in het spuitbeeld hangen, met opnieuw een slechte verdeling tot gevolg. Het inkorten of eventueel opbinden van die leidingen tijdens het spuiten kan hier soelaas bieden. Ook een slecht werkend anti-drup systeem (=11,1%) meestal te wijten aan vervuilde of versleten anti-drup membranen, en slecht gepositioneerde spuitdophouders (=10,0%) evenals één of meerdere versleten doppen (=6,6%) zorgen er rechtstreeks voor dat het spuitbeeld verstoord wordt. Verder worden ook nog opmerkingen gegeven betreffende het schommelsysteem dat ofwel te soepel werkt (teveel schommelingen = 2,6%) ofwel te strak (onvoldoende schommelingen= 1,2%). Opnieuw is het hier logisch dat een spuitboom die het maaivlak niet goed volgt, leidt tot een slechte tot zeer slechte verdeling! Tevens dient de hoogteverstelling van de spuitboom correct te werken wanneer aanwezig, wat vooral bij oudere toestellen met handmatige lier nogal eens een probleem durft te zijn (0,9%). Verder dient ook de sleepvoet/beugel op het topscharnier (=2,6%) in goeie staat te zijn ter bescherming van de buitenste spuitdoppen (grondcontact). Verder worden nog een aantal minder voorkomende opmerkingen gegeven die niet rechtstreeks gerelateerd kunnen worden met het spuitbeeld of de spuitboom. Zo is er bijvoorbeeld op de tweede plaats de opmerking kleine lekken (=19,6%). Op het keuringscertificaat wordt vermeld waar het lek zich voordeed op het moment van de keuring zodat dit gemakkelijk hersteld kan worden.


Adviserende opmerkingen klasse III

De meeste van deze opmerkingen hebben tot doel de werking van het toestel te verbeteren, of op bepaalde punten te wijzen wanneer een nieuw spuittoestel aangeschaft wordt. De belangrijkste opmerking waarmee
hier dient rekening gehouden te worden in de toekomst is de afwezigheid van een anti-drup systeem (=9,2%).
Deze opmerking werd ondertussen (7e cyclus 2014-15-16) opgewaardeerd van klasse III naar klasse II, wat
betekent dat bij de volgende keuringscyclus toestellen zonder anti-drup systeem (8e cyclus 2017-18-19) zullen
worden afgekeurd. Een anti-drup systeem zorgt ervoor dat de spuitboom niet leegloopt na het afsluiten van de
hoofdkraan. Dit heeft als voordeel dat bij elke nieuwe spuitgang niet opnieuw hoeft ingespoten te worden aangezien de spuitboom nog gevuld is met spuitvloeistof. Bovendien wordt met een anti-drup systeem puntverontreiniging vermeden op de kopakkers.

Bij de volgende keuringscyclus (2017-18-19) zullen toestellen zonder anti-drup systeem worden afgekeurd

Verder zijn er ook nog steeds vrij veel toestellen in gebruik waar geen compensatieregeling aanwezig is (=17,6%). De compensatieregeling zorgt ervoor dat bij het afsluiten van
één of meerdere secties de druk in de andere secties gelijk blijft, zodat ook het spuitvolume constant blijft. Dan
zijn er ook nog vrij veel problemen met de leesbaarheid van de inhoudsmarkering (=16,1%), nochtans vrij
belangrijk voor het aanmaken van de spuitvloeistof.
Een andere interessante opmerking die kan uitgelicht worden is de drukval tussen de werkmanometer op het
spuittoestel en de werkelijke druk die gemeten werd op de spuitboom tijdens de keuring (=7.7%). Bij het
instellen van de spuitdruk dient hiermee rekening gehouden te worden. Deze waarde is terug te vinden op het
keuringscertificaat. Overige klasse III-gebreken hebben te maken met lichte krommingen van de spuitboom,
afwezigheid van filters, slechte roering, enz.
Alhoewel al deze opmerkingen niet bindend zijn kunnen ze toch bijdragen tot een betere werking van het spuittoestel of tot een beter inzicht in de werking ervan.


Meeste afkeuringen kunnen vermeden worden

We stellen vast dat het afkeurpercentage jammer genoeg nog altijd vrij hoog ligt. Nochtans kunnen de meeste
afkeuringen perfect vermeden worden mits nazicht van de punten die weergegeven worden in de oproepingsbrief.  Voor driekwart van de afkeuringen gaat dit zelfs om zeer eenvoudige ingrepen, of voorzorgen die dienen genomen te worden vóór het aanbieden van het toestel op de keuring.