Menu

Terug naar Actualiteit >Syndicale speerpunten voor de tuinaanlegsector in 2019

Alle regio's

Dagelijks zijn wij actief ten voordele van de leden tuinaanleg. In dit overzicht vind je een greep van de vele werven waarop we als vakorganisatie actief zijn.

Kwalitatieve groene aanbestedingen vanaf het ontwerpstadium

Wij pleiten voor afzonderlijke aanbestedingen voor de aanleg van groen bij openbare bouw- en infrastructuurwerken, dit om de kwaliteit te verbeteren en te waarborgen.

Voor de aanleg en het onderhoud wordt bij voorkeur samengewerkt met professionele tuinaannemers. Grote groene aanbestedingen (clusters) worden het best in kleinere pakketten opgesplitst, zodat meer lokale bedrijven kunnen intekenen.

Verlaging btw-tarief verkoop plantgoed door tuinaannemers

Meer dan tien jaar legt CD&V-volksvertegenwoordiger Nathalie Muylle voorstellen op tafel voor de verlaging van het btw-tarief voor verkoop plantgoed door tuinaannemers. Begin vorig jaar diende N-VA hetzelfde voorstel tot btwverlaging in. Het is bijzonder jammer dat de aanpassing van het btw-tarief niet in het zogenaamde ‘zomerakkoord’ van de federale regering werd meegenomen. Wij blijven bij de politiek aandringen zodat dit voorstel op de agenda blijft en het alsnog kan goedgekeurd worden.

Aanpassing bijkluswet

Boerenbond en AVBS hebben vorig jaar een duidelijk signaal aan de regering gegeven en sluitende garanties  gevraagd op het vlak van eerlijke concurrentie vooraleer dit systeem op te starten. De wet is ondertussen gepubliceerd. De regering heeft niets gewijzigd aan het reglementair kader. Onze vakorganisatie vecht nu de regeling aan bij het Grondwettelijk Hof.

Nieuwe zwemvijverwetgeving gewenst

Zwemvijvers zijn geen nieuw verschijnsel, maar ze kennen de laatste jaren een groeiend succes. Er bestaat in  Vlaanderen echter nog geen regelgeving omtrent openbare zwemvijvers. Bijgevolg is het niet duidelijk wat het begrip ‘zwemvijver’ precies inhoudt en wat op dit vlak al dan niet is toegestaan. Daarom is er dringend nood aan een Vlaamse regelgeving. AVBS en Groen Groeien nemen hiervoor initiatief.

Duidelijke spelregels voor sociale controles

De federale regering, de inspectiediensten die deel uitmaken van de Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (SIOD) en de werkgevers- en zelfstandigenorganisaties, waaronder Boerenbond en AVBS, hebben een charter ondertekend voor een betere communicatie bij controles, wederzijds respect en coaching. Dit charter houdt concreet in wat de rechten en plichten zijn van de verschillende betrokken partijen. We houden een vinger aan de pols door regelmatig te overleggen met de inspectiediensten.

Zelf je toekomstige medewerker opleiden

Nieuw is dat de voltijdse land- en tuinbouwscholen duaal leren tuinaanleg en -beheer kunnen organiseren. Bedrijven die interesse hebben, kunnen een erkenning aanvragen die vijf jaar geldig is. Eens ze die hebben, kunnen jongeren die zich aandienen vlot bij hen starten. Er wordt een overeenkomst ‘alternerende opleiding’ afgesloten met drie partijen. Vervolgens neemt het bedrijf de jongere in dienst, die zich engageert om drie dagen per week te werken en twee dagen naar school te gaan. Boerenbond en AVBS namen initiatief om duaal leren voor tuinaannemers op de rails te zetten en blijven dit dossier van nabij opvolgen.