Menu

Toegang tot water wordt afhankelijk van beslissingskader

Terug naar Actualiteit >
Alle regio's
Alle sectoren

Op 3 april keurde de Vlaamse regering haar derde waterbeleidsnota (2020-2025) goed. In de pijplijn zit onder andere een afwegingskader dat zal beslissen wie voorrang krijgt bij extreme waterschaarste. De plaats van sierteelt hierin is nog niet zeker.

 

 

 

Dat land- en tuinbouw niet automatisch op één staan in dergelijke crisissituaties, blijkt uit het voorbeeld van Nederland. Daar hanteren waterbeheerders een vergelijkbare verdringingsreeks voor de verdeling van het beschikbare zoetwater. Onder andere het voldoende nat houden van dijken, het voorkomen van het inzakken van veenbodems en drinkwater- en energievoorziening staan een categorie hoger dan ‘de tijdelijke beregening van kapitaalintensieve gewassen.’

Uitgebreid overleg

De uitwerking van het afwegingskader bij ons is gestart op 1 januari 2020. Tegen het eind dit jaar wordt er een uitkomst verwacht. Onderdeel hiervan is overleg met alle mogelijke betrokken actoren, waaronder ook de landen
tuinbouw.

Afwegingskader

In het traject zullen voor alle sectoren indicatoren opgesteld worden die aangeven wanneer een sector in droogtestress komt. Per Vlaams deelgebied wordt wateraanbod en watervraag in kaart gebracht. In het afwegingskader worden er impactindicatoren ontwikkeld die een inschatting geven van de impact van  waterschaarste. Dit wordt ten slotte meegenomen in het afwegingskader dat zal bepalen wie voorrang
krijgt. Het prioriteringskader formuleert ook maatregelen die aangewezen zijn in welbepaalde situaties.

Werken met levende materie

Ook voor de sierteelt is het van groot belang om hierin gehoord te worden. Sierteelt moet zeker mee in de uitzonderingen zitten die ook voor de landbouwsector gelden. Land- en tuinbouwers werken met levende
materie, die niet zomaar op pauze kan gezet worden. AVBS vraagt rechtszekerheid van omgevingsvergunningen voor bijvoorbeeld het oppompen van grondwater. AVBS/Boerenbond roept de overheid op om samen met de sector te zoeken naar manieren om meer water bij te houden en efficiënter in te zetten.

Stroomgebiedbeheerplannen

Ook in het volgende stroomgebiedbeheerplan (2022-2027) komt er een waterschaarste- en droogterisicobeheerplan. Voor AVBS/Boerenbond is het belangrijk dat acties gesteund zijn op wetenschappelijke data en dat de impact van bestaande acties eerst op het terrein degelijk en kritisch wordt
geëvalueerd vooraleer nieuwe maatregelen worden voorgesteld. Ook lokale overheden kunnen via de opmaak  van een hemelwaterplan concrete oplossingen op maat van de lokale situatie voorzien.