Menu

Uitdagingen voor sierteeltsector in 2019

Terug naar Actualiteit >
Alle regio's
Alle sectoren

In mei van dit jaar verkiezen we onze Vlaamse en federale volksvertegenwoordigers voor de komende vijf jaar. Na deze verkiezingen worden ook de Vlaamse en de federale regeringen samengesteld op basis van inhoudelijke programma’s. AVBS keek alvast even vooruit en maakte voor de politici een verlanglijst op met de sectorprioriteiten. Maar ook eigen sectorinitiatieven verdienen de aandacht in 2019.

MAP VI

Eind 2018 kreeg Vlaanderen de goedkeuring van de Europese Commissie voor het zesde mestactieplan (MAPVI). Nu moet de Vlaamse overheid aan de slag om het akkoord met Europa om te zetten in Vlaamse wetgeving. Voor oppervlaktewater wordt er een streefwaarde van 20 mg nitraat/l voor de gemiddelde nitraatconcentratie vooropgezet. Afhankelijk of deze norm reeds gehaald wordt, komen percelen te liggen in gebiedstypes 0,1, 2 of 3. Voor de grondloze tuinbouw (= containervelden) zal het PCS in 2019 en 2020 verder onderzoek doen naar de noodzakelijke opslagcapaciteit voor de eerste vuilvracht. Dit is de opvang van water en nutriënten na een stortbui en voor de filterinstallatie, omdat dit bijna altijd de flessenhals is bij waterstromen op het bedrijf.

Tegen 2023 staan de normen vast voor onze sector en tegen 2024 zullen de controles en eventuele sancties volgen. Neem bij investeringen nu al geen risico, en voorzie voldoende opslagcapaciteit. Voor teelten in volle grond pleit AVBS ervoor om zo snel mogelijk het systeem van boerderijcompost uit te breiden. Dit enerzijds om optimaal te kunnen bemesten, anderzijds om het koolstofgehalte in de bodem op peil te houden. Hiervoor vraagt AVBS ook een soepele toepassing van stalmest, zoals deze ook voorzien wordt voor de biologische landbouw. Van zodra de wetgeving concreet wordt, zal AVBS hierover informeren.

Nieuwe wetgeving plantengezondheid

Op 23 november 2016 werd de nieuwe verordening plantengezondheid gepubliceerd in het publicatieblad van de EU. 14 december 2019 is de dag waarop alle lidstaten in orde moeten zijn met deze verordening. Hierover gaat AVBS in overleg met het FAVV en het departement Landbouw en Visserij. Op niveau van onze bedrijven zijn er drie grote aandachtspunten: het verplichte nieuwe plantenpaspoort, het verplicht registreren van alle teelten en het aantonen op bedrijfsniveau van kennis over quarantaineorganismen. Het verplicht registreren van alle teelten zal in Vlaanderen verlopen via de verzamelaanvraag, waarbij siertelers verplicht gaan worden om aan te geven welke teelten zij telen en/of verhandelen. Hoe de kennis van quarantaineorganismen gaat aangetoond moeten orden, zal de komende maanden in overleg met het FAVV worden uitgeklaard. Het meest ingrijpende is de verplichting alle planten voor opplant te voorzien van een plantenpaspoort. Verkoop aan de eindgebruiker wordt hiervan vrijgesteld, tenzij de verkoop loopt via e-commerce. Nieuwe evoluties in deze wetgeving zal AVBS altijd zo snel mogelijk met gecommuniceerd worden.

Audit sectorgids sierteelt mogelijk

Onze leden zijn vaak (terecht) zeer kritisch over bijkomende administratieve lasten. Toch zien we dat we de komende jaren ook als sector, en zeker als individueel bedrijf, extra inspanningen gaan moeten leveren om te voldoen aan bepaalde lastenboeken. Sinds enkele jaren gold de Vegaplan-norm als de standaard, maar vanaf nu is ook het luik sierteelthandel goedgekeurd. Dit wil zeggen dat alle sierteeltbedrijven hun audit kunnen aanvragen voor de sectorgids sierteelt. Dat brengt meerdere voordelen met zich mee. Zo onderga je minder FAVV-controles, en krijg je een korting op de FAVV-bijdrage. Ook toont een certificering voor de sectorgids aan dat je voldoet aan alle wettelijke verplichtingen en bovendien ook al een zekere vorm van duurzaamheid hanteert. AVBS kan een Vegaplan-accreditatie alleen maar warm aanbevelen.

Naast deze lastenboeken bestaan er ook meer en meer private lastenboeken, omdat retailers zich steeds meer willen onderscheiden van elkaar. MPS is in Vlaanderen het meest bekende, maar ook andere spelers leggen vandaag extra maatregelen op. Deze gaan vooral over het gebruik en/of residu van gewasbeschermingsmiddelen. Maar ook het gebruik van plastics en arbeidsomstandigheden worden steeds belangrijker. AVBS probeert een wildgroei aan labels te voorkomen, door met eenzelfde audit gecontroleerd te kunnen worden voor meerdere labels.

Zoektocht in gewasbescherming

AVBS onderzoekt samen met onderzoekscentra welke middelen zouden wegvallen komende jaren. We zullen komende periode op Europees niveau navragen wat de firma’s van plan zijn met hun actieve stoffen. Als sierteeltsector zijn we voor een aantal van de firma’s of producten te klein geworden, waardoor we partnerschappen zoeken met andere teelten die dezelfde of gelijkaardige gewasbeschermingsmiddelen nodig hebben. Naast politieke druk over het erkennen van actieve stoffen, moeten ook de producerende firma’s overtuigd worden. Om resistentie te vermijden is het van cruciaal belang dat de sector per ziekte of plaag over meerdere actieve stoffen beschikt. Door het toepassen van IPM, wat duurzaam is, werken we ook niet meer met breedwerkende middelen maar met selectieve middelen. Dat bemoeilijkt de zoektocht naar voldoende werkzame stoffen. Het probleem stelt zich zowel bij insecticiden, fungiciden, herbiciden als middelen tegen mossen. Nieuwe evoluties zal AVBS, samen met het PCS, zo snel mogelijk communiceren naar alle siertelers.

Groennorm, groene aanbestedingen en BTW

De volgende regering moet werk maken van het verlaagde BTW-tarief van 6% op bloemen- en planten aangekocht bij een tuinaannemer. Dit is absolute topprioriteit voor AVBS. Daarnaast zijn wij als organisatie voorstander van afzonderlijke aanbestedingen voor de aanleg van groen bij openbare bouw- en infrastructuurwerken. Dit zal de kwaliteit van het openbaar groen verbeteren en waarborgen. Voor de aanleg en het onderhoud wordt bij voorkeur samengewerkt met professionele tuinaannemers. Grote groene  aanbestedingen worden best in kleinere pakketten opgesplitst, zodat meer lokale bedrijven kunnen intekenen.

Een Groennorm kan een kader scheppen om de publieke ruimte aantrekkelijk te maken met groen. Natuur gaat hier niet specifiek over fauna en flora, maar wel over de perceptie van wat als groen aanvoelt. In dorpen gaat dit over de inrichting van wegen, kleine parken of grotere aaneengesloten groengebieden. Uiteindelijk creëren wij met de sierteeltsector een beter leefmilieu zodat iedereen de kans krijgt om te sporten of tot rust te komen in het groen in de buurt.

Exportondersteuning

AVBS heeft de voorbije maanden hard gewerkt op de Brexit, gezien er jaarlijks voor meer dan 50 miljoen euro aan planten uit België verzonden wordt naar het VK. Maar mede door de Brexit is het zeer belangrijk dat we actief zoeken naar nieuwe afzetmarkten. Op die manier spreiden we als sector, maar ook als individueel bedrijf, het risico in onze handel. Samen met VLAM en FIT stuurt AVBS aan op handelsmissies en exportmissies specifiek voor de sierteeltsector. Naast onze vertrouwde deelname aan IPM Essen, wil AVBS op zoek gaan naar andere beurzen waar we met een kleine groepsstand van Belgische bedrijven kunnen uitpakken. Alle suggesties zijn hiervoor welkom! In 2019 zal VLAM inzetten op een exportmissie naar Wit-Rusland, om via die weg de markt naar Rusland terug te openen. Ook zal er een extra exportmissie doorgaan naar het Verenigd Koninkrijk, om de Brexit zo vlot mogelijk op te vangen. Daarnaast is er een terugkeermissie naar Denemarken. AVBS en VLAM staan altijd open voor nieuwe suggesties om exportmissies te onderzoeken. AVBS waakt erover dat er ook na de exportmissie medewerking is van alle administraties (douane, FAVV) om de export ook effectief te faciliteren.

Deelname aan Floraliën 2020

2019 wordt ook het jaar waarin AVBS zich zal voorbereiden op een groepsstand van de Gentse Floraliën in 2020. We hopen met zoveel mogelijk leden te kunnen deelnemen, met een zo divers mogelijk aanbod aan producten. De eerste gesprekken met de tuinarchitecten zijn opgestart, zodat we tijdig kunnen beginnen aan een creatieve en artistieke stand met zeer veel groen en bloei. Twijfel niet om deel te nemen aan dit evenement om de sector nog meer te promoten naar het grote publiek. Contacteer zeker het AVBS-secretariaat als je nog wil deelnemen.