Menu

Aanvraag tegemoetkoming droogteschade kan tot 28 februari 2019

Terug naar Actualiteit >
Alle regio's

Het Besluit van de Vlaamse Regering rond de erkenning van de uitzonderlijke droogte die zich voordeed in de zomer van 2018, werd op 7 november 2018 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Land- en tuinbouwers kunnen dus nu hun tegemoetkomingsaanvraag indienen. De uiterste indieningsdatum is 28 februari 2019.

Land- en tuinbouwers kunnen tot 28 februari 2019 een tegemoetkomingsaanvraag indienen voor de geleden schade die is vastgesteld door de gemeentelijke schattingscommissies. Aanvragen die later worden ingediend, worden niet meer aanvaard. De tegemoetkomingsaanvraag zal, indien volledig en coherent, in volgorde van ontvangst worden behandeld.

U kunt de aanvraag enkel schriftelijk indienen door middel van het formulier dat u vindt op de website van het Departement Landbouw en Visserij: www.vlaanderen.be/landbouw onder de rubriek “bedrijfsvoering” doorklikken naar “landbouwrampen” en vervolgens “droogte 2018”
(https://lv.vlaanderen.be/nl/bedrijfsvoering/landbouwrampen/droogte-2018).
De aanvraag (formulier D) moet ingediend worden bij uw provinciale buitendienst van het Departement Landbouw en Visserij waar uw bedrijfszetel is gevestigd. Een aanvraag moet volledig ingevuld worden en, indien  van toepassing, vergezeld zijn van de nodige bijlagen, zoals een verzekeringsattest afgeleverd door een verzekeraar of door een producentenorganisatie. Als de schade werd vastgesteld door een onafhankelijk expert, moet bij de tegemoetkomingsaanvraag ook het deskundig verslag en de eventuele ereloonnota worden toegevoegd. De processen-verbaal die opgemaakt zijn door de schattingscommissies, zullen rechtstreeks opgevraagd worden bij de gemeenten. De processen-verbaal of deskundige verslagen van de eerste schadevaststellingen met betrekking tot de droogte 2018 die werden opgesteld na 30 september 2018, kunnen niet gebruikt worden voor een tegemoetkomingsaanvraag, omdat het oorzakelijk verband tussen de weersomstandigheden en de schade niet meer objectief en eenduidig kan vastgesteld worden.

Meer informatie vindt u terug op http://lv.vlaanderen.be/nl/bedrijfsvoering/schadevergoeding-bij-een-landbouwramp.

Voor alle andere vragen kunt u eveneens terecht bij uw buitendienst van het Departement Landbouw en Visserij.

 

Berichtgeving: 29 oktober 2018

De Vlaamse regering heeft beslist om de droogte van deze zomer als landbouwramp te erkennen. Dat heeft Vlaams minister voor Omgeving, Natuur en Landbouw Joke Schauvliege bekendgemaakt.

De Vlaamse regering baseert zich voor haar beslissing op gegevens van het KMI dat heeft vastgesteld dat er tussen 2 juni en 6 augustus uitzonderlijk weinig neerslag was in heel Vlaanderen. Op basis van zo'n 12.000 schadegevallen, stelt de Vlaamse regering voor om een aantal gewassen in aanmerking te laten komen voor een schadevergoeding. Daaronder dus ook de sierteelt en boomkwekerij.

Om een vergoeding te bekomen van de geleden schade moet u zelf een tegemoetkomingsaanvraag indienen. Deze tegemoetkoming kan vanaf 29 oktober 2018 aangevraagd worden met het formulier tegemoetkomingsaanvraag_formulier_d_-_versie_29102018.docx.

U kan slechts een tegemoetkoming aanvragen indien de schade dor de gemeentelijke schattingscommissie of door een onafhankelijke expert is vastgesteld.

Voeg de nodige documenten toe

De aanvraag voor een tegemoetkoming moet volledig ingevuld worden en voorzien zijn van de nodige bijlagen. Wie verzekerd is voor teeltschade door weersomstandigheden (hagel) moet een attest van zijn verzekeraar toevoegen. Wie via zijn producentenorganisatie verzekerd is, moet hiervan een attest voorleggen.

In de meeste gevallen werd de schade vastgesteld door een gemeentelijke schattingscommissie. De gemeenten hebben tijd tot 1 december om het proces-verbaal van de definitieve schadevaststelling over te maken. Dit proces-verbaal hoef jij niet mee te sturen met je aanvraag, want de landbouwadministratie zal het rechtstreeks opvragen bij de gemeente. Let wel op: een proces-verbaal van een eerste, voorlopige schadevaststelling die uitgevoerd werd na 30 september 2018 wordt niet aanvaard, omdat het oorzakelijk verband tussen de droogte en de schade niet meer eenduidig vastgesteld kan worden.

Is er geen proces-verbaal van de gemeentelijke schattingscommissie, kom je alleen in aanmerking voor een tegemoetkoming wanneer je beschikt over een deskundig verslag van een onafhankelijke expert. Dat verslag én de eventuele ereloonnota moet je toevoegen aan je aanvraag.

Behandeling van de dossiers

Aanvragen die volledig en coherent zijn, zullen door het departement Landbouw en Visserij in de mate van het mogelijke behandeld worden in de volgorde van ontvangst.

Boerenbond plant in elke provincie initiatieven om de leden te helpen bij het indienen van de aanvraag. U kan ook rechtstreeks contact opnemen met de AVBS-consulenten.

De uiterste indieningsdatum van de tegemoetkomingsaanvraag is 28/02/2019. Aanvragen die later worden ingediend, worden niet meer aanvaard.

De tegemoetkomingsaanvraag kan per post (best aangetekend) of via e-mail worden ingediend, of tegen ontvangstbewijs worden afgegeven bij uw provinciale buitendienst.

Meer info via: https://lv.vlaanderen.be/nl/bedrijfsvoering/landbouwrampen/droogte-2018