Menu

Vaccinatie buitenlandse seizoenarbeiders start op

Terug naar Actualiteit >
Alle regio's
Alle sectoren

Binnen de Taskforce Vaccinatie is beslist om de buitenlandse seizoenarbeiders mee te vaccineren met de brede bevolking. Dit biedt meer zekerheid voor jouw bedrijfsvoering, maar helpt natuurlijk ook nieuwe COVID 19-uitbraken te voorkomen. En dat is in het voordeel van iedereen.
Hiervoor werd, in overleg met de sector, een eenvoudige procedure uitgewerkt. Lees deze aandachtig.

 

Wie neemt initiatief?

Het vaccinatiecentrum uit jouw buurt neemt initiatief, je hoeft dus zelf niets te doen.

De vaccinatiecentra hebben een lijst gekregen met alle gekende werkgevers van buitenlandse seizoenwerknemers uit de periode mei 2021. Op diezelfde lijst staat ook een inschatting van de aantallen werknemers op basis van de maanden mei, juni en juli 2020. Zo hebben de vaccinatiecentra een bijna volledig overzicht.

Ben je voor 31/07/2021 nog niet gecontacteerd, neem dan contact met de populatiemanager van jouw vaccinatiecentrum. Het nummer van het vaccinatiecentrum vind je via deze link. Vraag hierbij naar de populatiemanager omdat die de vaccinatie van de seizoenwerknemers organiseert.

De opdracht van de populatiemanager bestaat erin om binnen zijn of haar regio een vaccinatiegraad van minstens 70% te bereiken bij alle doelgroepen. De organisatie van de vaccinatie buiten het vaccinatiecentrum (zoals seizoenwerknemers) behoort ook tot zijn/haar opdracht.

 

Wie wordt gevaccineerd?

Enkel voor buitenlandse seizoenwerknemers wordt een specifieke vaccinatiecampagne opgezet. De Belgische seizoenswerknemers worden mee gevaccineerd via de gewone vaccinatiecampagne met uitnodiging in het vaccinatiecentrum.

Er wordt bij de vaccinatie geen onderscheid gemaakt tussen de verschillende leeftijdscategorieën van buitenlandse seizoenwerknemers. Iedereen wordt gezamenlijk/gelijktijdig gevaccineerd.

Enkel de buitenlandse seizoenarbeiders waarvan je als bedrijf zelf werkgever bent worden gevaccineerd. Als ze bij jou werken via interimkantoren, geldt dit dus niet.

De volledige vaccinatie moet gebeuren in hetzelfde land. In het geval van een vaccin met twee dosissen, moeten beide prikken dus in hetzelfde land gebeuren. Als de seizoenwerknemer al een eerste vaccin in het buitenland heeft ontvangen, komt hij niet in aanmerking voor het tweede vaccin in België. Omgekeerd zal ook gekeken worden dat seizoenarbeiders die hier gevaccineerd worden de volledige vaccinatie hier kunnen krijgen (1 of 2 dosissen naargelang het vaccin dat ter beschikking is). Dat wordt dan samen met het bedrijf bekeken.

 

Wat wanneer de buitenlandse seizoenarbeider toch een uitnodiging ontvangt?

In beperkte gevallen is het mogelijk dat de buitenlandse seizoenarbeider (op jouw adres) een persoonlijke uitnodiging voor een vaccinatie in het vaccinatiecentrum krijgt. Vraag dat ze je in dat geval verwittigen. Die uitnodiging moet namelijk geannuleerd worden. Dit doe je door naar het callcenter van het vaccinatiecentrum te bellen via het nummer dat op de uitnodiging vermeld staat. Geef duidelijk aan dat het gaat om een annulatie van een buitenlandse seizoenarbeider en vraag - indien dit nog niet geweten is - wanneer het vaccinatiemoment van jouw bedrijf wordt ingepland.

Hoe verloopt de vaccinatie ?

Stap 1: planning

Het vaccinatiecentrum maakt zelf een planning op voor de vaccinatie van de seizoenarbeiders in haar regio. De populatiemanager van het vaccinatiecentrum zal je contacteren om een afspraak te maken.

Stap 2: waar vaccineren?

Er zijn 2 mogelijkheden voor het vaccineren: in het vaccinatiecentrum of bij jou op het bedrijf. Dit wordt bepaald door het vaccinatiecentrum, in samenspraak met jouw bedrijf.

Stap 3: wat wordt er verwacht ter voorbereiding van de vaccinatie?

Wees als werkgever voldoende flexibel. Er is gevraagd om maximaal te vaccineren op het bedrijf. Maar dat betekent ook dat men efficiënt moet kunnen plannen.

Men heeft om de vaccinaties correct te kunnen registeren een aantal gegevens nodig van ALLE buitenlandse seizoenwerknemers die er dan zijn:

  • Naam en achternaam werknemer
  • Bisnummer
  • Leeftijd
  • Welke taal ze spreken
  • Verwittig het vaccinatiecentrum indien een seizoenwerknemer al gevaccineerd is

Stap 4: de dag van de vaccinatie

Voordat het vaccin wordt toegediend, worden een aantal vragen gesteld, de zogenaamde anamnese. Deze vragenlijst is beschikbaar in verschillende talen via deze link. Je krijgt ze ook via je vaccinatiecentrum.

 

Gebeurt de vaccinatie op het bedrijf dan voorzie je in een proper en voldoende ruim lokaal, bijvoorbeeld de refter. Zorg dat er ook een vuilbak klaar staat en dat de seizoenarbeiders gemakkelijke kledij (korte mouwen) dragen. Hou er rekening mee dat de arbeider na de vaccinatie nog 15 minuten in de buurt blijft, voor het geval zich een zeldzame reactie op het vaccin zou voordoen.

Het vaccinatiecentrum geeft je een zo exact mogelijk uur wanneer ze langskomen voor de vaccinatie. Wanneer ze dit niet kunnen geven, kan je afspreken om tijdig te verwittigen (de dag zelf) wanneer ze er zullen zijn. Zo kan je zorgen dat alles en iedereen klaar is voor een vlotte vaccinatie.

Gebeurt de vaccinatie in het vaccinatiecentrum, dan organiseer je het vervoer. Ook hier zijn er mogelijks afspraken te maken met het vaccinatiecentrum als het je zelf moeilijk lukt dit te organiseren. Je kan als werkgever meegaan om je werknemers door het proces te begeleiden. Respecteer daarbij de Coronamaatregelen!

We hopen met deze informatie bij te dragen aan een vlotte vaccinatiecampagne.

Lees hier de volledige brief van het Waarborg en Sociaal Fonds voor het Tuinbouwbedrijf.

 

Verlenging maatregelen

De federale regering heeft 4 belangrijke beslissingen genomen met impact op onze sector:

  1. De inzet van tijdelijk werklozen met behoud ¾ van hun werkloosheidsuitkering gecombineerd met plukkaart werd verlengd tot 30 september;
  2. De inzet van leefloontrekkers met behoud van 100% van hun leefloon gecombineerd met plukkaart werd verlengd tot 30 september;
  3. De vereenvoudigde procedure voor aanvraag van tijdelijke werkloosheid wegen corona werd verlengd tot 30 september, voor seizoenarbeiders die positief testen tijdens de tewerkstelling blijft dit voorlopig nog tot 30 juni.
  4. De mogelijkheid om 120 meeruren te presteren voor reguliere arbeid werd verlengd tot 30 september. Deze uren dienen met een aparte code aangegeven bij de loonberekening. Er zijn geen sociale bijdragen voor zowel werkgever als werknemer. Deze uren worden ook niet belast. De 120 meeruren dienen ook niet te worden gerecupereerd. In totaal kan maximaal 120 uur opgebouwd worden tijdens de periode van 1 januari doorlopend tot 30 september.