Menu

Vergeet de volgende deadlines niet

Terug naar Actualiteit >
Alle regio's
Alle sectoren

In de loop van het jaar krijgen land- en tuinbouwers te maken met de deadlines van verschillende aangiftes die moeten gebeuren. We raden aan om de corona-actualiteit te volgen omdat een aantal van deze datums niet meer van toepassing zijn. Wij houden je op de hoogte.

JanuariFebruariMaartAprilMeiJuni
JuliAugustusSeptemberOktoberNovemberDecember

 

AangiftesOude deadlineHuidige deadline

Bevestiging status geregistreerd gebruiker van biociden uit het gesloten circuit.

31 januari 

31 December

Gebruikers van biociden uit het gesloten circuit zijn sinds 2018 verplicht om zich te registreren en jaarlijks hun gebruikersstatus te bevestigen. Eind november 2019 kregen de gebruikers van biociden uit het gesloten circuit een herinnering toegestuurd om hun status te bevestigen. De bevestigingstermijn loopt tot en met 31 december 2020.

Na het bevestigen van je status krijg je een bevestigingsmail. Niks ontvangen? Check je spam! 

Meer info: 

  
    

Aanvragen derogatie via mestbankloket

 

15 februari

Derogatie, aanvraag alternatieve maatregelen en indien overeenkomsten vanggewasregeling.


Meer info: 

  
   

 Jaarlijkse keuze mestsamenstelling

 

15 februari

wijziging jaarlijkse keuze mestsamenstelling tussen mestanalyse of forfait: via het mestbankloket

Meer info:

  
   

Intrekking van vrijstelling gebiedsgerichte maatregelen:  

 

15 februari

Aangifte 

  
   

Indienen vanggewasovereenkomst 

 

15 februari

Meld bij voorkeur de vanggewasovereenkomst tegen 15 februari op het  Mestbankloket onder de rubriek ‘Aanvragen’. Dat is de officiële datum. De Mestbank zal evenwel alle aanvragen tot en met 30 juni aanvaarden. Voor het melden van een vanggewasovereenkomst geldt de volgende procedure:

De aanbiedende landbouwer meldt op het Mestbankloket onder de rubriek 'Aanvragen':

  • hoeveel ha hij zal inzaaien voor de begunstigde landbouwer – het gebiedstype (2 of 3) waarvoor de overeenkomst wordt gesloten – het landbouwernummer van de begunstigde landbouwer

De begunstigde landbouwer meldt op het Mestbankloket onder de rubriek 'Aanvragen':

  • hoeveel ha de aanbiedende landbouwer zal inzaaien in zijn plaats
  • het gebiedstype (2 of 3) waarvoor de overeenkomst wordt gesloten
  • het landbouwernummer van de aanbiedende landbouwer

Het is belangrijk dat beide landbouwers de overeenkomst melden. Als dat niet gebeurd is, is de overeenkomst niet ontvankelijk. Landbouwers kunnen hun melding van een vanggewasovereenkomst nog intrekken tot uiterlijk 30/6. Beide landbouwers moeten in principe allebei de melding intrekken. Maar ook als slechts één van beide landbouwers de melding intrekt, is de overeenkomst niet ontvankelijk. Na 30/6 kan de melding niet meer ingetrokken worden en moet de aanbiedende landbouwer de extra hectares die hij in de overeenkomst opgegeven heeft, effectief realiseren bovenop zijn basis-doelareaal.

 

Aangifte via 

  
    

 Wateraangifte

 

14
maart

Iedereen die water van een watermaatschappij of van een eigen waterwinning verbruikt of water loost, moet een bijdrage betalen voor de zuivering van het afvalwater. Particulieren die alleen leidingwater gebruiken, betalen die bijdrage via de waterfactuur die ze van hun watermaatschappij ontvangen. Wie een eigen waterwinning heeft of meer dan 500 m³ leidingwater per jaar verbruikt, betaalt een heffing op de waterverontreiniging. Pomp je grote hoeveelheden grondwater (meer dan 500 m³ per jaar), dan is er nog een bijkomende heffing op de winning van grondwater. Je moet een aangifte doen van het volume water in dit verband. Doe je dat niet of doe je het te laat, dan riskeer je een verhoging van de verschuldigde heffing.

Meer info:

  
   

 Mestbankaangifte

 

15
maart

Ieder bedrijf dat in het voorbije jaar dierlijke mest produceerde, dat dierlijke of kunstmest gebruikte, dat dierlijke mest opsloeg, dat mest be- of verwerkte of dat een mestverzamelpunt uitbaatte, moet dat bekendmaken aan de Mestbank. Als je dat niet doet en niet reageert op een herinnering van de VMM Mestbank, riskeer je een boete van 250 euro.

Gebruik je minder dan 2 ha, minder dan 50 are groeimedium, minder dan 50 are permanent overkapte landbouwgrond en produceert je bedrijf minder dan 300 kg P2O5 dierlijke mest of sla je op jaarbasis minder dan 300 kg P2O5 uit dierlijke meststoffen op, dan geldt die jaarlijkse aangifte niet wanneer je voor je bedrijf het statuut van ‘Vrijgesteld van aangifteplicht’ verkreeg.

Die kleine hoeveelheid mestproductie mag je vertalen naar minder dan 10 volwassen runderen of zware paarden, of minder dan 15 pony’s of lichtere paarden, minder dan 20 zware mestvarkens of 20 zeugen of 56 lichtere mestvarkens, of minder dan 666 legkippen of 1150 vleeskippen, of minder dan 72 schapen of geiten. Let op, heb je in de loop van het productiejaar ook maar één dag meer dan 2 ha landbouwgrond of 50 are groeimedium in gebruik gehad, dan ben je aangifteplichtig. 

Let op: sinds 2020 riskeer je een boete van 250 € vanaf de eerste dag te laat na 15/3.

Meer info: 

  
   

Einde indienperiode 1 VLIF-investeringssteun

 

31
Maart

Alle VLIF-steunaanvragen en de dossierbehandeling verlopen via het e-loket van het departement Landbouw en Visserij. Je vindt er ook een lijst met aanvragen waarvoor VLIF-steun mogelijk is  en een lijst van de geselecteerde investeringen voor dossierbehandeling.  
    

 Btw-listing

31
​ maart

30
april 

Wie als landbouwer zijn btw-verplichtingen beperkt tot een jaarlijkse opgave van de lijst van de btw-plichtige afnemers van het vorige jaar, moet dat vóór 30 april meedelen aan de FOD Financiën. Al enkele jaren kan dit niet meer op het bekende roze formulier, maar moet je het elektronisch doen via Intervat. Wie 30 april laat voorbijgaan, riskeert een boete.

 

Wie zijn bedrijf stopzet, moet uiterlijk drie maanden na de datum van stopzetting de lijst van btw-plichtige afnemers van het lopende jaar bezorgen aan de FOD Financiën. Ook wanneer je dat vergeet, riskeer je een boete.

  
    

 Verzamelaanvraag

30
april

15
mei

Iedere landbouwer moet het landbouwareaal dat hij in 2020 zal gebruiken aangeven. Het gaat dan over de gronden waarvoor je subsidies kunt krijgen zowel als die waarvoor je geen subsidies kunt vragen. Subsidies kan je krijgen volgens je toegekende basisrechten en in de mate dat je voldoet aan de voorwaarden van de vergroeningsdoelstellingen of de gemaakte beheerovereenkomsten. Wie iets meer wil bemesten, kan een uitzondering of een derogatie op de strenge bemestingsnormen aanvragen. Ben je bovendien jonge landbouwer en je wil de premies aanvragen die speciaal voor jou bedoeld zijn, dan is 15 mei de uiterste aanvraagdatum. Ook alle overdrachten van betalingsrechten moet je tegen 15 mei melden.

De aanvraag die alle wensen en plichten verzamelt, kan je alleen indienen wanneer je inlogt bij het e-loket van het departement Landbouw en Visserij. Een papieren versie van die verzamelaanvraag is er niet meer. Je krijgt nog wel een papieren document dat je kunt gebruiken om je elektronische aangifte voor te bereiden.

Wie je de deadline van 15 mei uit het oog verliest, riskeert 250 euro boete en kan subsidies of zelfs rechten verliezen.

Meer info:

  
   

Activatie betalingsrechten 

30
april

15
mei

Indien je je verzamelaanvraag al indiende voor deze deadline werd opgeschoven en je activeerde betalingsrechten expliciet tussen 30/4 en 14/5 wegens overname perceel dan moet je nog een wijziging starten om deze activatie naar 15/5 te verschuiven. Dit gebeurt niet automatisch voor reeds ingediende aanvragen.

OPGELET : wanneer je een perceel deelt met een andere landbouwer :

In gebiedstype 2 en 3 moet de bemester ook de hoofdteler zijn of er geldt een nulbemesting. Een tweede landbouwer kan wel nog de premies activeren. Dit moet dan gebeuren met de code A, normaal gezien op 30/4 maar in 2020 op 15/5 

Aanvraag via: 

  
   

Aanvraag equivalente maatregelen 

30
april

15
mei

Via mestbankloket intekenen op de equivalente maatregelen en de juiste percelen aanduiden in de verzamelaanvraag.

Meer info:

  
   

Aanvraag overdracht betalingsrechten 

30
april

15 
mei

Aanvraag via: 

  
   

Aanvraag bredeweersverzekering 

30
april

15 
mei

Indien u nog niet beslist hebt tegen deze datum of u een verzekering afsluit kan u aanduiden bij verzekeraar “nog niet gekend” en dit nog wijzigen tot 31 augustus 2020.

Aanvraag via: 

Meer info:

  
   

Aanduiden derogatiepercelen 

 

31
mei

Meer info:

  
    

Wijzigingen in de verzamelaanvraag 

31
mei

12
juni

Deze worden sowieso nog doorgevoerd zonder afhouding op voorwaarde dat de aangifte tijdig binnen was en er nog geen controle plaatsvond.

Meer info:

  
   

Aanvraag vrijstelling gebiedsgerichte maatregelen 2021 

 

1
Juni

Indien je wil vrijgesteld worden van gebiedsgerichte maatregelen in gebiedstype 2 en 3 van MAP6 kan je hiervoor een aanvraag indienen door nitraatresidubepalingen te laten uitvoeren. JE kan zo worden vrijgesteld van de verstrengde bemestingsnormen, van de verplichte inzaai van doelareaal vanggewassen en van de verstrengde uitrijregeling.

Aanvragen via:

  • via mestbankloket

Meer info:

  
   

Uiterste datum om de verzamelaanvraag te wijzigen met het oog op mestwetgeving

 

30
juni

Alle wijzigingen die worden doorgevoerd en die oa hun invloed hebben op de bemestingsnormen (omdat de teelt of teeltcombinaties nog wijzigen) worden meegenomen tot deze datum. Daarna worden ze niet meer in rekening gebracht met het oog op mestbankmaterie. Een nieuwe mestprognose afhalen van het eloket zal dan ook niet meer gaan.

Aanvraag via: 

  
   

Belastingen

 

30
juni

Ben je een bedrijfsleider die officiële fiches of attesten moet uitschrijven, dan moet je er rekening mee houden dat je – naargelang van de soorten van onkosten – allerlei deadlines moet respecteren. Wie zijn werknemers of zijn medewerkende helper een loon betaalt, zal via Belgotax de overheid daarvan op de hoogte moeten brengen voor eind januari van het daaropvolgende jaar. Spreek liefst een sociaal secretariaat aan om dat voor jou te doen.

Ben je gewoon om de veeartsenijkosten van het vorige jaar aan te geven in je belastingaangifte, dan is 30 juni de uiterste datum om die kosten mee te delen. De overheid kondigt boetes aan voor wie deze datum laat voorbijgaan.

  
   

 Einde indienperiode 2 VLIF-investeringssteun

 

30
juni

Alle VLIF-steunaanvragen en de dossierbehandeling verlopen via het e-loket van het departement Landbouw en Visserij. Je vindt er ook een lijst met aanvragen waarvoor VLIF-steun mogelijk is  en een lijst van de geselecteerde investeringen voor dossierbehandeling.

Aanvraag via: 

  
    

Uiterste datum om verzamelaanvraag te wijzigen met het oog op bredeweersverzekering 

 

31
augustus

Alle wijzigingen van teelten of verzekeraars die nog zouden worden doorgevoerd in het eloket na deze datum zullen niet meer in rekening gebracht worden voor de subsidietussenkomst op de verzekeringspremie.

Aanvraag via: 

Meer info:

  
    

Uiterste datum om nieuwe fosfaatklasse aan te vragen op basis van oude fosfaatanalyses op papier van 2016 en 2017 

 

1
september

Fosfaatklasseverlaging van een perceel moet vandaag worden aangevraagd via SNapp op het mestbankloket. Indien u echter nog oude staalnames op papier liggen hebt van 2016 of 2017 en de fosfaatinhoud is voldoende laag dan kan u als overgangsmaatregel nog tot 1 september op papier een verlaging aanvragen op basis van deze oude staalnames. Daarna kan het enkel nog via SNapp.

Meer info: 

  
   

Einde indienperiode 3 VLIF-investeringssteun

 

30 september

Alle VLIF-steunaanvragen en de dossierbehandeling verlopen via het e-loket van het departement Landbouw en Visserij. Je vindt er ook een lijst met aanvragen waarvoor VLIF-steun mogelijk is  en een lijst van de geselecteerde investeringen voor dossierbehandeling.

Aanvraag via: 

  
   

Uiterste datum verhandeling mestverwerkingscertificaten

 

30
september

meer info:

  
    

Uiterste datum om nieuwe beheerovereenkomsten af te sluiten met de VLM

 

1
oktober

Indien je een 5-jarige overeenkomst wil afsluiten met de VLM dien je het jaar voordien voor 1 oktober een beheercontract af te sluiten. Dit dient te gebeuren via de regionale afdeling van de VLM of de bedrijfsplanner. De uitbetaling van de premie vraag je jaarlijks aan via je verzamelaanvraag.

Aanvraag via:

  • Via de bedrijfsplanner
  
   

Staalnameperiode nitraatresidu

 

1
oktober tot 15 november

Indien u verplicht bent om een nitraatresidubepaling te laten doen, omwille van derogatie, een lopende vrijstelling of een controle dient dat in deze periode te gebeuren. De mestbank bericht u tijdig of er stalen moeten genomen worden en hoeveel en op welke percelen. U dient de analyses aan te vragen via SNapp 

Aanvraag via:

  • via SNapp op het mestbankloket
  
   

Aanvraag periode agromilieumaatregel of agroforestry 

 


oktober tot 30 november

Indien je een 5-jaarlijkse agromilieumaatregel wil afsluiten met het departement landbouw en visserij die je de aanvraag te doen via de tegel “agromilieumaatregelen en boslandbouw” op het startscherm van je eloket. De uitbetaling van de premie vraag je jaarlijks aan via je verzamelaanvraag.

Aanvraag via: 

  
   

 Vanggewasaangifte 

 

31
oktober

Ten gevolge van het nieuwe MAP 6 moet er dit najaar een nieuw soort aangifte gebeuren. Iedereen die verplicht een vanggewas of nateelt moet inzaaien wegens de basisverplichting of om aan het doelareaal te voldoen, moet vóór 31 oktober enkele extra kolommen in zijn verzamelaanvraag invullen. 

Meer info: 

  
    

Indienen belastingaangifte forfaitaire landbouwers op papier

 

17
december

Dient u uw forfaitaire aangifte nog in op papier dan moet die binnen zijn op 17 december

Dient u in via taks-on-web dan ligt die datum later in januari.

  
   

Einde indienperiode 4 VLIF-investeringssteun

 

17
december

Alle VLIF-steunaanvragen en de dossierbehandeling verlopen via het e-loket van het departement Landbouw en Visserij. Je vindt er ook een lijst met aanvragen waarvoor VLIF-steun mogelijk is  en een lijst van de geselecteerde investeringen voor dossierbehandeling.

Aanvraag via

  
   

Stopzetten van een bedrijf

 

31 December

Ben je van plan om te stoppen met je bedrijf, dan bepaal je de datum van de stopzetting het best op 31 december en niet op 1 januari. Om te bepalen of iemand heffingsplichtig is in een bepaald jaar, wordt de toestand op 1 januari van dat jaar in rekening gebracht. Stop dus liever op 31 december dan op 1 januari, zo niet blijf je een extra jaar heffingsplichtig. Dat is zeker zo voor de provinciale belasting op bedrijven.

  

 

Bevestiging status geregistreerd gebruiker van biociden uit het gesloten circuit.

31 januari 

31 December

Gebruikers van biociden uit het gesloten circuit zijn sinds 2018 verplicht om zich te registreren en jaarlijks hun gebruikersstatus te bevestigen. Eind november 2019 kregen de gebruikers van biociden uit het gesloten circuit een herinnering toegestuurd om hun status te bevestigen. De bevestigingstermijn loopt tot en met 31 december 2020.

Na het bevestigen van je status krijg je een bevestigingsmail. Niks ontvangen? Check je spam!  

Meer info: 

Kijk hier hoe je moet registreren

 

 

Respecteer de deadlines

Je verdient er niets mee, maar je vermijdt wel boetes of verlies van rechten wanneer je orde op zaken houdt. Wie zijn eigen bedrijfsadministratie afwerkt, bouwt het best een systeem van tijdige herinnering in. Wie de afwerking van de bedrijfsadministratie overlaat aan een servicebureau, kan vertrouwen op de herinneringssystemen van dit bureau.