Menu

Verlenging steunmaatregelen ondernemers

Terug naar Actualiteit >
Alle regio's
Alle sectoren

Het bestaande steunpakket werd door de federale regering op 12 februari ll. Verlengd. We willen hier nog eens enkele maatregelen oplijsten die voor jou relevant kunnen zijn. We verwijzen telkens naar een algemene link met meer informatie. 

 

 

 

Maatregelen Liquiditeit

Betalingsuitstel voor kapitaalaflossingen 

Eind maart vorig jaar kwam er een akkoord tussen de minister van Financiën en de financiële sector (= het zogenaamde ‘Febelfin-charter’). Je kan dit gebruiken om voor bijkomende kredieten uitstel van kapitaalaflossingen te krijgen. Concreet kan per ondernemerskrediet in totaal maximaal 9 maanden uitstel van kapitaalaflossing bekomen worden. Deze maatregel wordt nu verlengd tot en met 30 juni 2021. Het instrument is van toepassing op investeringskredieten, wentelkredieten, kaskredieten en vaste voorschotten (niet voor leasing). Het bedrijf mag echter niet in actieve kredietherstructurering zijn. De aanvraag moet gebeuren uiterlijk 10 dagen voor de vervaldag van het krediet en er worden geen dossier- of administratiekosten aangerekend. 

De federale waarborgregeling voor bijkomende kredieten, werd eerder reeds verlengd tot 30 juni 2021. 

 

Federaal overbruggingsrecht bij omzetdaling ≥ 40% 

Je hebt recht op een vervangingsinkomen, als je in de kalendermaand voorafgaand aan de kalendermaand waarvoor je een uitkering vraagt een omzetdaling van minstens 40% kan aantonen ten opzichte van dezelfde kalendermaand tijdens het referentiejaar 2019. Deze maatregel is niet nieuw, maar wordt verlengd tot 30 juni 2021. 

 

Afschaffing van decembervoorschot 2021 op btw en op bedrijfsvoorheffing 

Reeds vorig jaar besliste de federale regering de schrapping voor het betalen van de btw decembervoorschotten (= voorafbetaling) voor 2020. In het kader van de coronaherstelmaatregelen van de regering waren btw-plichtigen die een periodieke btw-aangifte moesten indienen, in december 2020 niet verplicht om een decembervoorschot te betalen. 

De federale regering heeft de structurele afschaffing van dit btw decembervoorschot bevestigd. Nieuw is de afschaffing van de decembervoorschotten op de bedrijfsvoorheffing. Er komt hieromtrent wel een verrekening in het volgende boekjaar (2022). 

Harmoniseren van intresten naar het voorbeeld van de inkomstenbelasting  

De nalatigheids- en moratoriuminteresten inzake btw zijn volgens de federale regering niet meer in overeenstemming met de langdurige lage rente. Ze kunnen oplopen tot 9,6% op jaarbasis waardoor ze een onevenredige impact kunnen hebben op de ondernemingen. Daarom schaalt de regering alle nalatigheids- en moratoriuminteresten gelijk naar het voorbeeld van de inkomstenbelastingen. Deze maatregel geldt vanaf 1/04/2021 en loopt tot 30/06/2021. 

Er komt ook een verlaging van de intrestlast op btw voor wie een individueel afbetalingsplan aanvraagt.

 

Fiscale vrijstelling regionale en lokale COVID-19 steun 

Bedrijven konden de afgelopen maanden ook rekenen op steun van de regionale overheden en de lokale besturen. De federale regering heeft beslist om de fiscale vrijstelling op die maatregelen te verlengen tot eind 2021. 

 

Lokale en gewestelijke premies ter compensatie van coronacrisis  

 

De vergoedingen/steunmaatregelen die de gemeenschappen, gewesten, provincies of gemeenten en steden toekennen in het kader van de coronacrisis zijn belastingvrij in de personen- en vennootschapsbelasting. 

De vrijstelling wordt toegekend als aan volgende voorwaarden wordt voldaan: 

  • De vergoeding vormt geen directe of indirecte vergoeding in ruil voor de levering van goederen of het verlenen van diensten; 
  • In de regeling op grond waarvan de vergoeding wordt verleend, is uitdrukkelijk bepaald dat deze vergoeding wordt verleend om aan de rechtstreekse of onrechtstreekse economische of sociale gevolgen van de COVID-19-pandemie het hoofd te bieden; 
  • De vergoeding wordt betaald of toegekend tussen 15 maart 2020 en 31 maart 2021. 
  • In de personenbelasting worden deze vergoedingen vermeld op de berekeningsnota die gevoegd is bij het aanslagbiljet van de begunstigde. 

Deze vrijstelling geldt bijgevolg voor de volgende VLAIO maatregelen: Corona hinderpremie, Corona compensatiepremie, Corona ondersteuningspremie, Nieuw Vlaams beschermingsmechanisme, Vlaams Beschermingsmechanisme, Voorschot voor organisaties van evenementen, Vlaams Beschermingsmechanisme 3 en Vlaams Beschermingsmechanisme 4 . 

Juridische basis 

De juridische basis van deze vrijstelling ( tot 31 december 2020) kan je terugvinden in de Wet houdende diverse dringende fiscale bepalingen ten gevolge van de COVID-19 pandemie (BS 11 juni 2020). De verlenging tot 31 maart 2021 kan je terugvinden in Hoofdstuk 3 van de Wet van 20 december 2020 houdende tijdelijke ondersteuningsmaatregelen ten gevolge van de COVID-19-pandemie (BS 30 december 2020). Meer informatie en een aantal voorbeelden kan je terugvinden in de Circulaire 2020/C/130 over de vrijstelling van vergoedingen van gewesten, gemeenschappen, provincies of gemeenten ingevolge COVID-19 op de databank Fisconetplus van FOD Financiën. 

 

Tijdelijk werklozen als seizoenarbeid(st)er  

De volgende maatregelen werden verlengd tot 30 juni 2021: 

  • Je kan tijdelijk werklozen uit andere sectoren inzetten in de seizoenregeling in de land- en tuinbouw. Ze behouden 75% van hun daguitkering werkloosheid. Ze kunnen die daguitkering werkloosheid combineren met het loon als seizoenwerknemer. 
  • Je kan personen die een leefloon genieten dat uitbetaald wordt door het OCMW inzetten in de seizoenregeling in de land- en tuinbouw. Ze behouden 100% van hun leefloon en kunnen dit combineren met het loon als seizoenwerknemer. 
  • De mogelijkheid voor vaste werknemers om op vrijwillige basis 120 overuren te presteren wordt verlengd tot 30 juni. Dit houdt in dat over de periode van 1 januari tot 30 juni er per werknemer 120 extra uren kunnen gepresteerd worden. Deze uren zijn vrij van sociale bijdragen werkgever en vrij van sociale bijdragen werknemer. In hoofde van de werknemer zijn deze uren onbelast. Tenslotte moeten deze uren niet gerecupereerd worden. De werknemer dient wel vooraf zijn schriftelijke toestemming te geven om deze uren te presteren. 
  • Er kan een uitstel bekomen worden voor de betaling van de sociale bijdrage die vennootschappen moeten betalen voor het sociaal statuut van de zelfstandigen.