Menu

Terug naar Actualiteit >Vorst en droogte erkend als ramp

Alle regio's
Alle sectoren

De vorst in de 2de helft van april 2017 en de droogte van 1 april tot en met 30 juni 2017 zijn erkend als landbouwramp.
Zowel voor vorst als voor droogte werd op 3 oktober 2017 het Besluit van de Vlaamse Regering gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.
 
Dit betekent dat landbouwers kunnen starten met het indienen van een tegemoetkomingsaanvraag indien zij een uitbetaling wensen voor de geleden schade die werd vastgesteld door de gemeentelijke schattingscommissies.
De uiterste indieningsdatum van de tegemoetkomingsaanvraag is 31 januari 2018. Aanvragen die later worden ingediend worden niet meer aanvaard.
 
De tegemoetkomingsaanvraag kan enkel schriftelijk bij het Departement Landbouw en Visserij ingediend worden door middel van het daartoe voorziene formulier (Formulier D) dat terug te vinden is op de website http://lv.vlaanderen.be/nl/bedrijfsvoering/schadevergoeding-bij-een-landbouwramp.
 
De aanvraag moet volledig ingevuld worden en voorzien zijn van de nodige bijlagen zoals :
- een kopie van de verzekeringspolis voor gewassen indien men verzekerd is voor teeltschade door weersomstandigheden (hagel) of een attest van een producentenorganisatie indien men via die organisatie is verzekerd;
- een bewijs van liquiditeitsproblemen indien een prioritaire afhandeling van de aanvraag gewenst is omwille van financiële moeilijkheden;
- het deskundig verslag en de ereloonnota indien de schade werd vastgesteld door een onafhankelijk expert.
 
De opdracht voor de gemeenten beperkt zich echter tot het overmaken van alle schattingsverslagen. De pv’s die opgemaakt zijn door de gemeentelijke schattingscommissies moeten door de gemeentes zo snel mogelijk bezorgd worden aan de buitendiensten van het Departement Landbouw en Visserij (adressen onderaan vermeld).  De pv’s met de definitieve vaststellingen aangaande vorstschade moeten aan de buitendiensten tegen 15 oktober 2017 bezorgd worden, deze voor droogteschade tegen 15 november 2017.
Indien er voor bepaalde wintergroenten na deze datum nog schattingscommissies moeten samenkomen voor een definitieve vaststelling, gelieve de buitendiensten hiervan op de hoogte te brengen.
 
Pv’s van 1ste schadevaststellingen met betrekking tot de droogte uitgevoerd na 30 september 2017, zullen niet meer kunnen gebruikt worden voor een tegemoetkomingsaanvraag omdat het oorzakelijk verband tussen de weersomstandigheden en de schade na meer dan 3 maand niet meer eenduidig kan vastgesteld worden.
Het kan uiteraard wel zijn dat de gemeentelijke schattingscommissies nog moeten samenkomen voor de Belastingen of voor de Vlaamse Landmaatschappij.
 
Meer informatie is ook terug te vinden op de website http://lv.vlaanderen.be/nl/bedrijfsvoering/schadevergoeding-bij-een-landbouwramp. Voor alle andere vragen hierover kan men terecht bij de buitendiensten van het Departement Landbouw en Visserij.
Er zal vanuit het Departement Landbouw en Visserij geen individuele communicatie gebeuren naar de landbouwer met de vraag om zijn tegemoetkomingsaanvraag in te dienen.
 
De adressen waarop u de kopieën van de definitieve schadevaststellingen mag sturen of mailen:
 
Vlaamse Overheid, Departement Landbouw en Visserij,