Menu

Terug naar Actualiteit >Wateraangifte heffingsjaar 2015 indienen vóór 15 maart

Alle regio's
Alle sectoren

In het begin van het jaar dienen de verschillende voorjaarsaangiftes zich aan. Eentje daarvan is de wateraangifte. Deze aangifte vraagt de nodige aandacht om boetes en onterechte heffingen te vermijden! Voor de siertelers werden de aangifteformulieren VMM rond 21 januari opgestuurd. Zuivere siertelers ontvangen van VMM nog steeds hun blanco-aangifte en dienen die in bij de VMM. Hier is dus niets veranderd t.o.v. vorig jaar.

 

Eén aangifte, twee heffingen
Wie onder de heffingsplicht valt, moet jaarlijks -op hetzelfde formulier- een aangifte indienen voor de heffing op de waterverontreiniging en/of de winning van grondwater. De aangifte voor het heffingsjaar 2015 (verbruik in kalenderjaar 2014) moet gebeuren vóór 15 maart. Je betaalt dus een milieuheffing voor het 'vervuilen' van water alsook voor het oppompen van grondwater aan het Vlaamse Gewest.

Aangifteplichtig of kleinverbruiker?
Kreeg je in 2014 meer dan 500 m³ leidingwater gefactureerd van je watermaatschappij of heeft je eigen grondwaterwinning een pompcapaciteit van meer dan 5 m³/u, dan ben je een grootverbruiker. Alle grootverbruikers moeten hun waterverbruik aangeven aan de VMM.

Vrijwel alle tuinbouwbedrijven zijn grootverbruiker en moeten dus een jaarlijkse aangifte indienen. Onderstaande checklist helpt je alvast op weg om een correcte aangifte te kunnen invullen. Door een juiste én tijdige aangifte blijf je immers gespaard van een heffingsverhoging!

 • Facturen water 2014: abonneenummer en jaarverbruik leidingwater
 • Grondwater: merk en serienummer meter + meterstand + vergund debiet + pompcapaciteit
 • Hemelwater: afspoelbare oppervlakte (0,8 m³/m²)   
 • Oppervlaktewater: meterstand + captatieheffing + pompvermogen
 • Aantal gezinsleden op 01/01/2015
 • Aantal werknemers in 2014
 • Lozingsplaats
 • IBA (Individuele Behandeling van Afvalwater)
 • Aanslagbiljet waterheffing HJ 2014         

Heffingsverhoging
Als de VMM bepaalde gegevens in je aangifte moet rechtzetten, wordt daar een heffingsverhoging aan gekoppeld van maximaal 50 % van de heffing op het niet correct aangegeven gedeelte. Je kan de heffingsverhoging wel laten dalen tot 10 % indien je tijdig en schriftelijk reageert op het bericht van rechtzetting. Indien blijkt dat de aangiftegegevens wel correct en volledig waren, vervalt deze verhoging.

 

Noteer regelmatig je tellerstanden van je grondwaterwinning!
Ieder jaar moet je de tellerstanden van debietmeters grondwater ijverig noteren. Dat is onder andere belangrijk voor het bepalen van de grondwaterheffing. Via de tellerstanden kan correct worden doorgegeven hoeveel grondwater er op het bedrijf wordt gebruikt. Niet alleen vaste pompen, maar ook op iedere mobiele pomp moet een debietmeter staan. Elk jaar opnieuw worden boetes opgelegd voor het ontbreken van een teller... Bovendien moet de teller verzegeld zijn. Een verbreking van de verzegeling of een (her)verzegeling moet je melden bij de VMM. Als de verbreking van een zegel niet onmiddellijk aan de VMM wordt gemeld, zal een boete van 150 euro worden aangerekend. Een meldingsformulier voor verbreking van de verzegeling van de watermeter kan teruggevonden worden op de site van de heffingen. De VMM controleert op naleving van deze voorwaarde!

Correctie grondwater voor beregening in open lucht en correctie hemelwater
In de sierteelt wordt onder andere voor een aantal toepassingen water te velde gebruikt. Aangezien bij de irrigatie in openlucht een deel van het grondwater opnieuw in de bodem dringt, mag er reeds vanaf vorige campagne met een correctiefactor van 50% worden gerekend, wat wil zeggen dat we slechts op de helft van het opgepompte water voor irrigatie een heffing moeten betalen. Immers, het irrigatiewater komt voor een groot deel ook op de bodem terecht en vloeit zo opnieuw naar diezelfde watervoerende laag.

De korting die je krijgt voor de beregening met freatisch water geldt enkel voor de heffing op het winnen van grondwater? De heffing op verontreiniging voor het gebruik van dit irrigatiewater betaal je wel gewoon in de heffing op waterverontreiniging. Je kan natuurlijk ook inzetten op alternatieve 'goedkopere' waterbronnen, bijvoorbeeld hemelwater.

Indien je hemelwater gebruikt voor het beregenen van teelten in openlucht, betaal je geen heffing voor het gebruik hiervan. De VMM spreekt hierbij immers van 'uitgestelde regen'...

Voorwaarden voor een correctie beregening
Er zijn natuurlijk wel een aantal voorwaarden om deze correctie op de grondwaterheffing te mogen doorrekenen:

 • Het gebruikte grondwater wordt onttrokken uit een freatisch watervoerende laag en gebruikt voor beregening in open lucht. Freatische lagen zijn de bovenste watervoerende lagen, niet afgedekt door een slecht doorlatende laag, die kunnen worden gevoed door insijpelend hemelwater.
 • De korting op de grondwaterheffing zal alleen worden toegekend indien de toegediende hoeveelheid grondwater voor irrigatie ook correct werd gemeten en geregistreerd. Bovendien moet dit water apart (rechtstreeks of onrechtstreeks) worden gemeten.

Er moet dit jaar geen aparte bijlage meer toegevoegd worden aan de wateraangifte, de gevraagde gegevens moeten mee opgenomen worden in de aangifte zelf.

Drainagewater
Drainagewater is in principe ook grondwater, en moet dus mee opgegeven worden in de wateraangifte. Vrijgesteld van heffing zijn draineringen die noodzakelijk zijn voor het gebruik en/of de exploitatie van bouw- of weiland mogelijk te maken of te houden. Ook voor drainage noodzakelijk voor de exploitatie van gebouwen of bedrijfsterreinen moet geen heffing op grondwater betaald worden. Voorwaarde is wel dat er een hydrologisch attest is afgeleverd.

Berekening van de forfaitaire heffing op waterverontreiniging
De heffing voor de waterverontreiniging wordt bepaald door de vuilvracht (VE) van het afvalwater en de eenheidstarief voor heffing (T) van het heffingsjaar. Voor HJ 2015 bedraagt de eenheidstarief voor siertelers (niet-oppervlaktewaterlozers) 44,21 € per vuilvracht.

Voor het bepalen van het aantal vervuilingseenheden van het afvalwater kan je kiezen tussen een berekening op basis van meetgegevens van het geloosde afvalwater of een forfaitaire berekeningsmethode. Aangezien de tuinbouwsector (28e) relatief voordelig belast wordt, verkiezen de meeste van hen de forfaitaire aangifte. De sector gebruikt het water immers vooral om de velden te irrigeren. Binnen de landbouwsector 28 is de sector tuinbouw (ook sierteelt) (28e) evenwel de sector die het laagst belast wordt op het 'vervuilen' van water.

De vuilvracht (VE) wordt bepaald door de hoeveelheid water (Q) die verbruikt wordt en de omzettingscoëfficiënt (OC). In onderstaande tabel zie je dat je voor het gebruik van 1000 m³ water voor tuinbouw, een heffing moet betalen van 11 € in HJ 2015.

Hoofdactiviteit

Omzettingscoëfficiënt

Prijs euro/m³ waterverbruik (heffing 2015)

Particulier verbruik (56)

0,025

1,105

Verbruik werknemers (59)

0,027

1,194

Andere bedrijven, zoals akker- en tuinbouwbedrijven (28e)

0,00025

0,011

 

Berekening van de heffing op winnen van grondwater
Het heffingsbedrag dat je betaalt voor het gebruik van grondwater hangt af van de hoeveelheid water die je hebt opgepompt en uit welke watervoerende laag het water afkomstig is. Wanneer je tussen 500 m³ en 30.000 m³ freatisch grondwater (bovenste watervoerende laag) gaat oppompen, betaal je 77 euro per 1000 m³ voor HJ 2015.

Wanneer je meer dan 30.000 m³ water wint, of het gewonnen water is afkomstig uit een afgesloten watervoerende laag, dan is je heffing (per m³ opgepompt grondwater) duurder.

Voor de sierteeltsector is de grondwaterheffing vaak een belangrijke factor in het totale kostenplaatje. Een aandachtspunt is bijgevolg de heffing voor grondwaterwinningen uit die afgesloten waterlagen, aangezien die gevoelig is toegenomen sedert 2010. Dit gaat zo door tot heffingsjaar 2017. De stapsgewijze verhoging laat de bedrijven toe om op een rechtszekere manier actie te ondernemen, hetzij om het gebruik van diep grondwater te verminderen door waterbesparende maatregelen of om de overstap te kunnen maken naar het gebruik van alternatieven voor grondwater. Tijd dus om te 'herbronnen'... Maximaal inzetten op hemelwater is dus de boodschap.

Voorbeeld uit de praktijk
Als voorbeeld nemen we een sierteler (5 gezinsleden) met 4,5 ha sierteelt onder glas, 1,5 ha teelt in volle grond en 0,5 ha sierteelt op containervelden. Er wordt zowel leidingwater verbruikt als grondwater en hemelwater. In 2014 waren er 14 werknemers op het bedrijf tewerkgesteld. Er werd in 2014 210 m³ leidingwater gefactureerd door de watermaatschappij en er werd in 2014 in totaal 2600 m³ grondwater opgepompt. Er werd ook 22000 m³ hemelwater gebruikt (afspoelbare oppervlakte van 27500 m²). Het totale waterverbruik op het bedrijf is 24810 m³. Het waterverbruik wordt verdeeld over de verschillende sectoren, nl. sector 56, sector 59 en sector 28e.

De heffing op waterverontreiniging bedraagt in dit voorbeeld 691,87 euro en de vuilvracht VE is gelijk aan 15,65..

               150 m³ (5 gezinsleden aan 30 m³) x 1,105 €/m³ = 165,75 €

               420 m³ (14 werknemers aan 30 m³) x 1,194 €/m³ = 501,48 €

               24240 m³ (tuinbouw) x 11 €/1000m³ - (22000 m³ x 11 €/1000m³ (‘uitgestelde regen’))            = 24,64 €

Er wordt eveneens een heffing voor het oppompen van grondwater berekend. Voor het oppompen van 2600 m³ grondwater (freatisch watervoerende laag) moet er 2600 m³ x 0,06 € x 1, 2824 (HJ 2015) = 200,05 euro grondwaterheffing betaald worden.

Indien het opgepompte grondwater gebruikt wordt voor irrigatie van teelten in open lucht én indien het water correct gemeten werd, mag de correctiefactor doorgerekend worden, waardoor de grondwaterheffing dan 100,03 euro bedraagt.

Opgelet! De 'korting voor seizoensgebonden irrigatie in open lucht' mag niet toegepast worden voor irrigatie in de serre, maar enkel voor de buitenteelt. Bovendien moet het gebruikte grondwater voor de buitenteelt ook apart gemeten zijn. Indien er dus 1 teller staat op de GWW en het grondwater wordt gebruikt voor irrigatie in de serre en in de open lucht, kan de correctie dus niet toegekend worden...

Totale kostenplaatje water: 'Integrale waterfactuur'
De heffing die je moet betalen via het heffingsbiljet, gaat over de zuivering van het afvalwater (drinkwater en eigen waterwinning). Voor de afvoer van dit afvalwater, moet je eveneens te betalen. Deze afvoer gebeurt via de gemeentelijke infrastructuur (riolering en/of grachten) en wordt aangerekend in de drinkwaterfactuur. In de betreffende factuur worden deze kosten aangerekend onder de gemeentelijke saneringsbijdrage (= afvoer van leidingwater) en de gemeentelijke saneringsvergoeding (=afvoer van eigen waterwinning).

Voor de zuivering van je drinkwater (bovengemeentelijke bijdrage) betaalde je in het verleden ook al een 'voorschot' in de factuur van de drinkwatermaatschappij. Deze wordt verrekend in het heffingsbiljet, zodat er wel geen dubbele aanrekening is. Vanaf 2014 zal de watermaatschappij niet alleen een voorschot voor de zuivering van het leidingwater, maar ook voor de zuivering van je eigen waterwinning aanrekenen in de waterfactuur. Ook dit betaalde bedrag, de bovengemeentelijke vergoeding, zal verrekend worden met het heffingsbedrag. De aanrekening van de gemeentelijke en bovengemeentelijke vergoeding gebeurde op 1 factuur in 2014.

Heffingsbiljet
Het heffingsbiljet zal vanaf heden ook bijkomende informatie geven over welke bedragen je al betaalde via de waterfactuur. Op de berekeningsnota, die hoort bij het heffingsbiljet dat de VMM verstuurt, vind je alle nodige informatie:

 • de berekening van de heffing op de waterverontreiniging;
 • het overzicht van de totale bovengemeentelijke saneringskost met:
  • informatie over de bovengemeentelijke bijdrage aangerekend door de watermaatschappijen;
  • informatie over de bovengemeentelijke vergoeding aangerekend door de watermaatschappijen;
  • de nog te betalen heffing op de waterverontreiniging na het in mindering brengen van de aangerekende bovengemeentelijke bijdrage en vergoeding.

Ook zal er op het biljet een duidelijk opsplitsing gemaakt worden tussen de vuilvracht die afkomstig is van leidingwater (VEdw), en de vuilvracht die toe te wijzen is aan de eigen waterwinning (VEeww). Als je deze vuilvrachten gaat vermenigvuldigen met het eenheidstarief van de heffing (44,21 in HJ 2015) dan ken je respectievelijk de bovengemeentelijke bijdrage en vergoeding die je zal 'prefinancieren' in de volgende waterfactuur.

Een stapje dichter bij het ontrafelen van het 'waterkluwen'...