Menu

Welke bedrijfsvoorheffing toepassen voor seizoenarbeid?

Terug naar Actualiteit >
Alle regio's

 

 

 

 

 

 

 

 

Voor buitenlandse seizoenwerknemers die gedurende enkele maanden arbeid verrichten voor een Belgische werkgever is de Belgische overheid bevoegd om dit inkomen te belasten. Vorig jaar werden er heel wat fiscale aangiften met betrekking tot de inkomsten van 2019 ten onrechte naar het adres van de werkgever verstuurd. Seizoenwerknemers, waarvan het adres in hun thuisland gekend is, ontvingen ook aangifteformulieren op huis thuisadres. Maar deze formulieren waren opgesteld in een taal die de werknemer niet begrijpt. Daarom werd beslist om een en ander te vereenvoudigen voor de inkomsten vanaf 2021. Er moet in het jaar volgend op het inkomstenjaar geen fiscale aangifte meer gebeuren en er komt ook geen afrekening meer van de fiscus. De bedrijfsvoorheffing die de werkgever inhoudt op het loon wordt bevrijdend. Dit betekent dat die ook meteen de eindbelasting is. De werkgever moet wel nog na afloop van het jaar een fiscale fiche opmaken.

Twee tarieven

Voor seizoenwerknemers die enkel tijdelijk in ons land werken en die niet komen aan 75% arbeidsprestaties in totaliteit (inkomsten uit arbeid in België in verhouding tot alle inkomsten uit arbeid, dus ook in hun eigen land), wordt de bevrijdende bedrijfsvoorheffing 18,725%. Deze bedrijfsvoorheffing moet ook toegepast worden op de andere inkomsten die zij ontvangen, zoals de eindejaarspremie van 190 euro en de getrouwheidspremie die het Sociaal Fonds Tuinbouw uitbetaalt. Ook wanneer er - na de tewerkstelling als seizoenarbeider - nog een kort regulier contract wordt afgesloten en op het vakantiegeld dat hierop betrekking heeft, geldt deze bedrijfsvoorheffing. Wij hebben alles in het werk gesteld om dit percentage zo laag mogelijk te houden. Die 18,725% is het resultaat van de onderhandelingen.

Voor de Belgische seizoenwerknemers en voor de werknemers uit derde landen die 75% of meer van hun arbeidsprestaties in België verrichten, blijft de bedrijfsvoorheffing behouden op 11,11%. Deze groep moet in België wel nog een fiscale aangifte doen en kan mogelijk een deel van de voorheffing recupereren.

Wat betekent dit nu concreet?

Het KB dat de bedrijfsvoorheffing aanpast voor sommige seizoenarbeiders werd gepubliceerd op 25 maart. Deze maatregel is onmiddellijk van toepassing op alle loonbetalingen vanaf die datum. Dit houdt in dat het aangepaste percentage reeds bij de loonberekening van maart moet worden toegepast. Er moet geen correctie gebeuren voor de maanden januari en februari. Dit KB heeft als voordeel dat er voor de toekomst een belangrijke vereenvoudiging komt voor een grote groep seizoenwerknemers. Er is geen fiscale aangifte meer en er volgt geen afrekening. Voor ons als werkgevers is het een bijkomend voordeel dat er een einde komt aan de kwetsbare situatie waarin wij ons bevonden bij de vroegere regeling.