Menu

Terug naar Actualiteit >Wijziging interpretatie tachograafgebruik voor tuinaanleg en -onderhoud

Alle regio's

Recent ontving AVBS berichten over controles op de openbare weg inzake tachograafgebruik bij leden-tuinaannemers. De interpretatie van de bestaande wetgeving hierover door politie en parket is gewijzigd. Zij baseren zich op Europese wetgeving en Europese rechtspraak.

 

 

Voertuigen met MTM max. 7,5 ton: wijziging tachograafvrijstelling

Sinds 2015 geldt de vrijstelling voor het vervoer van materiaal, apparatuur en machines die de bestuurder gebruikt voor zijn werkzaamheden in alle lidstaten van de Europese Unie. Bovendien wordt de straal waarbinnen zonder tachograaf gereden mag worden uitgebreid van 50 naar 100 km. De overige vereisten gelden nog steeds met name toegestane maximummassa niet meer dan 7,5 ton en het vervoer is niet de hoofdactiviteit van de vervoerder.

Op juridisch vlak moet in geval van controle voor dit gedeelte van de vrijstelling niet meer verwezen worden naar artikel 6, d) van het KB van 9 april 2007. De correcte verwijzing is sinds 2 maart 2015 artikel 3, a) bis, van Verordening 561/2006.

Voertuigen met MTM meer dan 7.5 ton: wijziging interpretatie

Het artikel 6, b) van het KB van 9 april 2007 vermeldt in het kader van vrijstelling tachograaf: “Voertuigen voor goederenvervoer voor landbouw-, tuinbouw-, bosbouw-, veeteelt- of visserijbedrijven die in het kader van hun eigen beroepsactiviteit worden gebruikt voor ritten binnen een straal van 100 km rond de vestigingsplaats van het bedrijf.”

Ingevolge Europese rechtspraak stellen politie en parket dat de vrijstellingen restrictief dienen te worden ge├»nterpreteerd. Hierin stelt men: “Aangezien ‘tuinbouw’ niet is gedefinieerd moet men rekening houden met de taalkundige betekenis. Deze omschrijft tuinbouw als het bedrijf voor het telen van consumptiegewassen zoals groenten, fruit, bloemen en heesters. Tuinaanleg- en onderhoud vallen hier niet onder, behalve wanneer de aannemer bomen en andere planten vervoert die hij zelf heeft gekweekt.”

AVBS raadt zijn leden-tuinaannemers aan om voor het transport van o.a. werfmateriaal en -machines met vrachtwagens met een MTM van meer dan 7,5 ton steeds de bestuurderskaart te gebruiken. Ook wanneer het vervoer niet de hoofdactiviteit is van de chauffeur.

Interpretatie wetgeving

Volgens de Europese Commissie valt ‘tuinaanleg’ wel onder het begrip ‘tuinbouw’. Dit in tegenstelling met de Europese rechtspraak. AVBS neemt contact op met de ‘FOD Mobiliteit en Vervoer’ voor overleg hierover.  AVBS zal de situatie op het terrein in de tuinaanlegsector toelichten en streven naar werkbare praktijkoplossingen. Een eenduidige interpretatie van de vrijstellingsregels is nodig.  Gebruik ondertussen voor alle zekerheid de bestuurderskaart voor werfvervoer met vrachtwagens met een MTM van meer dan 7,5 ton.