Menu

Terug naar Onderwerp >2. Onderzoek bodemvruchtbaarheid bij vollegrondsteelten boomkwekerij

2. Onderzoek bodemvruchtbaarheid bij vollegrondsteelten boomkwekerijTerug naar Onderwerp >


Bodemvruchtbaarheid

In een meerjarige proefopzet worden de effecten van 2 bodemverbeterende middelen op de P-vrijstelling en -beschikbaarheid in de bodem onderzocht. Na rooi (eind 2013) van de eerste aanplant met Fagus sylvatica 1+2, werd in het voorjaar van 2014 Carpinus betulus aangeplant die eind 2015 zal worden gerooid als haagplantsoen (1+2).

 

Affiniteit voor groencompost

Uit telerservaring en uit onderzoek door het PCS blijkt dat de groei van Fagus sylvatica negatief beïnvloed wordt wanneer groencompost wordt ondergewerkt. Groencompost bevat meer effectieve organische stof dan de gemiddelde stalmest waardoor groencompost een grotere bijdrage levert om de organische stof in de bodem op peil te houden. Uit een eerste proefopzet in 2014 blijken bij enkele gewassen opmerkelijke groeiverschillen waar te nemen afhankelijk van het gebruik van groencompost als organische basisbemesting én afhankelijk van de aard van de groencompost. Omdat dit de resultaten zijn van een eerste proefjaar en er bovendien vrij veel mineralisatie op het perceel optrad, wordt de proef in 2015 herhaald in een opstelling met een reeks van 15 heesters en bosplantsoen aangeplant in 3-rijensysteem.

Demonstratieproject bodemvruchtbaarheid

In een demonstratieproject, gefinancierd door het Departement Landbouw en Visserij, worden in een reeks proeven, aangelegd op verschillende sierteeltbedrijven (laan- en bosbomen, heesters, alsook knolbegonia en chrysant), belangrijke toepassingen voor een doordachte en duurzame bemesting gedemonstreerd. Aandachtspunten zoals de mineralisatie van organische stof, de invloed van bekalking en mechanische onkruidbestrijding op mineralisatie, gefractioneerde bemesting, gebruik van groenbemesters, plaatsspecifieke bemesting, keuze van meststoftype en het nut van een bodemstaal, worden toegelicht op diverse demoactiviteiten.

Gewasstalen

In het kader van de werking rond MAP IV en intussen MAP V, wordt de dataverzameling van gewasopnames verdergezet. Deze data kunnen later worden aangewend ter ondersteuning van een bemestingsadviessysteem voor de sierteelt.

 

 

 

 

Onderzoeksproject duurzame bemesting

Begin 2016 gaat een diepgaand IWT-onderzoeksproject voor de vollegrondssierteelt van start met als doel de noodzakelijke informatie te verzamelen zodat uiteindelijk via een beredeneerde stikstofbemesting een lager risico op nutriëntenuitspoeling kan worden bekomen. Het onderzoek focust zich op 4 belangrijke pijlers: inzicht in totale en seizoensafhankelijke gewasbehoeftes, keuze van de juiste bemestingstechniek, innovatieve meettechnieken en inschatting van de mineralisatiegraad. Op het PCS worden de nodige perceelsvoorbereidingen in de loop van 2015 aangevat.