Menu

Terug naar Onderwerp >3. Waarnemings- en Waarschuwingssysteem & Geïntegreerde gewasbescherming (IPM)

3. Waarnemings- en Waarschuwingssysteem & Geïntegreerde gewasbescherming (IPM)Terug naar Onderwerp >


W&W en IPM

Waarnemingen en waarschuwingen zijn een belangrijke stap in de richting van geïntegreerde bestrijding. Een totale uitsluiting van gewasbeschermingsmiddelen in de boomkwekerij is wenselijk, maar niet haalbaar. Een verbeterd en verminderd gebruik ervan door het opvolgen van ziekten en plagen met behulp van het waarschuwingssysteem is wel mogelijk! Daarom waarschuwt W&W de leden op welk tijdstip beschadigers in een bepaald stadium kunnen worden waargenomen en hoe en wanneer deze best worden bestreden, doelgericht vóór schade is aangericht.

Werkinstructie visuele controle en beheersmaatregelen

Op het bedrijf zelf blijft monitoring in het gewas uitermate belangrijk teneinde eventuele problemen te identificeren en ze op te volgen in de tijd. Problemen kan je pas oplossen als je ze voldoende kent en tijdig waarneemt. Vanaf 2015 wordt gestart met de opmaak van werkinstructies 'visuele controle'. Deze instructies moeten de teler een hulp bieden bij monitoring (IPM maatregel 2) en het vaststellen van schadedrempels (IPM maatregel 3). In deze werkinstructies worden volgende items toegelicht en beschreven: parasiet, methodiek monitoring, klassen aantastingsgraad, schadedrempel. Een eerste werkinstructie 'visuele controle' zal worden uitgewerkt voor dopluis op Taxus.

Een eerste vereiste voor een goede uitvoering van maatregelen ter beheersing van ziekten en plagen, is een goede kennis van de biologie en omgevingsfactoren op de vestiging, ontwikkeling en verspreiding van de parasieten. Daarnaast is een goede herkenning van de aantastingssymptomen zeer belangrijk voor een gerichte en adequate beheersing. Op basis van bestaande kennis en info uit binnen- en buitenlands onderzoek en gesteund op praktijkervaring wordt een checklist opgemaakt: werkinstructie 'beheersmaatregelen'. Deze werkinstructie is bedoeld als hulpmiddel voor het bedrijf ter optimalisatie van de beheersing van parasieten. De eerste werkinstructie 'beheersmaatregelen' zal worden uitgewerkt voor Cylindrocladium buxicola.