Menu

Terug naar Onderwerp >8. Innovatieve additieven voor turf

8. Innovatieve additieven voor turf Terug naar Onderwerp >


Sinds het najaar van 2014 loopt een onderzoeksproject (met verschillende partners) voor het ontwikkelen van innovatieve additieven voor turf, die ook als C-bron voor vollegrond kunnen dienen. Voor de Vlaamse land- en tuinbouw vormt de zogenoemde 'koolstof-stikstof-paradox' een grote uitdaging: dalende koolstofgehaltes bedreigen de bodemkwaliteit, maar de strenge stikstofwetgeving beperkt de mogelijkheden om koolstofrijk organisch materiaal, dat ook stikstof en fosfor bevat, toe te voegen. Er is derhalve een belangrijke vraag naar materialen die zo zijn samengesteld dat ze een verhoogde efficiëntie van C-inbreng hebben, en waarbij het mineralisatieproces gestuurd kan worden in functie van de teelt. Daarnaast dienen deze grondstoffen ook om het gamma aan turfarme potgrondsubstraten uit te breiden voor gevoelige teelten.

Binnen het project zal gebruik worden gemaakt van alternatieve, lokaal beschikbare duurzame grondstofstromen uit heide- en bosgebieden, die zullen worden gefractioneerd en ingemengd met andere koolstofbronnen om mengsels te verkrijgen met een geoptimaliseerde samenstelling en mineralisatiedynamiek.

Tijdens dit eerste werkjaar wordt zowel een vollegrondsproef als een containerproef met substraten op basis van enkele ruwe geselecteerde fracties aangelegd.