Menu

Terug naar Onderwerp >Aandacht brief en deadlines mestbank!

Aandacht brief en deadlines mestbank!Terug naar Onderwerp >


Alle siertelers met productie in volle grond ontvingen begin juli een uitgebreide zending van de VLM. De brief is het gevolg van het nieuwe mestdecreet. Lees deze aandachtig zodat u zeker de deadlines niet uit het oog verliest.

Uitgebreide brief Mestbank

Aanduiding als focusbedrijf: mogelijks is je bedrijf aangeduid als focusbedrijf (oorzaak en gevolgen worden in de bijlage bij de brief toegelicht). Je kan als focusbedrijf een vrijstelling aanvragen van de bijkomende maatregelen. Deze aanvraag voor vrijstelling moet je indienen vóór 1 augustus 2015. Om de vrijstelling te verkrijgen, dien je in het najaar meerdere nitraatresidu (NR)-bepalingen te laten uitvoeren. Maar op dit moment ziet het er niet echt naar uit dat het voor siertelers interessant is om vrijstelling aan te vragen omdat de baten niet opwegen tegen de kosten. Hierover staat een interessant artikel op vilt: ‘Wel of niet vrijstelling aanvragen?’.

Bodemanalyse basis voor fosforbemestingsnorm: in het nieuwe mestdecreet worden de P-bemestingsnormen gekoppeld aan de P-beschikbaarheid van de bodem; dit op basis van een bodemanalyse. Heb je percelen met lage P-beschikbaarheid en wens je in 2016 hogere P-normen te hanteren, dan dien je vóór 31 augustus 2015 het analyseverslag aan de Mestbank over te maken (via Mestbankloket). Analyseverslagen zijn 5 jaar geldig; ook analyseverslagen van de voorbije jaren komen in aanmerking. In bepaalde gevallen is een tussenkomst in de kosten van de bodemanalyses voor fosfaat mogelijk (alle details in de bijlage bij de brief).

Verplichte staalname en bemestingsadvies: boomtelers met productie in volle grond moeten verplicht 1 bodemstaal per 6 hectare nemen. Voor bloemisten is dit 1 staal per 2 hectare. Als je deze verplichting niet naleeft, wordt je bemestingsruimte het jaar nadien met 20% verminderd. Deze bodemstalen moeten genomen worden voor de laatst geplande bemesting en dient om de bemesting zo goed mogelijk af te stemmen met de plantbehoefte. Verwar dit dus niet met de stalen die in het najaar door de VLM genomen worden. Een lijst van erkende labo’s vind je via bijgaande link.

Digitale communicatie in plaats van per brief: in de brief vragen ze goed om je mailadres te controleren. Het is zo dat alle toekomstige communicatie via e-mail zal gebeuren. Geef dus een correct mailadres op en ga er ook regelmatig kijken!

http://www.vilt.be/wel-of-niet-de-vrijstelling-vragen-als-focusbedrijf

http://www.vlm.be/nl/SiteCollectionDocuments/Mestbank/Erkende%20labo%27s/Bodem.pdf