Menu

Terug naar Onderwerp >Actua

ActuaTerug naar Onderwerp >


We volgen de actua van het coronavirus op de voet. Klik de categorie aan waarover je meer wil lezen. 

 

- 23 maart 2020 -

AVBS-Boerenbond vraagt Europese Commissie steunmaatregelen

AVBS vraagt met steun van Boerenbond, de Europese Commissie om dringend acute maatregelen te nemen voor de sierteeltsector om de kosten van onverkoopbaar geworden product te vergoeden.

Specifiek voor de sierteeltsector zou de Europese steunmaatregel voor groen oogsten/niet oogsten van toepassing kunnen en moeten zijn. Maatregelen zijn nodig om het functioneren van de interne markt te garanderen.

De Belgische siertelers worden nu al uiterst hard getroffen. Door de coronapandemie viel hun afzetmarkt aan het begin van hun hoogseizoen volledig weg. In tegenstelling tot levensmiddelen en diervoeders is de verkoop van bloemen en sierplanten niet ontheven geweest van de coronamaatregelen. “Hierdoor gaan de sierteeltproducten onvermijdelijk en massaal verloren en loopt de sector een omzetverlies van 135 miljoen euro op. We dringen er bij de Europese Commissie op aan de telers te compenseren voor de opgelopen verliezen en vernietiging van hun bloemen en planten”, aldus De Becker.

Gemeenschappelijke Europese actie

In een brief naar eurocommissaris Wojciechowski benadrukt Boerenbond verder dat het essentieel is om het vrije verkeer van mensen, goederen en diensten binnen de interne markt te vrijwaren. Concreet kan het tekort aan seizoenarbeiders leiden tot belangrijke productieverliezen in onder meer de groente- en fruitsector omdat de producten niet tijdig geplant of geoogst kunnen worden.

 

- 19 maart 2020 -

Versnelde uitbetaling en afhandeling van VLIF-dossiers

Vrijdagmiddag maakte Vlaams minister voor Landbouw Hilde Crevits een aantal maatregelen bekend voor de brede land- en tuinbouw en de agrovoedingssector. Vlaanderen kijkt daarbij ook naar Europa. Er zijn algemene maatregelen waar siertelers ook van kunnen gebruik maken, maar de nodige specifieke sierteeltmaatregelen laten helaas nog op zich wachten.

Land- en tuinbouwers raken maar moeilijk aan voldoende personeel, iets waar siertelers ook al op gewezen hebben. Minister Crevits heeft aan VDAB gevraagd om vacatures uit de land- en tuinbouw maximaal in te vullen en sneller werkzoekenden en andere werkwilligen naar deze jobs toe te leiden. Federaal minister van Werk Nathalie Muylle staat een verlenging van het maximumaantal toegelaten dagen seizoensarbeid toe. De piste wordt ook onderzocht om tijdelijke werkloosheid in een sector te combineren met een tijdelijke tewerkstelling in een andere sector.

De Vlaamse Regering is er zich van bewust dat land- en tuinbouwers schade lijden door de maatregelen die getroffen worden om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Tuincentra moeten sluiten, waardoor telers met bederfbare producten blijven zitten die niet verkocht kunnen worden. De Vlaamse Regering zal er op het Europese niveau op aandringen om hiervoor de nodige steunmaatregelen uit te vaardigen en deze specifiek ook open te stellen voor sierteeltproducten. AVBS en Boerenbond schreven hierover ook zelf de bevoegde Europees Commissaris over aan.

Zelf zal  Vlaanderen lopende investeringsdossiers versneld uitbetalen, een waarborgregeling uitwerken en soepelheid aan de dag leggen voor de termijnen van administratieve verplichtingen. Minister Crevits engageert er zich toe om samen met de sector zo snel mogelijk de financiële impact van de COVID-19-crisis binnen de landbouw en sierteelt in kaart te brengen en het maatregelenpakket verder uit te werken.

Dossiers van het VLIF van siertelers zullen versneld uitbetaald en afgehandeld worden. Eerder raakte al bekend dat er een generieke VLIF-waarborgregeling komt voor overbruggingskredieten voor onder meer siertelers die in liquiditeitsproblemen komen ten gevolge van de uitbraak van COVID-19.

 

- 18 maart 2020 -

Euroveiling stopt fysieke klokverkoop

Euroveiling in Brussel laat weten dat het om veiligheidsredenen geen fysieke klokverkoop meer organiseert. Kwekers kunnen voor eigen rekening een deel van hun productie ter beschikking stellen in Euroveiling. Dit met aanvoerbrief en webshopprijs. De producten komen dan voor 100% beschikbaar in de Euroveiling-webshop. Klanten kunnen bestellen en afhalen in Euroveiling. De veiling zorgt voor de bestellingen.

 

- 18 maart 2020 -

Opschorting audits en controles op bedrijven

Vanuit het FAVV is vandaag meegedeeld, dat in het kader van de bijkomende verstrengde maatregelen in verband met corona die ingaan vanaf 18 maart, de volgende uitzondering voor alle audits van het autocontrolesysteem op de bedrijven van toepassing zijn:

  • Audits kunnen gedurende de toepassingsperiode van de verstrengde maatregelen van de regering uitgesteld worden zonder impact op de bonus van de onderneming. De periode start op 13 maart 2020 en de einddatum zal uiteraard afhangen van de duur van de bijzondere maatregelen, rekening houdend met een overgangsfase.
  • Zodra de maatregelen worden opgeheven en er weer audits mogelijk zijn, moeten de OCI en de operator binnen enkele dagen weer rechtstreeks contact opnemen om zo snel mogelijk een hernieuwingsaudit te plannen.
  • Het is aangeraden alle communicatie hierover per mail te voeren, zodat dit ook kan gebruikt worden als bewijsmateriaal om het uitstel te rechtvaardigen.

Ook aan de andere controlerende overheden is door Boerenbond/AVBS gevraagd de geplande controle-activiteiten maximaal op te schorten, aangezien er steeds een kans bestaat dat hiermee bedrijfsleiders geïnfecteerd worden.

 

- 18 maart 2020 -

AVBS-Boerenbond rekent erop dat land- en tuinbouwers steeds als volwaardige ondernemers en zelfstandigen worden meegenomen in alle maatregelen ter ondersteuning van bedrijven en zelfstandigen. Specifiek voor de sierteelt dringt zich bijkomend en zeer dringend een opkoopregeling op voor vers product dat niet geoogst, niet verhandeld of niet opgehaald kan worden. Ook de beschikbaarheid van arbeidskrachten is hierin cruciaal en kan verliezen beperken. Een uitbreiding van de carry-back regeling moet toelaten opgelopen verliezen te spreiden. Het komt er op aan faillissementen te vermijden en de bevoorrading te verzekeren, in de komende weken maar ook op de langere termijn.

135 miljoen euro

AVBS-Boerenbond roept hierbij al zijn bedrijven op om de nieuwe maatregelen stipt na te leven, in het belang van de gezondheid van allen. 'Toch zal de economische impact van de coronapandemie zich ook heel sterk laten voelen in de land- en tuinbouwsector. De sierteeltsector voelt die impact nu al duidelijk. De handel is zo goed als volledig stil gevallen, uitgerekend in volle aanloop naar hun piekseizoen. De sierteelt kijkt tegen een verlies van omzet aan van 135 miljoen euro.' concludeert Boerenbond-voorzitter Sonja De Becker.

Extra kwetsbaar voor grensbeperkingen

De export die wegvalt speelt sterk in het nadeel van de sierteelt. Vlaanderen is als kleine, productieve regio in het hart van de Europese consumentenmarkt extra kwetsbaar voor grensbeperkingen, nationale reflexen in bevoorrading en aankoop en moet dus extra negatief effect hiervan vrezen.